Menu

Blue Deposit rekening

Gratis opening en beheer

Het openen en beheren van uw Blue Deposit rekening is volledig gratis. De enige kosten die u eventueel moet betalen, zijn de verzendkosten indien u uw rekeninguittreksels per post wenst te ontvangen.

Een aanvullende rekening

Uw Blue Deposit rekening is de ideale aanvulling op uw Spaarrekening als deze de limiet van 250.000 euro heeft bereikt en/of als u geen nieuwe gereglementeerde spaarrekening kunt openen.

Gemakkelijk en flexibel

Uw Blue Deposit rekening maakt het mogelijk om uw liquiditeiten op een flexibele manier te beheren. Omdat er geen limiet op staat, kunt u grote sommen geld storten wanneer het u uitkomt en ze terugkrijgen zodra u ze nodig hebt.

Een rekening voor uw contanten

Een Blue Deposit rekening is bedoeld om contanten te bewaren in afwachting van een toewijzing op korte of middellange termijn. Met deze gratis rekening zonder plafond kunt u uw geld flexibel en naar eigen wens beheren.

Een niet-gereglementeerde spaarrekening

Een niet-gereglementeerde spaarrekening valt niet onder de wetgeving inzake gereglementeerde spaarrekeningen. Dit impliceert dat:

  • er geen verplichting is om een miniumrentevoet of een getrouwheidspremie toe te passen;
  • de eventuele verkregen rente niet vrijgesteld is en onderworpen is aan roerende voorheffing, die momenteel 30% bedraagt.

Risico verbonden aan een Blue Deposit rekening

  • Risico op faillissement

Tegoeden op gereglementeerde of niet-gereglementeerde spaarrekeningen bij Fintro vallen onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of dreigend faillissement van de bank loopt de spaarder het risico dat het bedrag van zijn spaargeld boven 100.000 euro wordt omgezet in aandelen (bail-in) of dat hij dit bedrag geheel of gedeeltelijk verliest. Meer informatie hierover vind u in de ‘Informatiefiche over de depositobescherming’.

  • Risico op inflatie

Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Welke interesten krijgt u?

De depositorekening levert geen rente op.

  • 0,00% basisrente
  • 0,00% getrouwheidspremie
  • 0,00% aangroeipremie

De rente wordt uitgedrukt in een brutopercentage op jaarbasis. Zij kan variëren naar gelang van de marktomstandigheden. Houders van een Blue Deposit rekening worden vooraf op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen via een bericht in hun rekeninguittreksels.

Wat is precies de basisrente voor uw Blue Deposit rekening?

Indien van toepassing, krijgt u het basistarief voor elk bedrag dat op uw Blue Deposit rekening wordt gestort. Uw geld brengt dan rente op voor elke dag dat het op uw rekening blijft staan (namelijk vanaf de kalenderdag na de dag van storting). Elk jaar op 1 januari (of wanneer u uw rekening afsluit) ontvangt u interesten, die berekend zijn volgens de basisrente. De basisrente is niet gegarandeerd en kan schommelen naar gelang van de marktomstandigheden.

Wanneer krijgt u de getrouwheidspremie voor uw Blue Deposit rekening?

In voorkomend geval is de getrouwheidspremie gewaarborgd tijdens de verwervingsperiode. Dit betekent dat indien u geld stort op uw Blue Deposit rekening en er een getrouwheidspremie van toepassing is op het ogenblik van uw storting, u twaalf maanden later een premie zal ontvangen aan de geldende rentevoet op het ogenblik van uw storting. De getrouwheidspremie kan schommelen naar gelang van de marktomstandigheden. Een wijziging van het toepassingspercentage heeft geen gevolgen voor de berekening van de reeds opgebouwde getrouwheidspremies.

Wat is een aangroeipremie?

Dit is een eenmalige premie (indien van toepassing) toegekend op elke toename van de spaartegoeden. De toegepaste rentevoet is die welke geldt op het ogenblik van de storting en blijft gegarandeerd gedurende de gehele verwervingsperiode. De aangroeipremie wordt zes maanden na de storting verworven, op voorwaarde dat de storting gedurende zes opeenvolgende maanden op de rekening is blijven staan. Zodra de aangroeipremie verworven is, komt het bedrag in aanmerking voor de getrouwheidspremie (indien van toepassing). De aangroeipremie en de getrouwheidspremie zijn niet cumuleerbaar en kunnen dus niet samen voor eenzelfde bedrag over eenzelfde periode worden toegekend.

Wilt u meer weten?

De Blue Deposit rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door Fintro, een afdeling van BNP Paribas Fortis, een naamloze vennootschap gevestigd te Warandeberg 3, B-1000 Brussel. Voor dit type rekening bestaat er geen document met essentiële beleggersinformatie.

Hebt u een klacht?

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.