WDP - Warehouses De Pauw Comm. VA - Nieuwe obligaties in euro

   

Warehouses De Pauw (WDP), een openbare logistieke vastgoedbevak, geeft nieuwe obligaties uit

  • uitgedrukt in euro,
  • met een looptijd van 7 jaar (onder voorbehoud van vervroegde terugbetaling),
  • met een terugbetaling van 100% van de nominale waarde op de vervaldag,
  • met een jaarlijkse coupon van 3,375% (bruto). Op basis van de uitgifteprijs (101,875%) bedraagt het actuarieel brutorendement 3,073%, in de veronderstelling dat de obligaties tot op de aanvankelijk voorziene eindvervaldag bewaard blijven.

 

Er is een Flash Invest die volledig gewijd is aan deze nieuwe uitgifte op de primaire markt. U vindt er een korte beschrijving van de bevak Warehouses De Pauw SCA, de belangrijkste eigenschappen alsook de inschrijvingsvoorwaarden van deze lening. Deze obligaties zijn bestemd voor beleggers met een neutraal tot dynamisch profiel. Binnen nog striktere grenzen kunnen ze ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel, afhankelijk van de spreidingsgraad van hun portefeuille en het risiconiveau dat ze aanvaarden.

 

Alvorens in te tekenen op de obligatie wordt elke belegger aangeraden om kennis te nemen van de inhoud van het Prospectus, opgesteld in het Engels op datum van 19 mei 2014. Het Prospectus is samengesteld uit de Verrichtingsnota en het Registratiedocument. Een samenvatting is eveneens beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

 

Elke belegger wordt verzocht om kennis te nemen van de risicofactoren beschreven in het Prospectus. Hun aandacht wordt vooral maar niet alleen gevestigd op de specifieke risico's met betrekking tot de emittent (op 31 december 2013 bedroeg zijn financiële schuld 708,9 miljoen EUR) en de aard van zijn activiteiten.

 

Meer in het algemeen aanvaardt de obligatiehouder het risico zijn kapitaal op de eindvervaldag te verliezen wanneer de emittent in gebreke blijft (kredietrisico). De obligatiekoers kan schommelen afhankelijk van verschillende factoren zoals de financiële gezondheid van de emittent, de algemene evolutie van de intrestvoeten en de volatiliteit van de markten (marktrisico). De secundaire markt kan krap en weinig liquide zijn en het is onmogelijk te voorspellen tegen welke koers deze obligaties verhandeld zullen kunnen worden (liquiditeitsrisico).

 

Inschrijving

 

De inschrijvingsperiode loopt van 22 mei (9 u.) tot en met 10 juni 2014 (16 u.).

Een vervroegde afsluiting is mogelijk, maar kan zich ten vroegste voordoen op het einde van de 1ste dag van de inschrijvingsperiode, namelijk op 22 mei 20141 (zie hieronder).

 

 

Toewijzing

BNP Paribas Fortis werd door de Emittent aangesteld om een deel van deze obligaties te plaatsen. Het bedrag van die plaatsing is opgenomen in de Final Terms. Zodra BNP Paribas Fortis het haar toegewezen bedrag geplaatst heeft, maar ten vroegste op het einde van de eerste inschrijvingsdag, namelijk op 22 mei 20141, heeft zij de mogelijkheid om de registratie van orders stop te zetten via de publicatie van een bericht tot afsluiting van de verkoop op haar website www.bnpparibasfortis.be/emissies. Dit bericht wordt eveneens gepubliceerd op de website van de Emittent (www.wdp.be), waarop eveneens de lijst zal staan van de instellingen die nog orders aanvaarden. Een vervroegde afsluiting is pas mogelijk zodra alle instellingen belast met de plaatsing van deze uitgifte het hun toegewezen bedrag hebben geplaatst.

 

In geval van overinschrijving bij BNP Paribas Fortis, zal zij op proportionele wijze de effecten verdelen onder de orders die zij heeft ontvangen, om tegemoet te komen aan een maximaal aantal investeerders. Een geplaatst order kan dus in geval van overinschrijving teruggebracht worden (per schijf van 1.000 EUR en, in de mate van het mogelijke, voor een nominaal bedrag van minimaal 1.000 EUR, hetgeen overeenstemt met de coupure van de obligaties). De potentiële belegger wordt verzocht de toewijzingsprocedure te lezen in het Prospectus.

 

1 Gelieve te noteren dat bepaalde kantoren sluiten om 16.00 uur. Inschrijven blijft echter mogelijk tot 17.30 uur via PC banking en via het nummer 02 433 41 34.