Patrimoniale actualiteit

Uitbreiding van het Huwelijksovereenkomstenregister

 Auteur : Vincent Verleysen, estate planning

 

 

Huwelijkscontracten en testamenten spelen een grote rol in een vermogensplanning. Indien deze documenten tot stand komen door middel van een notariële akte, of gedeponeerd worden bij een notaris, dan moeten zij op het initiatief van de notaris opgenomen worden in een centraal elektronisch register. Sinds september 2015 is dit huwelijksovereenkomstenregister gevoelig uitgebreid.

 

  

Huwelijkscontracten en testamenten spelen een grote rol in het kader van vermogensplanning:

 • zij zijn bepalend voor de regelingen die echtgenoten met elkaar treffen over hun patrimonium;
 • zij hebben een invloed op de overdracht van dit vermogen naar hun kinderen;
 • zij kunnen zorgen dat bepaalde vermogensbestanddelen worden toebedeeld aan andere familieleden of aan derden.

 

Vroeger gebeurde het nogal eens dat men het testament of zelf het huwelijkscontract van een erflater na zijn overlijden niet terugvond. Dat gaf aanleiding tot veel discussies. Maar erger, zoncer document of akte bleek het ook onmogelijk de wil van de erflater te respecteren.

 

Het Centraal Register der Testamenten

 

Om het terugvinden van testamenten[1] te bevorderen, kwam er reeds in 1977 een Centraal Register der Testamenten (CRT). Notarissen laten hierin volgende gegevens over testamenten bijhouden:

 • de identiteit van de maker van het testament;
 • de naam van de notaris;
 • de datum van het testament.

 

Het feitelijke testament zelf en zijn inhoud worden niet bewaard. Dat doet de notaris. Na het overlijden kan elke betrokkene het CRT raapdplegen. Op die manier is er op zijn minst al zekerheid of en bij welke notaris de overledene een testament opstelde.

 

Het Centraal Register voor huwelijksovereenkomsten

 

In 2011 kwam er als aanvulling op het CRT, een vergelijkbaar register voor huwelijksovereenkomsten en wijzigingsakten: het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten, afgekort CRH.

Beide registers worden ook bijgehouden in digitale vorm. Dit vergemakkelijkt uiteraard het raadplegen. Bovendien is ook het gratis raadpleegbaar geworden.

 

Sinds 1 september 2015 breidde het CRH[2] aanzienlijk uit. Voortaan registreert het ook andere documenten:

 • samenlevingscontracten;
 • uitspraken van rechtbanken over huwelijksovereenkomsten en huwelijksstelsels;
 • uitspraken van rechtbanken over samenlevingscontracten.

 

Bedoeling is deze informatie te centraliseren. Dit soort informatie kan immers belangrijk zijn voor iedereen die een rechtsband tot stand wil brengen met een persoon die tevoren al met zijn of haar partner bepaalde vermogensrechtelijke afspraken vastlegde in een huwelijkscontract of samenlevingscontract. Dankzij de gegevens in het CRH kan iedereen:

 • de rechten en plichten van de betrokken partij consulteren;
 • nagaan of de partij zelfstandig mag optreden, of dat integendeel de tussenkomst van een andere partij vereist is;
 • nagaan of verhaalsrechten van de betrokken partij al dan niet beperkt zijn tot de eigen of de gemeenschappelijke goederen.

 

Belangrijk

De informatie die het CRH bewaart, is toegankelijk voor het grote publiek. Uit privacyoverwegingen is er evenwel een voorwaarde voor raadpleging: de aanvrager moet kunnen aantonen belang te hebben bij de opzoeking.


[1] En huwelijksovereenkomsten waarbij de echtgenoten of aanstaande echtgenoten: (1) elkaar ingeval van overleving, het geheel of een gedeelte van de goederen waaruit hun nalatenschap zal bestaan toewijzen of (2) afwijken van de gelijke verdeling van de gemeenschappelijke goederen in natura.

[2] Zie Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister, BS 26 augustus 2015.

 

Redactie afgesloten op 14 décembre 2015. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

 

 

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

 

 

 

 

 •