De door de erfgenamen op te stellen nalatenschapsaangifte

De erfgenamen en de begunstigden van een levensverzekering moeten een aangifte opmaken met de bezittingen en schulden van de overledene. Ook een notaris kan een nalatenschapsaangifte opstellen.

 

De Administratie van de Registratie moet binnen 4 maanden na het overlijden in het bezit zijn van de nalatenschapsaangifte. Die termijn wordt vastgelegd op 5 maanden als het overlijden zich voordeed in een ander Europees land, en op 6 maanden als het overlijden zich voordeed in een niet-Europees land.

 

De vorm en de inhoud van de nalatenschapsaangifte zijn bij wet bepaald. Een modeldocument is beschikbaar bij het Registratiekantoor.

 

De erfgenamen dienen doorgaans een gemeenschappelijke aangifte in, maar ieder mag ook zijn eigen aangifte opstellen.

 

De nalatenschapsaangifte bevat de volgende vermeldingen:

  • de gegevens over de overledene, de eventuele echtgeno(o)t(e) en de erfgenamen,
  • de eventuele schenkingen,
  • de activa en passiva van de nalatenschap.
     
Uw Fintro-kantoor  kan u helpen om al die informatie te verzamelen.

Brochure 'Wat doen na het overlijden van een dierbare?' (pdf)

 
 
 
Aan wie moet u het overlijden van een naast familielid aangeven?
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent

Afdrukken