Vanaf 1 januari 2016 geldt de automatische uitwisseling van informatie. Bent u betrokken?

 

Met de Automatic Exchange of Information (AEOI), wil de OESO paal en perk stellen aan grensoverschrijdende belastingontduiking.

 

Met de automatische uitwisseling van informatie (officiële naam: AEOI, kort voor Automatic Exchange of Information) voor fiscale doeleinden, wil de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, paal en perk stellen aan grensoverschrijdende belastingontduiking.

 

 

De AEOI vereist van de aangesloten rechtsgebieden (de Europese Unie, individuele landen, …) dat alle financiële instellingen op hun grondgebied, nagaan of de individuen en entiteiten die bij hen een rekening hebben of openen, fiscaal inwoner zijn in een ander land dat toegetreden is tot de AEOI.

 

Concreet: stelt een financiële instelling in België vast dat een rekeninghouder fiscaal inwoner is in een ander land, dan moet zij informatie over de rekeningen meedelen aan de Belgische fiscus (FOD Financiën). Die zal deze op haar beurt meedelen aan de belastingadministratie van het betrokken land.

 

 

Een voorbeeld:

  • mijnheer A woont in Nederland, betaalt daar ook zijn belastingen en heeft een Effectenrekening bij bank ABC in België;
  • Bank ABC moet verplicht aan de Belgische fiscus de gegevens meedelen van de effectenrekening die mijnheer A bij haar heeft;
  • de Belgische fiscus deelt deze gegevens over de effectenrekening van mijnheer A, Nederlands ingezetene, bij de bank ABC in België mee aan de Nederlandse fiscus.

 

Praktisch

  • België voert, net als de andere landen van de Europese Unie (met uitzondering van Oostenrijk), de AEOI regelgeving in vanaf 1 januari 2016;
  • onze bank leeft uiteraard deze wettelijke verplichting tot automatische uitwisseling van gegevens na;
  • in eerste instantie passen wij die toe voor nieuwe klanten die een rekening willen openen of bestaande klanten die een effectenrekening openen of financiële verzekering (bv. tak 21/23 verzekering) willen aangaan;
  • in de loop van 2016 nemen we contact op met personen die reeds klant zijn bij ons en voor wie de AEOI-regels gelden;

 

Meer achtergrondinformatie en aanvullende details vindt u in de samenvatting (pdf) op deze link:

Meer weten over AEOI en zijn toepassing