*BNP PARIBAS B PENSION STABILITY, BNP PARIBAS B PENSION BALANCED en BNP PARIBAS B PENSION GROWTH zijn drie GBF's (gemeenschappelijk beleggingsfondsen) van het type pensioenspaarfonds naar Belgisch recht, beheerd door BNP Investment Partners Belgium NV, Vooruitgangsstraat 55 - 1210 Brussel, 0882.221.433 en aangeboden door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) maken deel uit van een instelling voor collectieve belegging in roerende waarde. Een GBF is geen vennootschap en heeft geen rechtspersoonlijkheid. Het is samengesteld uit een vermogen in onverdeeldheid (mede-eigendom in roerende waarde) waarvoor deelbewijzen uitgegeven worden. Elke intekenaar op deze deelbewijzen is mede-eigenaar van de activa van de GBF naargelang het aantal deelbewijzen waarvan hij houder is. De doelstelling van BNP PARIBAS B PENSION STABILITY bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door voornamelijk in euro of een valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte te beleggen in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten), zonder sectorale beperkingen. Het in aandelen belegde deel zal altijd kleiner zijn dan het deel dat is belegd in andere activaklassen. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met de voorspellingen inzake de rentevoeten, die leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende looptijd van de obligaties in de portefeuille. De grote meerderheid van de obligaties beschikt minstens over een "investment grade" rating. De doelstelling van BNP PARIBAS B PENSION BALANCED bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door voornamelijk in euro of een valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte te beleggen in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten), zonder sectorale beperkingen. Het beheer richt zich op een samenstelling van de portefeuille van 50% aandelen en 50% obligaties. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met de voorspellingen inzake de rentevoeten, die leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende looptijd van de obligaties in de portefeuille. De grote meerderheid van de obligaties beschikt minstens over een "investment grade" rating. De doelstelling van BNP PARIBAS B PENSION GROWTH bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door voornamelijk in euro of een valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte te beleggen in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten), zonder sectorale beperkingen. Het in aandelen belegde deel zal altijd groter zijn dan het deel dat is belegd in andere activaklassen. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met de voorspellingen inzake de rentevoeten, die leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende looptijd van de obligaties in de portefeuille. De grote meerderheid van de obligaties beschikt minstens over een "investment grade" rating. Het prospectus, het KIID (essentiële beleggersinformatie) en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be en in elk kantoor van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel, dat ook de financiële dienstverlening verzekert. Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden om kennis te nemen van de inhoud van de KIID. De netto-inventariswaarde kan worden geraadpleegd in De Tijd en L'Echo en op de BEAMA-website, op het volgende adres: www.bnpparibas-ip.be. Dit is geen beleggingsadvies. Instapkosten maximaal 3%. Minimaal instapbedrag: 25 EUR. Geen uitstapkosten, behalve in het geval van een transfer naar een andere bank (Maximum 25 EUR + 21% BTW). Fiscaliteit: geen TOB (taks op beursverrichtingen) bij het instappen, noch bij het uitstappen. De terugbetaling van het kapitaal na 60 jaar is onderworpen aan de taks op het langetermijnsparen. Voor pensioenspaarcontracten afgesloten voor 55 jaar, komt deze taks van 10% automatisch in mindering op de 60e verjaardag. Voor pensioenspaarcontracten aangegaan na 55 jaar wordt de taks ingehouden op de 10de verjaardag van het contract (tarief 10%) of bij de terugbetaling (tarief 10% of 33%). Een vervroegde terugbetaling vóór de leeftijd van 60 jaar is mogelijk, maar wordt steeds belast in de personenbelasting en doorgaans tegen het tarief van 33% (uitzonderlijk 10%). Per financiële instelling (bank of verzekeraar) kunt u maximaal één pensioenspaarcontract hebben. U kunt slechts een pensioenspaarcontract fiscaal inbrengen per kalenderjaar ten belopen van het dat jaar gespaarde bedrag.