Pas in de etappes 4 tot 6 is de bank aan het woord. Maar u hebt het laatste woord

 

Stap 4: we formuleren een beleggingsvoorstel

In de stappen 1-3 hebt ú de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen een eventuele belegging moet passen. Nu is uw adviseur aan het woord. Hij stelt een beleggingsvoorstel op dat zorgvuldig tegemoetkomt aan alles wat u ons vertelde.

 

Eerst bakenen wij uw beleggingsportefeuille af.

 

Hoeksteen van uw beleggingsportefeuille is de Effectenrekening waarop u een aankoop wilt doen. Maken eveneens deel uit van deze portefeuille:

 • uw andere Effectenrekeningen met dezelfde benaming;
 • uw Spaarrekeningen met dezelfde benaming;
 • uw Beleggersrekeningen met dezelfde benaming;
 • uw Termijnrekeningen met dezelfde benaming;
 • uw beleggingsverzekeringen, voor zover de verzekeringsnemer de enige houder is van de Effectenrekening.

 

We bekijken vervolgens de samenstelling van deze portefeuille.

 

Welk deel van uw portefeuille wordt belegd in aandelen? In obligaties of vastrentende beleggingen? In alternatieve beleggingen, zoals vastgoed of grondstoffen? In cash, zoals bij spaarrekeningen?

Afhankelijk van uw profiel waken we erover dat de portefeuillesamenstelling - de verdeling dus over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash - binnen de per profiel vastgelegde grenzen valt of toch op zijn minst naar die grenzen evolueert.

 

We doen u een concreet beleggingsvoorstel.

 • we stellen enkel beleggingen voor die beantwoorden aan uw beleggersprofiel en de wensen die u hebt geformuleerd;
 • we adviseren enkel beleggingen uit categorieën waarvoor u voldoende kennis hebt;
 • we stellen enkel beleggingen voor waarvan het risico aanvaardbaar is voor uw beleggersprofiel;
 • we waken erover dat de samenstelling van uw portefeuille binnen de aanvaardbare grenzen van uw beleggersprofiel valt of op zijn minst naar die grenzen evolueert.
 • in toepassing van de gulden beleggingsregel ‘Leg niet alle eieren in dezelfde korf' waken we erover dat er voldoende spreiding is binnen elke beleggingscategorie.

 

Stap 5: we geven u alle informatie en documentatie over de beleggingen in dit voorstel

We gaan nu gedetailleerd in op het beleggingsvoorstel. Wij overhandigen u alle documentatie en overlopen alle informatie met u. Zo bespreken we o.a. met u:

 • de mate van kapitaalbescherming;
 • de (potentiële) opbrengst;
 • de looptijd;
 • de samenstelling;
 • de liquiditeit;
 • het risico van het product.
   

We besteden daarbij ook uitgebreid aandacht aan de kosten: instapkosten, uitstapkosten, beheerskosten, de fiscale behandeling bij in- en uitstappen, de fiscale behandeling van de opbrengsten (roerende voorheffing, speculatietaks, dubbele belastingverdragen enz.)

 

Stap 6: u kunt nu met kennis van zaken beslissen of u ingaat op ons voorstel

U gaat akkoord met het beleggingsvoorstel?

 • dan voeren we een zgn. geschiktheidstest uit. Wij lichten de resultaten van de test toe waarna u beslist of u de verrichting wilt doen.