Bedrijfsobligaties

Als een onderneming geld nodig heeft, kan zij een beroep doen op de kapitaalmarkt. Om beleggers aan te trekken, moet zij dus een voldoende aantrekkelijke rentevoet aanbieden ter compensatie van het risico dat zij volgens hen inhoudt. Als de risico-rendementsverhouding van de bedrijfsobligaties goed wordt beheerd, kunnen de rendementsverwachtingen van een gediversifieerde portefeuille toenemen.


Wat zijn bedrijfsobligaties?

Een bedrijfsobligatie is een schuldeffect dat wordt uitgegeven door een vennootschap uit de privésector. De bedrijfsobligatie geeft de houder ervan het recht om periodiek intrest te ontvangen, die doorgaans vooraf wordt vastgelegd op het ogenblik van de uitgifte en wordt uitgekeerd in de vorm van een coupon. De houder van de bedrijfsobligatie krijgt op de vervaldag ook 100% van de nominale waarde van zijn kapitaal terugbetaald.  

Voordelen van bedrijfsobligaties

  • Rentevoet en looptijd van bedrijfsobligaties zijn vanaf het begin bekend.
  • Hogere rentevoet dan de risicoloze rente.
  • Geplande terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde van de bedrijfsobligatie op de vervaldag (tenzij de emittent in gebreke blijft).
  • Meetbare kwaliteit van de lening: aan de hand van de ratings van de ratingagentschappen is het mogelijk zich een idee te vormen van de solvabiliteit van de emittent van de bedrijfsobligatie. Door de voorkeur te geven aan bedrijfsobligatie van emittenten met een goede kredietkwaliteit (ook "investment grade" genoemd) beperkt u het risico waaraan u zich blootstelt. Door te kiezen voor bedrijfsobligatie van emittenten van mindere kwaliteit, die genoodzaakt zijn een hogere rentevoet te bieden, verhoogt u niet alleen uw rendementsverwachtingen maar ook het risicoprofiel van uw portefeuille.

 

 Overzicht van de lopende obligaties
 
 Obligaties beschikbaar op de primaire markt (pdf)
 
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap

Ontdek in detail

Beleggen in bedrijfsobligaties is niet zonder risico, maar het is wel mogelijk om dit risico in te schatten, onder meer dankzij de ratings die de ratingagentschappen toekennen.

 

Dit zijn de voornaamste risico's van de bedrijfsobligaties:

  • Insolvabiliteitsrisico: hangt nauw samen met de kwaliteit van de emittent. Aan de hand van de ratings die de ratingagentschappen toekennen, kan de belegger zich een idee vormen van de financiële gezondheid van de ondernemingen die bedrijfsobligaties uitgeven. Hoe hoger de rating van een bedrijfsobligatie, hoe kleiner het risico dat de emittent in gebreke blijft. Maar opgelet: geen enkele beoordeling is onfeilbaar. Bij faillissement van de emittent kan de belegger het volledige belegde kapitaal in een bedrijfsobligatie verliezen.  
  • Liquiditeitsrisico: hangt af van het bestaan en de werking van een secundaire markt voor de bedrijfsobligatie. Schematisch kunnen we stellen dat hoe hoger het totale bedrag van de uitgifte van bedrijfsobligaties, hoe groter de kans dat ook het transactievolume hoog zal zijn, wat het tegenpartijrisico verkleint.
  • Wisselkoersrisico: voor bedrijfsobligaties die in vreemde valuta's worden uitgegeven. Het wisselkoersrisico impliceert dat de belegger op de vervaldag een bedrag in euro kan ontvangen dat lager is dan het bedrag in euro dat oorspronkelijk werd belegd. 
  • Renterisico: de koers van een bedrijfsobligatie hangt af van de marktvoorwaarden aangezien de terugbetaling ervan pas op de vervaldag voor 100% gewaarborgd is.

 

Om op een hoger rendement te mikken, moet de belegger zijn portefeuille bedrijfsobligaties diversifiëren door er emittenten in op te nemen met een lage rating of zonder rating. Hij moet zich er wel van bewust zijn dat hij zich ook aan grotere risico's blootstelt, aangezien een hoge rente doorgaans samengaat met een grote volatiliteit, en hij bij faillissement van de emittent zijn volledige belegde kapitaal kan kwijtspelen. Voor een betere risicobeheersing kan de particuliere belegger gebruikmaken van een obligatiefonds, dat hem een grote diversificatie biedt, zelfs met een beperkt kapitaal.

Primaire markt

Als een nieuwe bedrijfsobligatie wordt uitgegeven, kan de belegger er op de primaire markt op intekenen gedurende een welbepaalde periode, de "uitgifteperiode" genoemd, en tegen een vaste prijs.

 

Secundaire markt

Net als de aandelen worden bedrijfsobligaties verhandeld op de beurs. Een bedrijfsobligatie kopen na de uitgifteperiode of ze vóór de vervaldag verkopen, moet de belegger doen via de secundaire markt. Aankoop- of verkoopprijs van de bedrijfsobligatie wordt dan bepaald door de koers van de bedrijfsobligatie, de gelopen interesten en de makelaarskosten. De koers van de bedrijfsobligatie schommelt volgens allerlei elementen, zoals de resterende looptijd van de bedrijfsobligatie, de financiële gezondheid van de emittent, de nominale rente en de marktrente. Als de marktrente stijgt, hebben de koersen van bestaande bedrijfsobligaties doorgaans de neiging om te dalen, en omgekeerd.

 

Voor elke uitgifte van bedrijfsobligaties op de primaire markt waarvoor Fintro optreedt als promotor kunnen de beleggers beschikken over het prospectus en commerciële documentatie zodat ze de risico's ervan kunnen beoordelen en er met kennis van zaken op kunnen intekenen. 

 


Alle details van bedrijfsobligaties afdrukken