Blue Select Spaarrekening

Lonend sparen voor iedereen met een hoge getrouwheidspremie Compte d'épargne étoile


 

Wat is de Blue Select Spaarrekening?

De Blue Select Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van Fintro (*). De belangrijkste troef van de Blue Select Spaarrekening is de hogere getrouwheidspremie voor bedragen die 12 maanden ingelegd blijven.

De Blue Select Spaarrekening is bestemd voor natuurlijke personen en geeft een hogere rentevergoeding vanaf 12.500 euro.

 

(*) Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis, NV van Belgisch recht, Warandeberg 3, B-1000 Brussel.

 

Kenmerken van de Blue Select Spaarrekening

 

De rentevergoeding bestaat uit:

  • een basisrente, die dag na dag wordt berekend. De basisrente is niet gewaarborgd en kan fluctueren in functie van veranderingen in de marktomstandigheden.
  • een getrouwheidspremie. Deze wordt berekend op elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening blijft ingelegd. De getrouwheidspremie is gegarandeerd over de verwervingsperiode.

De basisrentevoet en de getrouwheidspremie worden uitgedrukt in een bruto percentage op jaarbasis.

De basisrente en de getrouwheidspremie voor de Blue Select spaarrekening zijn geldig voor zover het saldo op de Blue Select spaarrekening minstens 12.500 EUR bedraagt.

 

Wanneer op het ogenblik van een storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, het saldo op de rekening minder dan 12.500 EUR bedraagt dan wordt aan deze storting of nieuwe getrouwheidsperiode, een getrouwheidspremie toegekend die gelijk is aan de getrouwheidspremie toegepast op Spaarrekening .

 

Indien de minimuminlage van 12.500 EUR wordt bereikt met verscheidene stortingen, dan wordt de verhoogde getrouwheidspremie enkel toegekend aan de storting die het saldo op de rekening op minstens 12.500 EUR heeft gebracht.

Huidige rentevoeten

 

Saldo

Basisrente

Getrouwheidspremie

< 12.500 EUR

0,01%

0,10%

> 12.500 EUR

0,01%

0,15%

 

 

Opmerking:

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten. In geval van wijziging van de basisrente of / en de getrouwheidspremie ontvangt u een bericht bij het eerstvolgende rekeningafschrift.

De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij afsluiting van uw rekening. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.

Een Blue Select spaarrekening kan nooit negatief staan en er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.

 

 

 

Meer weten over de Blue Select Spaarrekening

 

 

Wettelijke informatie

  • Lees beslist het document 'Essentiële Spaardersinformatie (pdf)' vóór u een rekening opent.
  • De Blue Select Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door Fintro. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel.
  • De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen schommelen als de marktomstandigheden wijzigen. Elke wijziging van de basisrente en/of getrouwheidspremie melden we op het eerstvolgende rekeningafschrift.
  • Als natuurlijk persoon hebt u recht op een belastingvrijstelling. Voor 2016 bedraagt deze vrijstelling 1.880 EUR. De interesten waarvoor de bank geen vrijstelling mag toekennen, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.
  • In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico, voor het deel van zijn vorderingen tegenover de financiële instelling die boven 100.000 EUR uitkomen, zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. Hij kan verplicht worden een deel af te staan of om te zetten in aandelen (bail-in). Bedragen tot 100.000 EUR vallen onder de depositogarantieregeling.
  • Klachten kunt u richten aan:
  • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel ;
  • Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

 

 

 

 
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap
 

 

 

Essentiële Spaarinformatie Blue Select (pdf)

Actuele rentevoeten (pdf)Precontractuele info (pdf) Bijzondere Voorwaarden Spaarrekening (pdf)

Specifieke voorwaarden Blue Select (pdf)