Xavier Nelis

Opgelet met Luxemburgse (papieren) aandelen aan toonder

 

Xavier Nelis, director competence center estate planning.

 

Luxemburg besliste om de (papieren) aandelen aan toonder van Luxemburgse vennootschappen te ‘immobiliseren' [1]. Deze aandelen moeten bij een depositaris in Luxemburg worden gedeponeerd. Die verplichte deponering geldt ook voor Luxemburgse instellingen voor collectieve belegging. Daardoor geldt de wet ook voor aandelen van Luxemburgse sicavs en voor deelbewijzen van Luxemburgse gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

 

Wat moet u doen?
Als u nog dergelijke aandelen of deelbewijzen in fysieke vorm (papier) bezit, dan moet u actie ondernemen. Voor de sicavs of gemeenschappelijke beleggingsfondsen 'van het huis' is het evenwel al voldoende als u ze inlegt op Effectenrekeningen bij BNP Paribas Fortis.


De internationale reglementeringen inzake transparantie worden steeds veeleisender. Daarom maakten een aantal landen met daarbij ook België, komaf met de mogelijkheid om nog langer fysieke - lees: papieren - aandelen aan toonder uit te geven. Luxemburg behield nog wel de mogelijkheid tot uitgifte van fysieke aandelen aan toonder maar koos voor de techniek van de ‘immobilisatie'.
 

Wat wordt bedoeld met 'immobiliseren'?

‘Immobiliseren' houdt in dat de aandelen of deelbewijzen verplicht ingelegd worden bij een professionele depositaris, gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg. De uitgever van de aandelen moet de depositaris op straffe van strafrechtelijke sanctie aanwijzen. De depositaris mag onder geen beding aandeelhouder van de uitgevende instantie zijn. Als depositaris komen o.a. in aanmerking: kredietinstellingen, uitgevers van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, revisoren, notarissen, advocaten, ...

De depositaris moet een register van toondereffecten in Luxemburg bijhouden. Dat register vermeldt:

 • de nauwkeurige omschrijving van elke aandeelhouder;
 • het aantal effecten dat die belegger aanhoudt;
 • de datum van de inlegging;
 • de transfers met de transferdatum of de omzetting van de aandelen in effecten op naam; 
   

De effecten aan toonder die in bewaring zijn bij een depositaris, kunnen wettelijk niet meer terug naar aandeelhouder. De eigendom van het aandeel aan toonder staat in het register. Als de aandeelhouder daar schriftelijk om vraagt, bezorgt de depositaris een certificaat met daarin alle inschrijvingen die de aandeelhouder betreffen.

De depositaris is gebonden aan het beroepsgeheim. Dat garandeert in zekere mate de anonimiteit van de aandeelhouder. De fiscale of gerechtelijke overheden blijven immers binnen de limieten van hun wettelijke controleopdrachten beschikken over een recht tot toegang tot de gegevens van het register. Aandeelhouders van hun kant kunnen enkel informatie krijgen over de eigen inschrijvingen.

 

Voor welke effecten geldt de immobilisatie?

De immobilisatieplicht geldt voor de aandelen of deelbewijzen aan toonder, al dan niet beursgenoteerd, uitgegeven door:

 • handelsvennootschappen naar Luxemburgs recht;
 • beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging (ICB) die opgericht zijn in de vorm van gemeenschappelijke beleggingsfondsen;
 • beleggingsvennootschappen (SICAV, SICAF, SICAR);
 • gespecialiseerde beleggingsfondsen (FIS). 

   

Worden niet of althans nog niet op dit moment getroffen: andere effecten zoals obligaties naar Luxemburgs recht of certificaten.

 

Belangrijke gevolgen voor de aandeelhouder

Bezit u nog Luxemburgse aandelen of deelbewijzen in fysieke vorm of Luxemburgse gemeenschappelijke beleggingsfondsen? Dan moet u die vóór 18 februari 2016 deponeren. Na die datum worden de aandelen of deelbewijzen aan toonder geannuleerd. In die gevallen moet de uitgevende vennootschap:

 • het geplaatste kapitaal evenredig verminderen en zulks tegen de boekwaarde (!);
 • het overeenkomstige bedrag deponeren bij de Caisse de Consignation de Luxembourg (CCL);
 • de vergeetachtige aandeelhouder heeft dan dertig jaar om het bedrag terug te vragen. 
   

U onthoudt dat de uitkering van dividenden verbonden aan niet-geïmmobiliseerde toondereffecten en de uitoefening van de daaraan verbonden stemrechten al langer opgeschort (18 februari 2015) waren, vooruitlopend op de immobilisatie.

 

Wat moet u doen?

We moeten onderscheid maken tussen twee mogelijkheden.

1. U bezit nog steeds papieren aandelen of deelbewijzen aan toonder van sicavs of Luxemburgse gemeenschappelijke beleggingsfondsen, in Luxemburg uitgegeven door BNP Paribas Investment Partners (IP)?

 • U moet niet zelf naar het Groothertogdom Luxemburg om uw effecten te deponeren. U kunt de betrokken aandelen en deelbewijzen in België deponeren op uw Effectenrekening van BNP Paribas Fortis. Uiterste datum is 18 februari 2016. De bank brengt de effecten aan toonder over naar de Luxemburgse depositaris die ze immobiliseert.
 • Fysieke coupons innen aan een loket kon al niet meer sinds 18 februari 2015. De bank kan het dividend enkel uitbetalen als u ook de mantel van het effect bezorgt - het blad dus van het effect waar u de coupons van afknipt - én als de effecten in depot zijn bij de Luxemburgse depositaris.

2. U bezit nog papieren aandelen of deelbewijzen aan toonder van andere Luxemburgse sicavs of gemeenschappelijke beleggingsfondsen of u hebt andere aandelen aan toonder van Luxemburgse vennootschappen?

 • Neem dan snel en alleszins vóór 18 februari 2016 contact op met de Luxemburgse emittent. Die informeert u over de gekozen depositaris en over de verplichte modaliteiten om uw effecten te kunnen deponeren en zo uw rechten veilig te stellen.

 

 Redactie afgesloten: 21 april 2015. Na deze datum kunnen uiteraard wijzigingen optreden. Zie Patrimoniale actualiteit van 29 juni 2015.


[1] Wet van 28 juli 2014 betreffende de immobilisatie van aandelen en deelbewijzen aan toonder en het bijhouden van het register van de aandelen op naam en van het register van de aandelen aan toonder en tot wijziging 1) van de gewijzigde wet van 10 augustus 1915 met betrekking tot de handelsvennootschappen en 2) van de gewijzigde wet van 5 augustus 2005 op de contracten voor financiële waarborg, Mémorial 14 augustus 2014. 

 

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.