Patrimoniale actualiteit

Het Waalse Gewest wijzigt zijn woonfiscaliteit

Auteur: Laurence Firket, estate planner

14 januari 2016

  

Een recent Waals decreet, goedgekeurd door het Waalse parlement [1] en tijdens de feestdagen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wijzigt de rechten bij aankoop van een woongebouw, op onroerende schenkingen en op de overdracht van landbouwgrond.

Aankoop van een woongebouw

 

De registratierechten op een woongebouw in het Waalse Gewest gaan van 12,5% naar 15%. In tegenstelling tot de schenkingsrechten heeft de verblijfplaats van de verkoper geen belang. Het tarief hangt immers enkel af van het Gewest waarin het verkochte onroerend goed ligt.

Bijvoorbeeld:

 • Een inwoner van Vlaanderen verkoopt zijn tweede verblijfplaats in Aarlen. De verkoop is onderworpen aan het nieuwe tarief van 15%.
 • Een inwoner van Wallonië verkoopt zijn appartement in Knokke. De Waalse tariefverhoging heeft geen invloed op de verkoop.

Uitzondering

De koper, zowel een particulier als een vennootschap, kan nog het vroegere tarief van 12,5% genieten als hij uitdrukkelijk verklaart dat hij niet reeds minstens 33% van twee andere woongebouwen in België of in het buitenland in volle eigendom of in vruchtgebruik heeft.

Rechten op onroerende schenkingen

 

Het nieuwe decreet is gunstig voor onroerende schenkingen. De Waalse regering volgt zo, net als de Brusselse regering, de Vlaamse regering die recent nog vrijgeveriger maatregelen op dit vlak nam (zie onze Patrimoniale Actualiteit van 24 augustus 2015).
Voor wie een onroerende schenkingen overweegt, zijn de nieuwe tarieven interessanter dan voorheen, zeker als de begiftigde geen of slechts een verre verwante is van de schenker.

Een voorbeeld:

 

 • Een tante schenkt haar nicht een onroerend goed met een waarde van 200.000 euro.
 • Vroeger bedroegen de schenkingsrechten 99.375 euro, dus bijna 50%.
 • Sinds 1 januari 2016 bedragen die rechten nog slechts 40.000 euro, dus 20%.

 

De tarieven van het Waalse Gewest gelden enkel als de schenker sinds minstens vijf jaar, zijn fiscale woonplaats in het Waalse Gewest heeft (periode terug te rekenen vanaf de schenking). Woonde hij in die periode in verschillende Gewesten, dan telt het tarief van het Gewest waar hij in die periode het langst heeft gewoond. De locatie van de goederen doet er dus niet toe.

 

Tarieven van toepassing sinds 1 januari 2016 [2]

Tabel I. In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden

.
 

Tabel II. Tussen broers en zussen

 .

 

Tabel III. Tussen ooms/tantes en neven/nichten

.

 

Tabel IV. Tussen alle andere personen

.

Verminderd tarief voor de schenking van de gezinswoning

Sinds 1 januari 2016 geldt ook een voorkeurtarief voor schenkingen in volle eigendom van de hoofdverblijfplaats van de schenker op voorwaarde dat hij er op het moment van de schenking minstens vijf jaar woont. Om dit tarief te kunnen genieten, moet de begiftigde zijn:

 • hetzij een afstammeling of ascendent in rechte lijn;
 • hetzij de echtgenoot;
 • hetzij de wettelijk samenwonende van de schenker.

 

Voorkeurtarief hoofdverblijfplaats in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden

.

 

 

Ter vergelijking de vroegere tarieven [3]

Tabel I. In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden

.
 

Tabel II. Tussen broers en zussen, ooms/tantes en neven/nichten, tussen alle andere personen

.

 

Tabel III. Vroeger voorkeurtarief hoofdverblijfplaats in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden

.

 

Overdracht van landbouwgrond

 

Het voorkeurtarief van de schenkings- en successierechten voor landbouwgrond is licht gestegen. Zo zal het, in bepaalde gevallen, niet langer mogelijk zijn om landbouwgrond van meer dan 150 hectare kosteloos over te dragen via een schenking of nalatenschap [4].

 • Bij een schenking:
  de overdracht van landbouwgrond van meer dan 150 hectare is voortaan onderworpen aan een tarief van 3% (in plaats van 0% voorheen) en de exploitatiebepaling van de landbouwactiviteit bedraagt nu 15 jaar (behoudens uitzondering).
  Om die 150 hectare te bepalen, wordt rekening gehouden met de grond die in de laatste vijf jaar via een schenking onder diezelfde voorkeurregeling is overgedragen.
 • Bij een nalatenschap:
  de overdracht van landbouwgrond van meer dan 150 hectare is voortaan onderworpen aan een tarief van 3% (in plaats van 0% voorheen) en de exploitatiebepaling van de landbouwactiviteit is nu 15 jaar vanaf het overlijden.
  Om die 150 hectare te bepalen, wordt rekening gehouden met de grond die in de laatste vijf jaar vóór het overlijden via schenking is overgedragen, samen met de grond die via de nalatenschap is verkregen.

 

Al die wijzigingen traden op 1 januari 2016 in werking.


 

 

[1] Decreet van 17 december 2015 houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 december 2015

[2] Exclusief voorkeurtarief hoofdverblijfplaats

[3] Exclusief voorkeurtarief hoofdverblijfplaats

[4] Deze voorkeurregeling wordt beschreven in artikel 60 bis § 1, al 3 van het Wetboek der successierechten en in artikel 140 bis §1, al 3 van het Wetboek der registratierechten.

Redactie afgesloten op 14 januari 2016. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

  

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

 

 

 

 

 •