Patrimoniale actualiteit

 

Schenking voor Nederlandse notaris met voorbehoud van vruchtgebruik in Vlaanderen

Vlabel verduidelijkt: nieuwe standpunt geldt voor inschrijvingen vanaf 1 juni 2016
 

Auteur: Pascale Bergez, estate planner

28 april 2016

  

 

Onze Patrimoniale Actualiteit van 13 april 2016 ging in op het nieuwe standpunt van de Vlaamse Belastingdienst over de schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik van geld of effecten, verleden voor Nederlandse (of een andere buitenlandse) notaris. Dit nieuwe standpunt (21 maart 2016) stelt:

 • schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik van geld of effecten, verleden voor een buitenlandse notaris zijn enkel 'definitief' als
 • de akte wordt geregistreerd vooraleer de gelden of effecten op een rekening vruchtgebruik/blote eigendom worden ingeschreven;
 • registratie houdt bijgevolg in dat de schenkbelasting van 3 of 7% verschuldigd is;
 • 'definitief' betekent in dit verband dat er geen belasting wordt geheven bij overlijden van de vruchtgebruiker.
   

Het nieuwe standpunt werd gepubliceerd op 4 april 2016. Het vermeldde evenwel geen precieze datum waarop het in voege treedt. Sommigen gingen ervan uit dat het nieuwe standpunt retroactief gold voor schenkingsakten vanaf 1 september 2013. Zij baseerden zich hiervoor op de verwijzing die Vlabel maakte naar de gesplitste aankoop (vruchtgebruik-blote eigendom) van onroerend goed. Maar de twijfel bleef.

Geen retroactieve toepassing ?
Vlabel heeft nu verduidelijkt dat hij het nieuwe standpunt zal toepassen op inschrijvingen (niet: schenkingsakten) die zullen gebeuren vanaf 1 juni 2016.

Haast geboden
Concreet: er is haast geboden voor wie

 • een schenking van geld of effecten met voorbehoud van vruchtgebruik overweegt voor een Nederlandse notaris;
 • die hij niet wenst te registreren en waarop hij geen schenkbelasting wil betalen;
 • maar waarvoor hij de bekende termijn van drie jaar afwacht.
   

Deze techniek is in de visie van Vlabel nog enkel mogelijk, indien de effecten of gelden vóór 1 juni 2016 op een gesplitste bankrekening vruchtgebruik-blote eigendom worden ingeschreven. De schenkingsakte moet bijgevolg (ruim) vóór 1 juni 2016 verleden zijn.

Vindt de gesplitste inschrijving daarentegen plaats op of na 1 juni 2016, dan zal Vlabel de voorafgaande schenking slechts als 'tegenbewijs' aanvaarden, mits die:

 • voorafgaandelijk aan de inschrijving werd geregistreerd;
 • de schenkbelasting of schenkingsrechten die hieruit voortvloeien, betaald zijn. Let wel: enkel de registratie en niet de betaling van de schenkbelasting of schenkingsrechten moet hebben plaatsgevonden vóór de inschrijving.


Werd de schenkingsakte niet geregistreerd, dan past Vlabel de erfbelasting toe bij het overlijden van de vruchtgebruiker, ongeacht het tijdstip van overlijden.

Hiermee heeft Vlabel een eerste verduidelijking gegeven. Maar, zoals hoger gepreciseerd, Vlabel houdt om haar nieuw standpunt toe te passen, enkel rekening met de “inschrijvingen” vanaf 1 juni 2016. Hierbij duiken echter alweer nieuwe vragen op .

Een voorbeeld:

 • U hebt effecten geschonken met behoud van vruchtgebruik, zonder registratie van de akte, vóór 1 juni 2016;
 • die effecten werden ingeschreven voor die datum op een bankrekening in vruchtgebruik/blote eigendom: het nieuw standpunt van Vlabel is niet van toepassing;
 • Maar stel dat u nadien, in het kader van het beheer van uw portefeuille, geheel of een deel van die effecten verkoopt. De schenkingsakte voorziet dat de gesplitste eigendom van toepassing blijft op de wederbelegging;
 • Die wederbelegging in vruchtgebruik/blote eigendom heeft tot gevolg dat er opnieuw een inschrijving in vruchtgebruik/blote eigendom gebeurt op een bankrekening;
 • Als die inschrijving gebeurt nà 1 juni 2016 is dan de beslissing van Vlabel van toepassing ?
   

Op deze vraag kan op dit ogenblik nog geen zeker antwoord worden gegeven.

Positief punt in de discussie is alvast dat Vlabel op 25 april 2016 verklaard heeft dat hij niet de bedoeling heeft verrichtingen uit het verleden aan te pakken. Wordt (andermaal) vervolgd….
 


Redactie afgesloten op 28 april 2016. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

  

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.