Debacker

Terugvordering van de taks op de omzetting van effecten aan toonder. Zo gaat het praktisch

 

De bank diende een terugvorderingsverzoek in voor de taks op de omzetting van effecten aan toonder. Zodra de schatkist de onterecht betaalde belasting terugbetaalt, storten wij automatisch op de rekening van de betrokken klanten. 

 

In onze Patrimoniale Actualiteit van 12 november 2014 kondigden wij het al aan. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in antwoord op een prejudiciële vraag van ons Grondwettelijk Hof dat de taks op de omzetting van effecten aan toonder strijdig was met het Europese recht.

 

Een arrest van Grondwettelijk Hof (arrest nr. 12/2015, 5 februari 2005) verklaarde de bepalingen nietig van de wet van 28 december 2011 voor de invoering van een taks op de omzetting van effecten aan toonder (Wetboek Diverse Rechten en Taksen). Die taks had volgende kenmerken:

  • ze gold voor effecten die in 2012 en 2013 in bewaring werden gegeven ;
  • ze bedroeg respectievelijk 1% en 2% van de effecten die in bewaring werden gegeven met het oog op de verplichte omzetting ervan in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

 

Wie mag de teruggave van de taks vorderen?

 

De taks wordt in principe alleen terugbetaald aan de schuldenaars van de taks. Bedoeld zijn:

  • beroepsbemiddelaars als de effecten aan toonder zijn ingeschreven op een effectenrekening nadat de houder die in bewaargeving gaf;
  • uitgevende vennootschappen als de houder de effecten in bewaring gaf met het oog op de omzetting ervan in effecten op naam.

 

De klanten die in het verleden houders waren van effecten aan toonder kunnen de terugbetaling van de taks dus niet rechtstreeks vorderen. De regering heeft trouwens nagelaten om te verhelpen aan die ongelukkige situatie.

 

BNP Paribas Fortis heeft de hoedanigheid van schuldenaar van de taks. Vanuit die hoedanigheid diende onze bank verzoek tot terugvordering in. Zodra de schatkist de niet-verschuldige taks, eventueel verhoogd met moratoriuminteresten, terugstort aan de bank, storten wij dat bedrag door aan de betrokken klanten.

 

Er is momenteel nog geen zekerheid over de datum waarop de schatkist de taks effectief zal terugbetalen.

 

Wat moet u doen als u die taks betaald hebt?

 

U hoeft niets te doen: BNP Paribas Fortis zal de terugstorting doen op de rekening die destijds gedebiteerd werd om de taks te betalen.

De bank is er dus helemaal klaar voor. Nu is het alleen nog wachten op het moment dat de schatkist start met terugstorten.Redactie afgesloten: 13 mei 2015. Na deze datum kunnen uiteraard wijzigingen optreden.

 

Dit artikel afdrukken
 

 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A,  en haar klanten.