Marien-De Laet

Startende ondernemingen steunen voortaan fiscaal beloond
 

Particulieren die startende ondernemingen een financieel duwtje in de rug willen geven, kunnen dit binnenkort op twee manieren. Daarbij kunnen ze ook zelf fiscale voordelen genieten op het vlak van de personenbelasting:

 1. Ze kunnen geld inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de startende onderneming al dan niet via een erkend startersfonds.
  Hun fiscale voordeel is een federale belastingvermindering voor hun kapitaalinbreng (ook 'tax shelter voor startende onderneming' genoemd).
 2. Ze kunnen, zonder tussenkomst van een financiële instelling, een lening toestaan aan de startende onderneming.
  Dan genieten ze een fiscale (gedeeltelijke en tijdelijke) vrijstelling van de interesten op de lening.

De federale regering verleent ook een fiscaal voordeel aan de startende ondernemingen zelf. Om de starters te ondersteunen bij de hoge loonkosten, kunnen zij genieten van een tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

Al deze maatregelen treden wellicht in werking op 1 juli 2015. Let wel: het gaat vooralsnog om een ontwerpwet waarop nog wijzigingen mogelijk zijn.

 

Tax shelter voor startende ondernemingen

Deze taxshelter betreft een belastingvermindering voor particulieren die risicokapitaal, onder de vorm van een inbreng van geld, verschaffen aan een startende niet-beursgenoteerde onderneming met een tekort aan financiële middelen. Als tegenprestatie krijgen de kapitaalverstrekkers nieuwe maatschappelijke aandelen van de starter. De inbreng in geld kan ook via een erkend crowdfundingplatform.
 

Crowdfunding (vrij vertaald: 'financiering door de menigte') is een alternatieve vorm van financiering voor ondernemers. Zij kunnen een bepaalde som ophalen bij een grote massa financierders tegelijk. Via een online crowdfundingplatform geeft de ondernemer het doelbedrag dat hij wil ophalen. De crowd (lees: de menigte) kan blijk geven van zijn geloof in het project door het financieel te steunen.

 

Die inbreng kan ook onrechtstreeks gebeuren via een erkende beleggingsinstelling, een 'startersfonds'. De belastingplichtige schrijft daarop in naar aanleiding van de uitgifte van rechten van deelneming op naam. BNP Paribas Fortis onderzoekt momenteel al of en in welke mate ze zo een startersfonds kan aanbieden aan zijn klanten.

 

Voor de belastingvermindering in de personenbelasting moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, o.a. met betrekking tot het tijdstip van verwerving van de nieuwe aandelen én de vennootschap waarin u investereert.

 

Tijdstip van verwerving en volstorting van de nieuwe aandelen

 

De maatregel betreft de uitgifte van nieuwe aandelen op naam waarop u, eventueel onrechtstreeks via een erkend startersfonds, inschrijft naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalsverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap. Wordt een eenmanszaak verdergezet onder de vorm van een vennootschap, of wordt een bestaande vennootschap overgenomen, dan moet u uitgaan van de effectieve startdatum van de activiteit bij de vorige onderneming om te bepalen of de voorwaarde van 4 jaar gehaald wordt.

Een bijkomende voorwaarde vereist dat de nieuwe aandelen onmiddellijk volstort moeten zijn. Is dit niet het geval en vraagt de vennootschap pas later het niet-volstorte kapitaal op, dan komen die latere betalingen niet meer in aanmerking voor de belastingvermindering.

Verloopt de investering via een erkend starterfonds, dan moet dit fonds aantonen dat het de ingezamelde fondsen voor minimaal 80% investeerde in nieuwe aandelen. Dat moet een feit zijn op 31 december van het jaar na het jaar waarin de belastingplichtige zijn inbreng in het fonds betaalde. Dit verificatiemoment heeft een belangrijk gevolg. Stel: u deed een inbreng in een erkend startersfonds in 2015. Die inbreng geeft pas recht op een belastingvermindering in het aanslagjaar 2017. De verificatie kan immers pas op 31 december 2016 uitwijzen dat het erkend startersfonds de investering deed volgens alle regels. Blijkt bijvoorbeeld pas op 31 december 2019 dat het startersfonds aan alle voorwaarden voldeed, dan moet u wachten op de belastingvermindering tot het aanslagjaar 2020.

Voorwaarden startende kmo

De vennootschap waarin u geld inbrengt, moet voldoen aan een aantal criteria. Zo moet het gaan om een:

 • binnenlandse vennootschap of een vennootschap van de Europese Economische Ruimte die over een Belgische inrichting beschikt zoals bijvoorbeeld een bijhuis of een fabriek, die ten vroegste op 1 januari 2013 werd opgericht;
 • vennootschap die niet opgericht is in het kader van een fusie of een splitsing;
 • vennootschap die als een kleine vennootschap geldt in de betekenis die artikel 15 Wetboek Vennootschappen[1] daaraan geeft.

 

De ingezamelde bedragen mogen voor deze maatregel niet hoger zijn dan 250.000 euro[2]. De vennootschap mag die niet aanwenden voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen en ook niet om leningen toe te staan.

Er zijn een aantal startende ondernemingen die niet kunnen genieten van deze maatregel:

 • beursgenoteerde kmo;
 • kmo in moeilijkheden;
 • vastgoedvennootschap;
 • managementonderneming;
 • onderneming die in het verleden een kapitaalvermindering heeft doorgevoerd of dividenden uitgekeerd;
 • beleggings-, thesaurie- en financieringsvennootschappen. 

Belastingvermindering

Het bedrag waarvoor belastingvermindering kan worden verleend, is beperkt tot 100.000 euro[3] per belastbaar tijdperk én per belastingplichtige. De belastingvermindering bedraagt 30% van het bedrag dat in aanmerking kan komen. Dit percentage gaat omhoog naar 45% voor micro-ondernemingen[4].

De belastingplichtige aandeelhouder moet de aandelen of de rechten van deelneming in een erkend startersfonds in principe vier jaar behouden. Die regel vervalt bij een eerder overlijden.

Vervreemdt de belastingplichtige aandeelhouder of het starterfonds de aandelen binnen de 4 jaar, dan moet de federale belastingvermindering terugkeren. Dat gebeurt via een federale belastingvermeerdering berekend op basis van het aantal maanden tot de vereiste 4 jaar.

Zijn uitgesloten van de belastingvermindering:

 • de inbreng in geld (al dan niet via een starterfonds) door een bedrijfsleider van de startende vennootschap;
 • de betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen voor het gedeelte van die aandelen die de belastingplichtige een belang van meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal bezorgen.

Bij deze nieuwe maatregel gaat het om kapitaal van na 1 juli 2015. Daarom komen de dividenden van aandelen die de belastingvermindering 'tax shelter voor startende ondernemingen' genieten, ook in aanmerking voor de VVPR-bis regeling. Daarover leest u meer in onze Patrimoniale Actualiteit van 30 april 2015. Uitgesloten is evenwel de cumul met de bedragen die in aanmerking komen voor een belastingvermindering voor de verwerving van werkgeversaandelen[5] of van aandelen op naam van een erkend ontwikkelingsfonds[6].
 

Fiscale vrijstelling interesten voor lening via crowdfundingplatform

Particulieren die vanaf 1 juli 2015 een lening toestaan aan bepaalde startende ondernemingen, krijgen een fiscale (gedeeltelijke) vrijstelling van de interesten. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • het gaat om nieuwe leningen die buiten de beroepswerkzaamheid van de kredietgever vallen. De bedragen worden gedurende vier jaar uitgeleend tegen een jaarlijks te betalen rentevoet;
 • de kredietgever is een natuurlijke persoon. U herinnert zich dat de tax shelter-maatregel de bedrijfsleider uitsloot. Van de fiscale vrijstelling van de interesten geniet hij wel, zolang hij handelt in de hoedanigheid van privépersoon;
 • een erkend crowdfundingplatform verleende tussenkomst;
 • het gaat om kredieten aan een startende, niet-beursgenoteerde kleine onderneming (kenmerken art. 15 wetboek vennootschappen[7]) die minder dan 4 jaar bestaat;
 • de kredietverstrekkers moeten het aantal in aanmerking komende leningen dat ze afsloten, aangeven in hun personenbelasting.

U betaalt in dat geval gedurende 4 jaar geen roerende voorheffing op de interesten voor de eerste schijf van 15.000 euro[8] per jaar en per bedrag dat u als belastingplichtige uitleende voor een periode van tenminste 4 jaar. Leende u een hoger bedrag uit, dan moet u het excedent vermelden in uw aangifte, tenzij de kredietnemer de roerende voorheffing inhield.

 

Tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende onderneming

De startende onderneming (vennootschap of natuurlijke persoon) zal 10% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhoudt op de bezoldigingen die ze vanaf 1 juli 2015 betaalt of toekent aan haar werknemers, niet langer moeten doorstorten. Voorwaarde is dat ze ten hoogste 48 maanden ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) én dat ze effectief 'klein' is in de betekenis van artikel 15 Wetboek Vennootschappen.

Voor micro-ondernemingen in de betekenis die de boekhoudrichtlijn daaraan geeft, stijgt dit percentage tot 20%. De vrijstelling van doorstorting is tijdelijk van aard en geldt zolang de startende onderneming jonger dan 4 jaar is.

De maatregel geldt voor alle werkgevers die aan de voorwaarden voldoen[9] , ook al dateert hun inschrijving in de KBO van vóór 1 juli 2015. Ze mogen die maatregel cumuleren met alle andere maatregelen voor het niet-doorstorten van de bedrijfsvoorheffing.

De tijdelijke, gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing geldt evenwel niet voor ondernemingen in moeilijkheden.


[1] Kleine vennootschappen zijn gedefinieerd in art. 15. Wetboek Vennootschappen. Het betreft vennootschappen die in het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar, geen of slechts één van de volgende criteria overschreden:

- jaargemiddelde personeelsbestand: 50.

Let wel: een vennootschap met gemiddeld meer dan 100 werknemers geldt altijd als 'groot', ongeachte wat zij op andere criteria doet.

- jaaromzet excl.: BTW 7.300.000 EUR

- balanstotaal: 3.650.000 EUR

[2] Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

[3] Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

[4] Micro-ondernemingen zijn gedefinieerd in de Boekhoudrichtlijn (2013/34/EU). Ondernemingen

die op de balansdatum de grensbedragen voor tenminste twee van de drie volgende criteria niet overschrijden:

– balanstotaal: 350 000 EUR;

– netto-omzet: 700 000 EUR;

– een gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar:10

[5] Artikel 145/1, 4° WIB/92

[6] Artikel 145/32 WIB/92

[7] Zie voetnota 2. Worden hier ook geviseerd de leningen toegekend aan een natuurlijke persoon die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria van artikel 15 W.V.

[8] Wel geïndexeerd, maar tijdelijke indexatiestop door de federale overheid t/m inkomstenjaar 2017. Basisbedrag: 9 965 euro.

[9] En die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

 

 

 

Redactie afgesloten: 16 juni 2015. Na deze datum kunnen uiteraard wijzigingen optreden.

 

Dit artikel afdrukken
 

 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haarlanten.