schenking

Naar lagere onroerende schenkbelastingen in Vlaanderen? En eigen Vlaamse rulings?

 

Philipp Bollen, director estate planning.

 

Vorig Paasweekend raakte bekend dat de Vlaamse regering de regelgeving voor de schenking van onroerende goederen wil aanpassen:

  • met lagere tarieven en zelfs nog een extra verlaging voor wie de woning energiezuiniger wil maken;
  • met minder categorieën.

Keurt het Vlaams parlement de voorgestelde wijzigingen goed, dan wordt de nieuwe regelgeving in principe van toepassing uiterlijk 1 juli 2015.

Tegelijk werd ook de deur op een kier gezet voor een eigen Vlaamse rulingcommissie.

 

Verlaging van de schenkbelasting

Roerende goederen kunnen, afhankelijk van de band van verwantschap, geschonken worden tegen een vlak tarief van 3% of 7%. De schenkbelasting voor onroerende goederen daarentegen is progressief. Het tarief loopt dus op naargelang de waarde van de schenking en de verwantschap. Hoe minder verwant met de schenker, hoe hoger de tarieven worden.

 

Onroerende goederen behalve bouwgronden [1]

 

In de rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwoners (1° categorie)

 

0 -12.500

3%

12.500 – 25.000

375 + 4% van het bedrag groter dan 12.500

25.000 – 50.000

875 + 5% van het bedrag groter dan 25.000

50.000 – 100.000

2.125 + 7% van het bedrag groter dan 50.000

100.000 – 150.000

5.625 + 10% van het bedrag groter dan 100.000

150.000 – 200.000

10.625 + 14% van het bedrag groter dan 150.000

200.000 – 250.000

17.625 + 18% van het bedrag groter dan 200.000

250.000- 500.000

26.625 + 24% van het bedrag groter dan 250.000

> 500.000

86.625 + 30% van het bedrag groter dan 500.000

 

Broers en zussen (2° categorie)

 

0 – 12.500

20%

12.500 - 25.000

2.500 + 25% van het bedrag groter dan 12.500

25.000 – 75.000

5.625 + 35% van het bedrag groter dan 25.000

75.000 – 175.000

23.125 + 50% van het bedrag groter dan 75.000

> 175.000

73.125 + 65% van het bedrag groter dan 175.000

 

Ooms, tantes, neven en nichten (3de categorie)

 

0 – 12.500

25%

12.500 - 25.000

3.125 + 30% van het bedrag groter dan 12.500

25.000 – 75.000

6.875 + 40% van het bedrag groter dan 25.000

75.000 – 175.000

26.875 + 55% van het bedrag groter dan 75.000

> 175.000

81.875 + 70% van het bedrag groter dan 175.000

 

Anderen (4de categorie)

 

0 – 12.500

30%

12.500 - 25.000

3.750 + 35% van het bedrag groter dan 12.500

25.000 – 75.000

8.125 + 50% van het bedrag groter dan 25.000

75.000 – 175.000

33.125 + 65% van het bedrag groter dan 75.000

> 175.000

98.125 + 80% van het bedrag groter dan 175.000

 

De Vlaamse regering wil dit hele systeem aanpassen. Ze stelt een algemene verlaging van de schenkbelasting voor. De bedoeling is dubbel: het slapende gebouwenpatrimonium activeren en zo extra zuurstof geven aan de bouwsector.

Bovendien zou er een extra verlaging komen voor wie zich engageert om het geschonken onroerend goed energiezuiniger te maken.

 

In de toekomst zouden er nog maar twee categorieën overblijven:

  • de categorie in de rechte lijn en partners (= echtgenoten en samenwoners);
  • de categorie niet rechte lijn (alle anderen).

 

 

 

Tarief rechte lijn en partners

Tarief niet rechte lijn

0 – 150.000

3%

10% (met energierenovatie 9%)

150.000 – 250.000

9% (met energierenovatie 6%)

20% (met energierenovatie 17%)

250.000 – 450.000

18% (met energierenovatie 12%)

30% (met energierenovatie 24%)

> 450.000

27% (met energierenovatie 18%)

40% (met energierenovatie 31%)

 

Een voorbeeld

Een suikeroom wil een onroerend goed van 250.000 euro schenken aan zijn neef

  • in de huidige regeling betaalt die 158.125 euro schenkbelasting;
  • in het nieuwe stelsel betaalt hij slechts 35.000 euro;
  • engageert hij zich om de woning energiezuiniger te maken, dan betaalt hij slechts 30.500 euro.

 

Belangrijk

Het progressievoorbehoud van 3 jaar zou wel behouden blijven. Dat voorbehoud gaat als volgt:

  • volgt er binnen de 3 jaar na de schenking een nieuwe schenking tussen dezelfde partijen?
  • dan komt de waarde van de eerste schenking bij de belastbare grondslag van de tweede schenking
  • daardoor wordt het tarief op de tweede schenking hoger.

 

De techniek van de getrapte schenkingen - een trapsgewijze schenking om de 3 jaar van het onroerend goed - blijft ook in de toekomst bruikbaar.

 

Blijft eveneens van toepassing: het progressievoorbehoud bij een overlijden binnen de 3 jaar. De waarde van de geschonken goederen telt dus mee voor de bepaling van het tarief van toepassing voor de erfbelasting.

 

Tegelijk beoogt de Vlaamse regering het tarief voor schenkingen aan publieke instellingen te verlagen van 5,5% naar 3%.

 

Rulings in Vlaanderen

 

Sinds 1 januari 2015 is Vlaanderen bevoegd voor de administratie van de erf-, registratie- en schenkbelastingen. Aanvankelijk voorzag de regeling geen mogelijkheid voor voorafgaandelijke beslissingen (rulings) over de Vlaamse belastingen. Die rulings zijn wel mogelijk op federaal niveau voor federale belastingmaterie. Voorafgaandelijk rulings bieden de aanvrager/belastingplichtige rechtszekerheid over een structuur die hij wil uitwerken.

 

In Vlaanderen bestaat deze mogelijkheid dus niet. Wel kunnen belastingplichtingen zgn. 'interpretatieve vragen' stellen aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) . Bovendien engageerde

Vlabel zich om de federaal afgeleverde rulings van vóór 1 januari 2015 te respecteren.

 

De Vlaamse regering stelt nu voor om een kader uit te werken voor voorafgaande beslissingen (rulings) inzake Vlaamse belastingen.

Bij bepaalde dossiers kan de complexiteit echter groot zijn. Er kunnen immmers federale én Vlaamse belastingen in het geding zijn. Denk maar aan fusies of splitsingen van vennootschappen. Daar spelen zowel de federale inkomstenbelasting als de Vlaamse registratiebelastingen. Voor die dossiers zou er binnenkort één gecoördineerd antwoord komen. Een eigen Vlaamse rulingsdienst komt er evenwel pas als de vraag voldoende groot is.


[1] Tot en met 31 december 2019 geldt een specifiek voordeelregime voor de schenking van een bouwgrond in het Vlaams Gewest. Het regime geldt enkel als één of meer begiftigde(n) zich engageren om de hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van de verkregen bouwgrond binnen de vijf jaar na de schenkingsakte.

 

 Redactie afgesloten: 10 april 2015. Na deze datum kunnen uiteraard wijzigingen optreden.

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.