Bruno Halleux

Uw nieuwe verplichting om buitenlandse rekeningen mee te delen aan de Nationale Bank van België

 

Bruno Halleux, estate planner.

 

 

U herinnert zich wellicht dat de wetgever in 2011 een centraal aanspreekpunt (CAP) installeerde bij de Nationale Bank van België (NBB). Met als bedoeling: de bankrekeningen van de Belgische belastingplichtigen verzamelen en centraliseren[1]. Op die manier kan de belastingadministratie haar financiële onderzoeken doen binnen een strikt gecontroleerd kader.


Belgische banken moeten uiteraard reeds de rekeningen in hun boeken meedelen aan de NBB. Het overzicht van rekeningen zou evenwel onvolledig zijn zonder de rekeningen van Belgische belastingplichtigen in het buitenland.

 

Een Koninklijk Besluit legt de exacte modaliteiten vast voor de belastingplichtige om zijn of haar buitenlandse rekeningen mee te delen aan het CAP.

 

Voor wie geldt het KB?

Het KB geldt voor elke belastingplichtige die een aangifte 'personenbelasting' moet invullen. Wel kan hij een gevolmachtigde aanwijzen die aan de verplichting zal voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een fiduciaire vennootschap.

 

Voor welke rekeningen geldt het KB?

Het KB geldt voor de 'buitenlandse rekeningen'. Bedoeld is

 • elke rekening van welke aard dan ook;
 • bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling;
 • waarvan de belastingplichtige op om het even welk moment van de belastbare periode, houder of medehouder is geweest.
  Dat geldt ook voor de rekeningen waarvan zijn/haar echtgeno(o)t(e), de persoon met wie hij/zij wettelijk samenwoont of zijn/haar kinderen (van wie de inkomsten bij die van de ouders worden gevoegd[2]) houder of medehouders zijn of geweest zijn.

 

Het gaat dus om alle soorten rekeningen zoals:

 • lopende rekeningen;
 • spaarrekeningen of termijnrekeningen;
 • effectenrekeningen.

 

Opmerkelijk: het KB is uitdrukkelijk ook van toepassing op een rekening bij de Luxemburgse bank Paypal, als activa langer op de rekening blijven dan strikt noodzakelijk is voor een betaling.


Wat moet u meedelen?

 • uw naam en uw eerste officiële voornaam;
 • uw identificatienummer bij het Rijksregister van natuurlijke personen of, als u dit nummer niet hebt, uw identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
 • het nummer van de buitenlandse rekening in IBAN-formaat als dat bestaat. Is er geen IBAN-formaat, dan moet u het rekeningnummer gebruiken dat de financiële instelling opgeeft;
 • de volledige benaming van de buitenlandse bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling;
 • de BIC-code van deze instellingen of, als die code er niet is, het volledige adres;
 • het land waar deze rekening geopend is;
 • de openings- en afsluitingsdatum van de buitenlandse rekening. Belangrijk in dit verband: u moet niet elk jaar opnieuw mededeling doen aan het NBB. Eens u de opening van een buitenlandse rekening aanmeldde, gaat de administratie ervan uit dat ze ook de jaren daarna blijft bestaan en dat tot het moment dat u de afsluiting van de rekening aan de NBB meldt.

 

Voor wat betreft het verleden, moet u de rekeningen aangeven die u diende te vermelden voor de aanslagjaren 2012 (inkomsten 2011), 2013 (inkomsten 2012) en 2014 (inkomsten 2013).
 

Hoe moet u deze buitenlandse rekeningen aanmelden?  

 • elektronisch: de NBB bepaalt de modaliteiten en publiceert die op haar website;
 • op papier: op de website van de NBB zult u een standaardformulier kunnen vinden. U zult ook een papieren versie kunnen aanvragen bij de zetel van de NBB. Bij deze aanvraag moet u een kopie van uw Belgische identiteitskaart (voor- én achterzijde) voegen.[3]

 

Het centraal aanspreekpunt bewaart deze gegevens, die door hun aard persoonlijk en gevoelig zijn, slechts voor een beperkte periode die de fiscale verjaringstermijnen volgt:

 • voor de gegevens op de rekeningen eindigt de bewaartermijn bij het einde van het achtste jaar dat volgt op de belastbare periode waarin u de afsluiting van de betrokken rekening meldde;
 • voor de persoonlijke gegevens eindigt de termijn bij het einde van het achtste jaar dat volgt op de belastbare periode waarin u de afsluiting van de laatste rekening meldde.

 

Heel belangrijk: de verplichting tot mededeling aan de Nationale Bank bestaat naast de verplichting om deze rekeningen aan te geven in de personenbelastingaangifte. Deze laatste verplichting blijft dus gewoon bestaan.

 

Wat moet u doen?

 • Voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014 (inkomsten 2011, 2012, 2013) wacht u op de uitnodiging van de Federale Overheidsdienst Financiën om uw buitenlandse rekening(en) mee te delen aan het contactpunt bij de NBB.
 • Voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) moet u al wel spontaan meedelen. Dat doet u uiterlijk op moment dat u de aangifte waarin die buitenlandse rekeningen opgenomen zijn, indient bij de personenbelasting.

U moet deze mededeling geen tweede keer doen als u die al deed in een eerder aanslagjaar. Vermeldde u bijvoorbeeld al - nadat u daarom gevraagd werd - een buitenlandse rekening voor het aanslagjaar 2012, dan moet u deze rekening geen tweede keer meer spontaan aanmelden voor het aanslagjaar 2015.

 

 

 

 

[1] Zie onze Patrimoniale actualiteit van 27 november 2013.

[2] Art. 126 § 4 WIB92

[3] Als een gevolmachtigde de formaliteit uitvoert, moet hij op zijn beurt het bewijs van zijn volmacht en een kopie van de eigen identiteitskaart toevoegen.

 

Redactie afgesloten: 22 april 2015. Na deze datum kunnen uiteraard wijzigingen optreden.

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A,  en haar klanten.

 

U herinnert zich wellicht dat de wetgever in 2011 een centraal aanspreekpunt (CAP) installeerde bij de Nationale Bank van België (NBB). Met als bedoeling: de bankrekeningen van de Belgische belastingplichtigen verzamelen en centraliseren[1]. Op die manier kan de belastingadministratie haar financiële onderzoeken doen binnen een strikt gecontroleerd kader.

Belgische banken moeten uiteraard reeds de rekeningen in hun boeken meedelen aan de NBB. Het overzicht van rekeningen zou evenwel onvolledig zijn zonder de rekeningen van Belgische belastingplichtigen in het buitenland.

Een Koninklijk Besluit legt de exacte modaliteiten vast voor de belastingplichtige om zijn of haar buitenlandse rekeningen mee te delen aan het CAP.


[1] Zie onze Patrimoniale actualiteit van 27 november 2013.