Philipp Bollen

Verlaagde schenkbelastingen voor onroerende goederen in Vlaanderen sinds 1 juli 2015

 

Onze Patrimoniale Actualiteit van 10 april 2015 had het reeds over de intentie van de Vlaamse regering om de onroerende schenkbelastingen te verlagen. Met ingang van 1 juli 2015 werd de nieuwe regeling effectief van kracht. Deze Patrimoniale Actualiteit belicht de voornaamste voorwaarden en bekijkt ook de procedure tot teruggave bij een renovatie met energiebesparend doel of een verhuring met conformiteitsattest.

 

 

Voor schenkers die in de 5 jaar vóór de schenking hun fiscale woonplaats het langst hadden in het Vlaamse Gewest gelden sinds 1 juli 2015 enkele nieuwe maatregelen:

 • voor de schenkingen van onroerende goederen, behalve een bouwgrond[1], zijn er nog slechts twee tariefcategorieën i.p.v. de vroegere vier[2];
 • de tarieven gaan omlaag;
 • bij een renovatie met energiebesparend doel of bij een verhuring met conformiteitsattest kunt u bovendien een gedeeltelijke teruggave vragen.

 

De nieuwe tarieven

 

schijf

Tarief in rechte lijn
en tussen partners[3]

Tarief in niet-rechte lijn

0 – 150.000

3%

10% (na ev. teruggave 9%)

150.000 – 250.000

9% (na ev. teruggave 6%)

20% (na ev. teruggave 17%)

250.000 – 450.000

18% na ev. teruggave 12%)

30% (na ev. teruggave 24%)

> 450.000

27% (na ev. teruggave 18%)

40% (na ev. teruggave 31%)

 

 

Het tarief van 5,5% voor een schenking aan de instellingen hieronder gaat via een teruggave naar 3% bij een renovatie met energiebesparend doel of bij een verhuring met conformiteitsattest:

 

1) het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;

2) de Vlaamse, de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

3) de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en aan het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

4) een staat in de Europese Economische Ruimte;

5) de provincies en gemeenten in het Vlaamse Gewest;

6) de openbare instellingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen, hierboven opgesomd;

7) erkende sociale huisvestingsmaatschappijen als vermeld in artikel 40 van de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997;

8) de coöperatieve vennootschap 'Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen';

9) dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen als vermeld in artikel 12, §2, 2° en 3°, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

10) verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, beroepsverenigingen, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut;

11) openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW)

 

Voorwaarden voor een teruggave bij een renovatie met energiebesparend doel

 

1) het onroerend goed moet in het Vlaamse Gewest liggen;

2) de begiftigde(n) of minstens één van hen moet renovatiewerken uitvoeren;

3) de renovatie met energiebesparend doel moet uitgevoerd worden door een aannemer en dat binnen de vijf jaar vanaf de datum van de schenkingsakte. De werken moeten minstens 10.000 euro (excl. BTW) bedragen;

4) komen o.a. in aanmerking:

 • nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie;
 • nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een buitenmuur;
 • nieuw geplaatste isolatie aan de buitenzijde van een buitenmuur;
 • nieuw geplaatste glasoppervlakte ter vervanging van enkele of dubbele beglazing;
 • nieuw geplaatste vloerisolatie op volle grond of nieuw geplaatste isolatie op het plafond van een kelder of van een verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte;
 • nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren voor de productie van sanitair warm water;
 • de plaatsing van een nieuwe warmtepomp;
 • investeringen in muurisolatie van bestaande buitenmuren;
 • de vervanging van de bestaande beglazing inclusief raamwerk in woningen, wooneenheden of woongebouwen;
 • de energiezuinige aanpassing van de verlichting.

 

Procedure voor teruggave bij een renovatie met energiebesparend doel

De teruggave vereist dat u een verzoekschrift indient binnen de zes maanden na het einde van een periode van 5 jaar die start op de datum van de schenkingsakte.

 

Voorwaarden voor teruggave bij een verhuring met conformiteitsattest

 

 • Het onroerend goed ligt in het Vlaamse Gewest;
 • u verwerft binnen de 3 jaar na de datum van de schenking een conformiteitsattest[4] en
 • Binnen dezelfde termijn van 3 jaar sluit u een geregistreerde huurovereenkomst op het geschonken goed af met een minimumduur van 9 jaar. Bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik sluit de vruchtgebruiker/schenker deze verhuurovereenkomst.

 

Procedure voor een teruggave bij een verhuring met conformiteitsattest

De teruggave vereist dat u een verzoekschrift indient binnen de zes maanden na het einde van een periode van 3 jaar die start op de datum van de schenkingsakte.

 

 

 

Redactie afgesloten op 19 augustus 2015. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn.

 

 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

 


[1] Tot en met 31 december 2019 geniet u in Vlaanderen een verlaagde schenkbelasting voor een bouwgrond. Daarvoor moet de schenker zijn fiscale woonplaats tijdens de 5 jaar vóór de schenking het langst gehad hebben in het Vlaamse Gewest. Bovendien moet één of meer begiftigde(n) er zich toe engageren om zijn (hun) hoofdverblijfplaats op het adres van de verkregen bouwgrond te vestigen binnen de vijf jaar na de schenkingsakte. Meer info: Patrimoniale Actualiteit van 16 december 2014.

[2] Tot en met 30 juni 2015 waren er de volgende tariefcategorieën: 1. in de rechte lijn en tussen partners, 2. tussen broers en zussen, 3. tussen ooms/tantes en neven/nichten, 4. tussen alle andere personen.

[3] Met partners zijn bedoeld: gehuwden, wettelijk samenwonenden of feitelijk samenwonenden sinds meer dan 1 jaar.

[4] Zoals vermeld in titel III, hoofdstuk II van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de eisen van de Vlaamse Wooncode. Een conformiteitsattest is niet verplicht bij het verhuren van een woning.

 

 

 

Dit artikel afdrukken
 

 

  

Dit artikel delen

 

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.