Patrimoniale actualiteit

De tax shift en haar gevolgen voor uw beleggingen 

 Auteur: Philipp Bollen, director estate planning

 06 januari 2016

 

Op 30 december publiceerde het Belgisch Staatsblad een aantal maatregelen in het kader van de tax shift. Deze Patrimoniale Actualiteit belicht de gevolgen die deze maatregelen sinds 1 januari 2016 hebben voor uw beleggingsportefeuille.

 

 

Verhoging roerende voorheffing

 

De roerende voorheffing op de opbrengsten van nagenoeg alle beleggingsvormen verhoogt van 25% naar 27%. Dividenden van aandelen, coupons van een obligatie, een volkslening,… zullen dus voortaan belast worden tegen een tarief van 27% en dit met ingang van 1 januari 2016.

 

Voor de gereglementeerde spaarrekening blijft de roerende voorheffing behouden op 15% voor het bedrag dat het vrijgestelde plafond van 1.880 euro (aanslagjaar 2016) te boven gaat. Ook de coupons van de Leterme-staatsbon uitgegeven in december 2011, blijven belast tegen 15%.

Samenvattend:
taks

Nieuw: speculatietaks

 

Daarnaast komt er ook een speculatietaks voor gerealiseerde meerwaarden op beursgenoteerde:

 • aandelen;
 • opties;
 • warranten;
 • andere financiële instrumenten zoals turbo's, futures, sprinters,…
   
Voor de opties, warranten en andere financiële instrumenten geldt als bijkomende voorwaarde dat het onderliggend actief uitsluitend bestaat uit één of meer beursgenoteerde aandelen.

Deelbewijzen van beleggingsfondsen, levensverzekeringen, obligaties en aandelen en opties verkregen in het kader van een arbeidsrelatie, zijn uitgesloten.

 

De speculatietaks geldt voor natuurlijke personen die zowel Belgische residenten als niet-residenten kunnen zijn. Vennootschappen en rechtspersonen zijn niet betrokken.

 

De wetgever viseert enkel de verkrijgingen[1] vanaf 1 januari 2016 die naderhand gevolgd worden door een verkoop binnen de 6 maanden. Een voorbeeld:

 • u koopt op 2 januari 2016 10 aandelen ABC;
 • u verkoopt die 10 aandelen ABC alweer op 5 juni 2016;
 • u verkoopt met meerwaarde? U betaalt de speculatietaks op de meerwaarde.
  u verkoopt met minwaarde? De minwaarde mag niet afgetrokken worden;
 • stel dat u die aandelen pas verkoopt na 2 juli 2016?
  Dan betaalt u geen speculatietaks op de meerwaarde.
   

Hoe wordt de speculatietaks berekend?

 

De speculatietaks zal verschuldigd zijn op het positieve verschil tussen:

 • de ontvangen prijs bij de overdracht onder bezwarende titel, verminderd met het bedrag van de taks op beursverrichtingen, en,
 • de betaalde prijs bij de verwerving onder bezwarende titel, verhoogd met het bedrag van de taks op beursverrichtingen.

 

Twee belangrijke regels bij opeenvolgende aankopen van eenzelfde waarde:

1) De LIFO-methode (last in, first out) wordt toegepast. De wetgever gaat er dus vanuit dat het beursgenoteerde aandeel, optie, … dat u verkoopt, meteen het beursgenoteerde aandeel, optie, … is dat u het meest recent verworven hebt. 
 

2) Ter gelegenheid van een afstand van eenzelfde waarde, verworven tegen opeenvolgende prijzen en op opeenvolgende datums, kunnen de minwaarden verrekend worden zoals in onderstaand voorbeeld. Eén voorbehoud: de totale nettosom kan nooit negatief zijn [2].

Voorbeeld

 taks belegging

 

Hoeveel bedraagt het tarief van de speculatietaks?

 

Het tarief op meerwaarden bedraagt 33%. De Belgische financiële instellingen moeten de belasting inhouden. De belasting geldt als een bevrijdende roerende voorheffing[3]. Zou er geen inhouding zijn (bijvoorbeeld omdat de verkoop buiten België plaatsvindt), dan moet de belastingplichtige de meerwaarde zelf aangeven in zijn aangifte personenbelasting.

 

Belangrijk

 

Een verkrijging als gevolg van een overlijden geldt niet als een aankoop. Een verkoop binnen de 6 maanden van de aldus verkregen aandelen, opties, … geeft bijgevolg ook geen aanleiding tot speculatietaks.

 

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwe taks, dan kunt u steeds contact opnemen met uw vaste gesprekspartner bij BNP Paribas Fortis.


[1] Bevrijdende roerende voorheffing houdt in dat de belastingplichtige geen verdere aangifteplicht van de betrokken inkomsten meer heeft in zijn aangifte personenbelasting.

[2] Kreeg men de aandelen via schenking, dan telt niet de schenkingsdatum maar enkel de aankoopdatum in hoofde van de schenker om de start van de termijn van 6 maanden te bepalen

[3] Bij een notering in een vreemde munt, berekent men de eventuele meerwaarde in deze vreemde munt.


 

Redactie afgesloten op 4 januari 2016. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

  

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

 

 

 

 

 •