Patrimoniale actualiteit

Nu ook lagere registratierechten voor schenkingen van onroerende goederen in Brussel Hoofdstedelijk Gewest

 Auteur: Joséphine de Grand Ry, estate planner

 08 januari 2016

 

De Brusselse regering verlaagt op haar beurt de registratierechten op schenkingen van onroerende goederen. Dat gebeurt met de ordonnantie van 18 december 2015[1] die op 1 januari 2016 in werking trad. Die verlaging is aanzienlijk .

 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor schenkingen van onroerende goederen door schenkers die, in de periode van vijf jaar vóór de schenking, het langst hun fiscale woonplaats in het Brussels Gewest hadden. De fiscale woonplaats is dus belangrijk en niet de regio (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) waar het geschonken onroerend goed gelegen is.
 

Verlaging van de schenkingsrechten


Naargelang de graad van verwantschap worden roerende goederen geschonken tegen een forfaitair tarief van 3% of 7%. De schenkingsrechten voor onroerende goederen daarentegen zijn progressief. Het tarief van de schenkingsrechten loopt dus op naargelang de waarde van het onroerend goeden en naargelang de graad van verwantschap. Hoe kleiner de verwantschap tussen schenker en begunstigde, hoe hoger de tarieven.


De nieuwe tarieven


Voortaan zijn er nog maar twee categorieën (Tabel I en II):

  • Tabel I is van toepassing in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden.
  • Tabel II is voor het tarief tussen alle andere personen.

  

Tabel I. In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden


 patrimoniale

  

Tabel 2. Tussen alle andere personen

 

 patrimoniale

 

Dit zijn precies dezelfde tarieven als deze die sinds 1 juli 2015 in het Vlaamse Gewest gelden (zie de Patrimoniale Actualiteit van 10 april 2015).

 

Een voorbeeld

Een suikeroom die in Brussel woont, schenkt zijn neef een onroerend goed in België met een waarde van 250.000 EUR.

  • Volgens het vroegere stelsel betaalde die neef 140.000 EUR schenkingsrechten.
  • In het nieuwe stelsel betaalt hij nog slechts 35.000 EUR schenkingsrechten.

 

De vroegere regeling

Ter vergelijking geven wij ook de vier progressieve tarieven die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 31/12/2015 hanteerde voor de registratierechten op schenkingen van onroerende goederen. Noteer dat die tarieven identiek zijn aan de tarieven voor successierechten:

 

In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden (Tabel I)

 

 patrimoniale

 

Tussen broers en zussen (Tabel II)

 patrimoniale

 

Tussen ooms of tantes en neven of nichten (Tabel III)

 patrimoniale

 

Tussen alle andere personen (Tabel IV)

 

patrimoniale

 

Het progressievoorbehoud bij overlijden afgeschaft

Het progressievoorbehoud van drie jaar blijft enkel van toepassing voor de berekening van de schenkingsrechten van onroerende goederen.

Dat progressievoorbehoud gaat als volgt: als er binnen de drie jaar na de eerste schenking een nieuwe schenking van een onroerend goed plaatsvindt tussen dezelfde partijen, dan:

  • wordt de waarde van de eerste schenking toegevoegd aan de belastbare grondslag van de tweede schenking;
  • stijgt bijgevolg het tarief van de schenkingsrechten op de tweede schenking.

 

De techniek van getrapte schenkingen blijft evenwel mogelijk om aan het progressievoorbehoud voor onroerende schenkingen te ontsnappen: het is voldoende om drie jaar te wachten tussen elke schenking van onroerend goed.

Het progressievoorbehoud bij een overlijden binnen de drie jaar van de schenking van een onroerend goed verdwijnt evenwel. De waarde van het geschonken goed telt dus niet langer mee voor de bepaling van het geldende tarief voor de successierechten. Opgelet, die afschaffing geldt enkel voor de nieuwe schenkingen. De ordonnantie preciseert inderdaad dat het progressievoorbehoud bij overlijden van toepassing blijft voor de schenkingen gedaan vóór 1 januari 2016.

 

[1] Belgisch Staatsblad van 30 december 2015

 

 

Redactie afgesloten op 8 januari 2016. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

  

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

 

 

 

 

  •