Patricia Marien-De Laet

Update fiscale maatregelen voor startende ondernemingen


 

De Patrimoniale Actualiteit van 17 juni 2015 had het al uitgebreid over nieuwe steunmaatregelen voor startende ondernemingen:

  • particulieren die startende ondernemingen rechtstreeks of onrechtstreeks een financieel duwtje in de rug geven, worden voortaan fiscaal beloond;
  • startende ondernemingen kunnen ook zelf fiscale voordelen kunnen genieten onder de vorm van een tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van hun bedrijfsvoorheffing.
     

Net voor het zomerreces keurde de Kamer het ontwerp van Programmawet definitief goed. Inzake de fiscale maatregelen voor startende ondernemingen kwamen er toch nog enkele belangrijke wijzigingen.

 

 

Tax shelter startende ondernemingen

De startende onderneming moet aan liefst 11 voorwaarden voldoen, wil de particuliere investeerder belastingvermindering kunnen genieten.

Eén belangrijke voorwaarden is dat de startende onderneming geen vastgoed-, beleggings-, thesaurie-, financierings- of managementvennootschap is. De vraag was op welk ogenblik het statutaire doel beoordeeld moest worden:

  • enkel op het ogenblik van inschrijving op de nieuwe aandelen of ook;
  • gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van deze aandelen.


Het ontwerp van Programmawet[1] antwoordt nu dat de startende onderneming geen van de bovenstaande vennootschappen mag zijn tot na afloop van de periode van 48 maanden.


Een tweede verduidelijking behelst de dividenduitkeringen. De startende onderneming mocht de sommen die zij ophaalde in het kader van deze nieuwe maatregel, niet aanwenden voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, en ook niet voor het verstrekken van leningen. Ook hier geldt het verbod tot na afloop van de periode van 48 maanden.
De memorie van toelichting preciseert evenwel dat de aandeelhouders in deze periode weliswaar nog steeds dividenden mogen krijgen maar dat het bedrijf de opgehaalde sommen in het kader van de tax shelter niet voor dit doel mag aanwenden.

Ook is er nu een sanctie bij niet-naleving van de bovenstaande voorwaarden rond het statutaire doel van de startersvennootschappen of de aanwending van de ontvangen sommen. De sanctie behelst de verhoudingsgewijze terugname van de genoten belastingvermindering. Deze terugneming geldt zowel bij rechtstreekse als bij onrechtstreekse investeringen in een startende onderneming.
 

De datum van inwerkingtreding voor deze maatregel blijft 1 juli 2015.


Fiscale vrijstelling interesten voor lening via crowdfundingplatform


Op de uiteindelijke datum van inwerkingtreding - 1 augustus 2015 i.p.v. 1 juli 2015 - na, kwamen er op de valreep geen belangrijke wijzigingen in dit onderdeel van de fiscale maatregelen.


Tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing


Ook hier leidde de goedkeuring van de definitieve programmawet niet meer tot belangrijke wijzigingen behoudens de datum van inwerkingtreding (1 augustus 2015 i.p.v. 1 juli 2015).


 

 

[1] Artikels 48 en volg., Programmawet van 10 augustus 2015, Staatsblad 18 augustus 2015, 2de editie

 

Redactie afgesloten op 17 augustus 2015. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn.
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

Dit artikel afdrukken
 

 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

De Patrimoniale Actualiteit van 17 juni 2015 had het al uitgebreid over nieuwe steunmaatregelen voor startende ondernemingen:

  • particulieren die startende ondernemingen rechtstreeks of onrechtstreeks een financieel duwtje in de rug geven, worden voortaan fiscaal beloond;
  • startende ondernemingen kunnen ook zelf fiscale voordelen kunnen genieten onder de vorm van een tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van hun bedrijfsvoorheffing.

Net voor het zomerreces keurde de Kamer het ontwerp van Programmawet definitief goed. Inzake de fiscale maatregelen voor startende ondernemingen kwamen er toch nog enkele belangrijke wijzigingen.