Welke oplossingen hebt u?

Testament

Wanneer iemand overlijdt zonder testament, wordt zijn erfopvolging bij wet geregeld (Burgerlijk Wetboek). Iemand kan een testament opstellen als hij andere schikkingen wenst te treffen, en meer bepaald om zekere personen te bevoordelen of uit te sluiten rekening houdend met het wettelijke kader, of om een andere verdeling van de goederen van de nalatenschap vast te leggen. Toch zijn bepaalde wettelijke erfgenamen reservataire erfgenamen (bijvoorbeeld de kinderen) en is het niet mogelijk om afbreuk te doen aan hun reservatair erfdeel.

 

Neem contact op met uw notaris voor meer informatie.

 

Huwelijkscontract

Als iemand overlijdt, wordt eerst de omvang van zijn nalatenschap vastgesteld. Als de persoon gehuwd was, wordt ook het huwelijksstelsel van de echtgenoten nagetrokken. De eraan verbonden voorwaarden hebben een aanzienlijke impact op de samenstelling van de nalatenschap. Via een verstandige keuze van het huwelijkscontract zijn immers aanzienlijke vermogensoverdrachten mogelijk.

 

Neem contact op met uw notaris voor meer informatie.

 

Handgift, bankgift en schenking (met of zonder last)

Bij uw overlijden moeten uw erfgenamen successierechten betalen op het vermogen dat u hen nalaat. De tarieven van die successierechten zijn oplopend, dat wil zeggen dat ze stijgen naarmate het nagelaten vermogen groter wordt en volgens de verwantschapsgraad tussen de overledene en de erfgenamen. De te betalen successierechten kunnen dus hoog oplopen.

Wat u tijdens uw leven wegschenkt daarentegen, behoort bij uw overlijden niet langer tot uw vermogen. In principe zullen op die goederen dus ook geen successierechten meer verschuldigd zijn. Een schenking kan bijgevolg een aardige belastingbesparing opleveren op het vlak van de successierechten. Maar er zijn wel uitzonderingen op dit principe. Als de schenking niet geregistreerd is en de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, wordt de betrokken schenking opnieuw in de nalatenschap opgenomen. Bovendien moeten bepaalde geregistreerde schenkingen die binnen drie jaar vóór het overlijden van de schenker plaatsvonden, "fictief" opnieuw in de nalatenschap worden opgenomen, alleen om het tarief van de successierechten te bepalen dat van toepassing is op de goederen die effectief tot de nalatenschap behoren (dat is het "progressievoorbehoud").

 

Er zijn verschillende technieken om roerende (geld, effecten ...) of onroerende goederen te schenken.

Een schenking kan ook gepaard gaan met een last. Dat is een verplichting die de begiftigde krijgt opgelegd, meestal ten voordele van de schenker. De schenking impliceert immers dat de weggeschonken goederen per definitie onherroepelijk het vermogen van de schenker verlaten ten gunste van het vermogen van de begiftigde. Maar soms wil de schenker tijdens zijn leven inkomsten voor zichzelf houden om zijn huidige levensstandaard te kunnen aanhouden.

 

Neem contact op met

 

Levensverzekeringscontract

Met de levensverzekering is het mogelijk om van in het begin de begunstigde(n) bij overlijden aan te stellen: de partner, de kinderen, de kleinkinderen ...

De verzekeringsprestatie die aan een derde-begunstigde toekomt, maakt geen deel uit van de nalatenschap van de verzekeringnemer als die overlijdt. De begunstigde kan het voordeel van de levensverzekering dus aanvaarden en de deficitaire nalatenschap weigeren.

De begunstigingsclausule krijgt voorrang op elke andere handeling, zelfs op een later opgesteld testament.

 

Neem contact op met

 

 
Welke oplossingen hebt u?
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent

Afdrukken