Meer weten over … ICB's

Hoe ondervangt u tijdelijke correcties op de financiële markten? Door te beleggen in een goed gespreide portefeuille met een correcte en voldoende lange tijdshorizon. Makkelijk gezegd maar bepaald niet makkelijk om te realiseren. Het vereist immers de inzet van grote bedragen plus heel veel kennis van de meest diverse beleggingen. Bovendien komen de kosten voor de aan- en verkoop van basisaandelen in mindering op het rendement.

Gelukkig zijn er beleggingsfondsen. Die vormen de perfecte invulling van de gouden beleggingsraad: beleggen in een goed gespreide portefeuille met een langere tijdshorizon. Dat verdient een nadere kennismaking met de wereld van de ICB's of Instellingen voor Collectieve Belegging zoals ze voluit heten. In deze eerste aflevering hebben we het vooral over de ICB's en de begrippen die u in dat verband moet kennen. Dat praat straks veel makkelijker met uw adviseur bij de bank.

 

ICB's. ICB's zijn de verzamelnaam voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen, sicavs en beveks. Zij verzamelen de vaak kleinere inleggingen van beleggers. Vervolgens beleggen zij het opgehaalde kapitaal collectief volgens de duidelijk omschreven beleggingspolitiek van de ICB. Die politiek kan bijvoorbeeld zijn: enkel bedrijfsobligaties, enkel Amerikaanse aandelen, enkel farma-aandelen uit Europa, enkel obligaties van groeilanden … De keuzemogelijkheden zijn enorm groot.

 

Beveks. De Belgen hebben een boontje apart voor hun beveks, of zoals ze voluit heten, beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal. Zoals de naam het zegt, zijn het allereerst vennootschappen, dus onafhankelijke juridische entiteiten die los staan van de bank die ze aanbiedt.

 

Sicavs. Een sicav, voluit: Société d'Investissement à Capital Variable, wordt in de regel opgericht door een financiële instelling maar het heeft een eigen juridische identiteit. Er zijn sicavs met uitkeringsaandelen. Die keren de opbrengsten uit onder de vorm van een dividend. Sicavs met kapitalisatieaandelen herinvesteren de opbrengsten. Beveks en sicavs lijken dus bijzonder goed op elkaar.

 

Gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Anders dan een bevek of een sicav is een gemeenschappelijke beleggingsfonds geen vennootschap. Het heeft dus ook geen aparte rechtspersoonlijkheid. Het bestaat uit een vermogen in onverdeeldheid waarvoor deelbewijzen uitgegeven worden. Elke intekenaar op deze deelbewijzen is mede-eigenaar van de middelen ten belope van het aantal deelbewijzen dat hij bezit.

 

De voordelen. De voordelen van beleggen in een ICB zijn duidelijk:

  • de opgehaalde bedragen worden belegd door specialisten;
  • het beleggingsrisico wordt oordeelkundig gespreid;
  • ICB's kunnen beleggen in effecten van markten die voor de gewone belegger niet of nauwelijks toegankelijk zijn;
  • door het volume van de ingebrachte middelen kunnen de kosten op beurstransacties vaak gedrukt worden.

 

Kosten. Op de deelbewijzen en aandelen van ICB's kunnen instapkosten, beheerskosten, uitstapkosten en taksen op beursverrichtingen (TOB) van toepassing zijn. Soms zijn er wel instapkosten verschuldigd maar geen uitstapkosten en omgekeerd. Goed nakijken dus in de documentatie of navragen bij uw adviseur.

 

Opbrengsten. Een ICB kan zijn opbrengsten verdelen door bijvoorbeeld jaarlijks een dividend uit te keren. Dan spreken we van uitkeringsaandelen. De ICB kan de opbrengsten opnieuw beleggen. Dan spreken we van kapitalisatieaandelen.

 

Administratie. U laat de administratieve opvolging van uw effecten het beste over aan uw bank. Dat doet u door uw ICB's te deponeren op een Effectenrekening. U vermijdt zo het risico van verlies of diefstal en u hoeft niet meer zelf te zorgen voor de administratie. Dividenden worden stipt op uw rekening gestort. Zo lijdt u geen renteverlies.

 

Kapitaalbescherming. Een ICB voorziet niet noodzakelijk kapitaalbescherming voor de ingelegde gelden. Maar het kan dus wel. Zo voorzien een aantal beveks met vaste looptijd 100% bescherming van het oorspronkelijke kapitaal (vóór kosten en taksen) op de vervaldag. Ook hier geldt de raad: altijd goed nakijken in de begeleidende documentatie en navragen bij uw adviseur. Een geïnformeerde belegger is er twee waard.

 

Zeg nooit bevek tegen een bevak. Een bevek is niet te verwarren met een bevak, een beleggingsvennootschap met vast kapitaal. In tegenstelling tot een bevek kan een bevak haar kapitaal enkel via een formele kapitaalverhoging optrekken. De groep beleggers die instappen en het kapitaal liggen dus vast vanaf de uitgifte. Ze zijn in de regel ook minder vlot toegankelijk. De bevak is ook beursgenoteerd.

 

Volgende keer gaan we op deze plek dieper in op andere interessante thema's uit de boeiende wereld van de ICB's. Zo hebben we het o.a. over:

 

* Obligatie-ICB's

* ICB's met kapitaalbescherming

* de Taks op beursverrichtingen