Beleggingsadvies: altijd maatwerk

Gedegen beleggingsadvies omvat meer dan enkele goede tips aanreiken. Onze professionele adviseurs zorgen ervoor dat elke aanbeveling past binnen een ruimer kader dat rekening houdt met uw persoonlijke situatie, uw ervaring en uw portefeuille. Hoe verloopt zo'n gesprek met uw persoonlijke financieel adviseur in de praktijk?

 

Om te beginnen willen we het belang, het bereik en de ernst van het woord ‘advies' benadrukken. De Europese MiFID-reglementering beschermt de belangen van de individuele spaarder en belegger en hecht daarom terecht veel waarde aan correct advies. Dat advies gaat bijgevolg gepaard met de nodige verantwoordelijkheden. Onder ‘advies' verstaat MIFID elke gepersonaliseerde aanbeveling over een financieel instrument. Elk woord heeft hier zijn belang:

 • gepersonaliseerd: het is voldoende dat u de aanbeveling van de bank beschouwt als een persoonlijke aanbeveling direct aan u gericht,
 • aanbeveling: de adviseur vertolkt een mening pro of contra een bepaalde belegging en die opinie kan de belegger beïnvloeden bij zijn keuzes,
 • financieel instrument: aandelen, obligaties, fondsen, structured notes enz. zijn financiële instrumenten.

 

Stel: u vraagt de bank naar de inventariswaarde van een fonds. Dat is geen advies want ze houdt geen opinie of oordeel in. Op het ogenblik dat u de bank vraagt of ze een belegging in dit fonds kan aanraden of misschien een andere formule aanraadt, schakelen we wel degelijk om naar advies. Herbeleggingen zijn trouwens bij uitstek adviessituaties waaraan wij de uiterste zorg besteden. De aandachtspunten van elk adviserend gesprek zijn telkens:

 

 • Uw beleggingsportefeuille afbakenen
  Een beleggingsportefeuille omvat in de regel alle Effectenrekeningen, Spaarrekeningen, Beleggersrekeningen, Termijnrekeningen en Beleggingsverzekeringen (Tak 21/Tak 23) op uw naam. Elke (her-)beleggingsbeslissing moet bekeken worden vertrekkende vanuit de volledige portefeuille en niet alleen op het niveau van de belegging zelf. U zou bijvoorbeeld kunnen beslissen om niet te herbeleggen maar de vrijgekomen gelden te ‘parkeren' op een spaarrekening. Die beslissing heeft dan gevolgen voor de globale spreiding van uw portefeuille.
 • Is de aankoop aanvaardbaar binnen uw beleggersprofiel?
  Bij elke belegging die u overweegt of die wij u adviseren gaan we eerst na of het of het risico van de belegging die u wilt aankopen, aanvaardbaar is voor uw profiel. Nagenoeg elke belegging uit ons aanbod wordt ingeschaald op een risicoschaal van 1 tot 7 waarbij 1 het minst grote risico is en 7 het grootste risico.
 • Blijft uw portefeuille ook na de geplande aankoop of verkoop beantwoorden aan uw risicoprofiel?
  Bij elke geplande aan- of verkoop bekijken we consequent of de samenstelling van uw portefeuille ook na deze verrichting nog overeenstemt met uw beleggersprofiel. Veronderstellen we dat u een beleggingsfonds in obligaties herbelegt in een beleggingsfonds in aandelen met hoge dividenden. Niet alleen is het risicogehalte van dit laatste fonds hoger, het riskeert ook het risicogehalte op het niveau van de portefeuille te verhogen.
 • We kijken na of u niet teveel belegt in de belegging die u wilt aankopen.
  Diversificatie is een gouden regel inzake beleggingen. Het is echt belangrijk dat u niet oververtegenwoordigd bent in één waarde. Er bestaan trouwens maar enkele waarden, zoals strategiefondsen, die de totaliteit van uw portefeuille mogen uitmaken en die zijn zelf maximaal gespreid. Doorgaans mag een waarde niet meer dan 5% van de totale portefeuille uitmaken.
 • We gaan na of u voldoende vertrouwd bent met de belegging die u aankoopt.
  Als uw bank kunnen wij u uiteraard advies geven, maar u neemt de eindbeslissing zelf. De ingewikkelde financiële constructies van vroeger zijn er gelukkig helemaal uit maar toch blijven we peilen naar uw kennis van en ervaring met beleggingen. Zo kunnen bijvoorbeeld opties en futures uitstekende instrumenten zijn als dit binnen uw beleggersprofiel past. Maar als u ze niet begrijpt, laat u ze beter links liggen of u gaat ze eerst grondig bestuderen.
 • We luisteren naar uw wensen en behoeften. Waarvoor moet deze belegging specifiek dienen binnen uw volledige portefeuille? Gaat u voor waardevermeerdering, wilt u een regelmatig inkomen verwerven, voor welke termijn kunt u het bedrag missen dat u wilt beleggen enz. U merkt dat een goed advies voorafgegaan wordt door veel vragen. Beleggen is immers een heel individuele zaak en wij willen dat ons advies beantwoordt aan uw persoonlijke doelstellingen.
 • En PC banking?
  Aankopen of verkopen via PC banking gelden niet als gepersonaliseerd advies. Standaard staat trouwens de optie ‘geen advies' aangevinkt.

 

Advies praktisch

U hebt een belegging die op vervaldag komt? Maak beslist een afspraak met uw kantoor. Wij maken er graag een ‘groot onderhoud' van dat verder gaat dan het controleren van de bandenspanning of het vervangen van een slepende ruitenwisser.