FATCA, een nieuwe wettelijke kader voor de Bank, haar klanten en tegenpartijen

 

Wat is FATCA?


De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is een Amerikaanse wet die voorziet in de jaarlijkse rapportering aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) van rekeningen aangehouden door Amerikaanse belastingplichtigen buiten de Verenigde Staten.


Voor wie heeft de wet FATCA gevolgen?


FATCA heeft betrekking op 'Amerikaanse personen'. Bedoeld zijn staatsburgers of inwoners van de Verenigde Staten. Deze wet verplicht financiële instellingen elk jaar volgende gegevens betreffende deze personen over te maken aan de IRS:

• de identiteit van de rekeninghouder,
• een overzicht van de saldi en inkomsten op de rekening
• in de toekomst: een overzicht van de opbrengst van de verkoop van effecten. De eerste rapportering in 2015 zal betrekking hebben op 2014. Vervolgens wordt deze rapportering jaarlijks.
Deze rapportering zal eveneens betrekking hebben op de rekeningen van bepaalde Amerikaanse rechtspersonen en van rechtspersonen of vermogensrechtelijke structuren waarvan Amerikaanse belastingplichtigen economische eigenaar zijn.


 

Verplichte melding van de Amerikaanse belastingbetalers


De Amerikaanse fiscale wetgeving verplicht Amerikaanse belastingplichtigen om zelf hun aangifte te doen, waar zij ook wonen. Let wel: FATCA verandert niet de modaliteiten voor de verlaagde belastingtarieven ingevolge internationale belastingverdragen, op voorwaarde uiteraard dat de klanten voldoen aan de andere voorwaarden om daarvan te kunnen genieten.

 

 

FATCA in het Belgisch recht


De toepassing van FATCA past in tal van landen in het kader van intergouvernementele akkoorden (IGA's). Deze akkoorden maken de mededeling van bank- en fiscale gegevens mogelijk aan de nationale overheid en de uitwisseling van deze gegevens tussen landen. Tegelijk voeren zij de verplichting daartoe in. Een groot aantal landen met daaronder ook België plus de meeste Europese landen verbinden er zich toe FATCA op te nemen in hun nationale wetgeving waardoor die afdwingbaar wordt. Voor landen zonder intergouvernementele akkoorden wordt FATCA bindend op basis van een overeenkomst tussen de Amerikaanse belastingdienst (IRS) en de financiële instellingen. Voor financiële instellingen die niet aan FATCA meewerken, zijn boeteclausules voorzien.

FATCA en de bank


Fintro wordt 'FATCA compliant' in elk land waar de nationale wetgeving FATCA oplegt of toelaat. Op die manier verkrijgt Fintro het statuut van 'deelnemende financiële instelling'.
Sinds 1 juli 2014, de datum waarop de wet van kracht werd, doet de bank al het nodige om haar klanten de noodzakelijke ondersteuning te bieden.

Gevolgen van FATCA voor klanten en tegenpartijenFintro heeft alle particuliere klanten en rechtspersonen gecontacteerd waarvoor de FATCA-classificatie verduidelijkt moest worden. Dat betreft in het bijzonder:
• rechtspersonen waarvan een Amerikaan als economische eigenaar de uiteindelijke begunstigde is;
• Amerikaanse rechtspersonen
• niet-Amerikaanse financiële instellingen.

 

Bij de start van een klantenrelatie vraagt

Fintro de nodige informatie op om Amerikaanse inwoners en staatsburgers (met inbegrip van de personen met een dubbele nationaliteit) te kunnen identificeren en hun fiscaal identificatienummer te verkrijgen. Vermogensrechtelijke structuren moeten hun Amerikaanse uiteindelijk begunstigde kunnen identificeren.

 

Inschrijven bij de IRS


Onze tegenpartijen alsook financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen,…) die klant bij ons zijn, hebben zich kunnen aanmelden als deelnemende aan FATCA. De IRS kenden hen een zogenaamde Global Intermediary Identification Number (GIIN) toe. Deze inschrijving biedt de mogelijkheid aan financiële instellingen in landen zonder intergouvernementeel akkoord, om te ontsnappen aan de forfaitaire bronheffing van 30% op Amerikaanse financiële producten. Een inschrijving is met het oog op de identificatie trouwens ook vereist door de intergouvernementele akkoorden.
Neemt een financiële instelling niet deel aan FATCA, dan moet BNP Paribas Fortis een bronheffing van 30% toepassen op bepaalde betalingen van Amerikaanse oorsprong. Tevens moet Fintro aan IRS het totaalbedrag melden van betalingen in het lopende jaar aan niet-deelnemende financiële instellingen. Bepaalde tegenpartijen zijn trouwens gecontacteerd geweest om FATCA-bepalingen op te nemen in raamakkoorden of gelijkaardige overeenkomsten om op die manier elke vermijdbare toepassing van de wettelijk voorziene sancties uit de weg te gaan.