We verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Voor elke verwerking worden enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel verwerkt.

 

In het algemeen gebruiken wij uw persoonsgegevens:

 • wanneer wij uw toestemming verkregen hebben;
 • In het kader van de uitvoering vaneen contract of het nemen van precontractuele maatregelen;
 • om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen te kunnen voldoen;
 • om redenen die het gerechtvaardigde belang van de bank betreffen. Wanneer wij dit soort verwerking uitvoeren, streven wij daarbij naar een evenwicht tussen dit gerechtvaardigde belang en het respecteren van uw persoonlijke levenssfeer.

 

Hieronder vindt u een meer concrete uitleg over de doelen die wij nastreven:

 • de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de naleving van wetgeving op embargo's;
 • de toepassing van de MiFID-wetgeving;
 • de bestrijding van fiscale fraude (onder andere in het kader van internationale overeenkomsten voor onderlinge bijstand en informatie-uitwisseling zoals FATCA, AEOI enz.);
 • Een antwoord bieden op een officiële vraag van een publieke of gerechtelijke instantie die daartoe gemachtigd is;
 • de verlening van bankdiensten;
 • het bewijs van verrichtingen (vb. een order voor het aankopen van effecten);
 • de preventie van misbruiken en fraude:
  • wij verwerken en beheren contact- en veiligheidsgegevens (kaartlezer, paswoord...) om verrichtingen en mededelingen via onze afstandskanalen toe te laten, op te volgen en te beveiligen;
  • we gebruiken veiligheidscookies op onze websites;
 • de aanbieding van producten en diensten via derde verwerkers. (vb. Atos Worldline die transacties van kredietkaarten beheert);
 • de opleiding van onze medewerkers d.m.v. opname van bepaalde telefoongesprekken met onze call centres;
 • de opvolging van onze activiteiten (aantal verkopen, afspraken, oproepen, bezoeken aan onze website ...);
 • de verbetering van onze producten en diensten (zowel bestaande als in ontwikkeling zijnde), aan de hand van enquêtes bij klanten en niet-klanten, statistieken, tests, gebruikersfeedback die u op onze YouTube-, Twitter-, Facebookpagina's zet of direct aan ons meedeelt;
 • de verbetering van de kwaliteit van de individuele dienstverlening aan onze klanten:
  • we delen klanten op in homogene klantengroepen ('segmentatie') om zo de meest passende dienstverlening aan te bieden. Die opdeling betreft onder andere de beroepsactiviteiten van de klanten (zo zal een arts advies krijgen van een specialist vrije beroepen), hun bankbehoeften (een belegger krijgt toegang tot onze beleggingsexperts) en de omvang van de te beheren tegoeden (vanaf een bepaald vermogen genieten de klanten de Private Banking-service).
  • wij houden rekening met uw voorkeuren wat betreft communicatiemiddelen (telefoon, e-mail,…)
  • we bekijken de frequentie van onze contacten met u om deze tot een redelijk aantal te beperken
 • de vastlegging van risicoscores inzake kredietverlening (risico op wanbetaling). Daartoe gebruiken we statistische modellen die de belangrijke risicofactoren identificeren op basis van de krediethistoriek binnen de bank,
 • direct marketing voor de financiële, bank- en verzekeringsproducten of andere producten die wij zelf promoten of die vennootschappen uit de groep BNP Paribas promoten.
  Met als doel u aangepaste producten en diensten aan te bieden,
  • vergewissen wij ons ervan dat onze voorstellen passen bij uw familiale situatie en bij de producten/diensten die u reeds bezit. Wij evalueren de producten die u gebruikt in het licht van uw sociaal-demografische gegevens (leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen,…). Vb. een Familiale Verzekering voor gezinnen met kinderen die nog geen Familiale Verzekering hebben,
  • analyseren wij uw gedrag op diverse kanalen (bezoeken aan kantoren, openen en lezen van e-mails en berichten op de Easy banking-website, bezoeken van onze sites) om op die manier uw voorkeuren met betrekking tot een bepaald kanaal te kennen (vb. het meest gebruikte kanaal) en hier rekening mee te houden om de informatie, bezochte webpagina's, en online advertenties, … te personaliseren,
  • analyseren wij uw eventuele behoeften i.v.m. het gebruik van een dienst of product opdat wij ons aanbod kunnen optimaliseren (vb. inzake het type zichtrekening),
  • evalueren wij de sleutelmomenten waarop specifieke financiële producten of diensten relevant en commercieel gepast zijn. Bijvoorbeeld: u opent een rekening voor uw kind van 2j oud en wij stellen u voor in te schrijven op een familiale verzekering om uw burgerlijke verantwoordelijkheid als ouder te dekken tegenover derden,
  • evalueren wij uw interesse voor een product of dienst op basis van bepaalde kenmerken die wij op anonieme basis (leeftijd, levensstijl, tegoeden, inkomen ...) detecteerden bij het cliënteel. Het gaat in het bijzonder om modellen die gebruikmaken van anoniem gemaakte gegevens van klanten die eerder al een bepaald product of dienst kochten en die ook uitwijzen welke aanbiedingen u waarschijnlijk kunnen interesseren,
  • superviseren wij transacties om degene die afwijken van het normale gebruik te ontdekken (vb. u ontvangt onverwacht belangrijke bedragen op een rekening). Wij kunnen u vervolgens contacteren en aangepaste producten en diensten aanbieden (vb. een gesprek plannen om investeringsmogelijkheden aangepast aan uw profiel te bespreken),
  • verrijken wij onze databank met de hulp van gespecialiseerde externe bedrijven,
  • verbeteren wij de communicatietools en -kanalen die u gebruikt d.m.v. bepaalde vooraf ingevulde gegevens (naam, voornaam, adres) die in ons bezit zijn en vragen wij u vervolgens die te bevestigen,
  • houden wij rekening met indirecte signalen die u ons geeft betreffende een specifieke dienst of product, bijvoorbeeld, uw deelname aan een wedstrijd of een evenement dat verband houdt met de dienst of het product (vb. Batibouw en uw getoonde interesse in een hypothecair krediet),
  • nemen wij opnieuw contact met u op wanneer u een simulatie uitvoert op onze website (vb. voor een lening voor de aankoop van een auto),
  • bezorgen wij u gepersonaliseerde informatie in het kader van hierboven vermelde verwerkingen.