Blue Select Spaarrekening voor rechtspersonen

 


Wat is de Blue Select Spaarrekening voor rechtspersonen ?

 

De Blue Select Spaarrekening voor rechtspersonen is een gereglementeerde spaarrekening van Fintro (*).

De belangrijkste troef van de Blue Select Spaarrekening is de hogere getrouwheidspremie voor bedragen die 12 maanden ingelegd blijven.

De Blue Select Spaarrekening is bestemd voor rechtspersonen en geeft een hogere rentevergoeding voor bedragen van minimum 12.500 EUR.


(*) Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis, NV van Belgisch recht, Warandeberg 3, B-1000 Brussel

 

Voordelen

 

  • Een hogere rentevergoeding vanaf een minimuminlage van 12.500 EUR
  • Kapitaalvast: het kapitaal op uw Spaarrekening is gegarandeerd.
  • Recurrent sparen: met een Doorlopende Spaaropdracht kunt u periodiek en automatisch geld opzij zetten op uw Spaarrekening.

 

Consulteer het document Essentiële spaardersinformatie alvorens u een rekening opent.

 

 
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap
 

Ontdek in detail 

Fiscaal voordelig

Natuurlijke personen genieten jaarlijks een vrijstelling. Voor 2016 bedraagt die vrijstelling 1.880 EUR.

Voor de roerende voorheffing wordt deze vrijstelling toegepast per spaarrekening.

Gehuwde en wettelijk samenwonende koppels die een spaarrekening openen op gemeenschappelijke naam genieten zelfs van een dubbele vrijstelling op die spaarrekening. Interesten waarvoor de bank geen vrijstelling kan toepassen, worden onderworpen aan 15% roerende voorheffing.

 

Indien u vrijstellingen genoten hebt voor meerdere spaarrekeningen (met inbegrip van die van uw minderjarige kinderen) waardoor het vrijstellingsplafond overschreden wordt, bent u verplicht om het bedrag aan interesten waarvoor geen roerende voorheffing werd ingehouden en dat het vrijstellingsplafond overschrijdt op te nemen in uw aangifte personenbelasting.

 

Voor rechtspersonen : de roerende voorheffing van 15% is geldig op het totaal van de geboekte interesten en wordt aan de bron ingehouden.

 

De rentevergoeding bestaat uit:

  • een basisrente, die dag na dag wordt berekend. De basisrente is niet gewaarborgd en kan fluctueren in functie van veranderingen in de marktomstandigheden.
  • een getrouwheidspremie. Deze wordt berekend op elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening blijft ingelegd. De getrouwheidspremie is gegarandeerd over de verwervingsperiode.

 

De basisrentevoet en de getrouwheidspremie worden uitgedrukt in een bruto percentage op jaarbasis.

 

De basisrente en de getrouwheidspremie voor de Blue Select spaarrekening zijn geldig voor zover het saldo op de Blue Select spaarrekening mininum 12.500 EUR bedraagt.

 

Wanneer echter op het ogenblik van een storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, het saldo op de rekening minimum 12.500 EUR bedraagt, dan wordt aan deze storting of bij deze nieuwe getrouwheidsperiode een getrouwheidspremie toegekend die gelijk is aan de getrouwheidspremie toegepast op Spaarrekening.

 

Indien de minimuminlage van 12.500 EUR wordt bereikt met verscheidene stortingen, dan wordt de verhoogde getrouwheidspremie enkel toegekend aan de storting die het saldo op de rekening op minstens 12.500 EUR heeft gebracht.

 

Huidige rentevoeten

 

Type

Basisrente

Getrouwheidspremie

Blue Select spaarrekening (*)

0,01%

0,15%

Spaarrekening

0,01%

0,10%

 

(*)Indien saldo < 12.500,00 EUR dan zijn de voorwaarden van de gewone spaarrekening van kracht.

 

Opmerking:

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten. In geval van wijziging van de basisrente of / en de getrouwheidspremie ontvangt u een bericht bij het eerstvolgende rekeningafschrift.

De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij afsluiting van uw rekening. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.

Een Blue Select spaarrekening kan nooit negatief staan en er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.

 

 

Renteberekening

De valutadatum is de datum waarop een deposito begint of ophoudt interest te genereren. Een deposito genereert interest ten laatste vanaf de kalenderdag na de datum van het deposito en houdt op interest te genereren vanaf de dag van opvraging.

De opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is.

Verrichtingen op de rekening *
 

De wetgever laat niet toe de Blue Select Spaarrekening te gebruiken zoals een zichtrekening. Toch zijn heel wat verrichtingen mogelijk:

  • opvragingen in speciën;
  • overschrijvingen naar een rekening binnen Fintro op naam van de houder(s);
  • overschrijving naar een spaarrekening bij de bank op naam van de echtgeno(o)t(e) of van (één van) de ouders of kinderen van de titularis van de spaarrekening;
  • aankoop van effecten.

 

* De gereglementeerde spaarrekening is ontstaan uit de wens van de overheid om het sparen door particulieren aan te moedigen via een fiscaal gunstregime. De Blue Select Spaarrekening moet dan ook aan welbepaalde, bij Koninklijk Besluit vastgelegde, normen beantwoorden inzake de rentevergoeding en het gebruik.

   
 

 

 

 

 

Essentiële Spaarinformatie voor de Blue Select spaarrekening (pdf) 

Essentiële Spaarinformatie voor de gewone spaarrekening (pdf)

Actuele rentevoeten (pdf)Specifieke voorwaarden Blue Select voor rechtspersonen (pdf)

Algemene Voorwaarden (pdf)

 

 

 


Alle details van dit product afdrukken