Woonsparen

épargne logement

Wat is Woonsparen?

Woonsparen is een gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door Fintro. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht , Warandeberg 3 te 1000 Brussel. Woonsparen is ideaal als u voor onbepaalde duur wilt sparen en altijd aan uw geld wilt kunnen.

Met Woonsparen kunnen jongeren van 18 tot 35 jaar aan voordelige voorwaarden tot maximaal 6.000 EUR per jaar storten. Met Woonsparen kunt u aan langetermijnsparen doen om een eigen woning te kopen of te bouwen. Om er zeker van te zijn dat u regelmatig spaart, gebruikt u best een spaarabonnement. De vergoeding bedraagt momenteel: 0,01% basisrente en  0,55%   getrouwheidspremie (uitgedrukt in bruto percentage op jaarbasis).

 

Kenmerken van Woonsparen

Een Spaarrekening openen, kost niets. U betaalt ook geen beheerskosten of maandelijkse bijdragen.

Woonsparen dient voor plannen op de lange termijn. Daarom geeft Woonsparen voorrang aan een hogere getrouwheidspremie. Die wordt berekend op elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening blijft. Ze is gegarandeerd over de verwervingsperiode. De vergoeding bedraagt momenteel: 0,01% basisrente en 0,55% getrouwheidspremie (uitgedrukt in bruto percentage op jaarbasis).

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u spaart. Per kalenderjaar mag u tot maximaal 6.000 EUR storten. Het kalenderjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december. Stort dus op tijd zodat het bedrag ten laatste op 31 december op de rekening staat. Zo niet, geldt de storting voor het volgende kalenderjaar. Hou er rekening mee dat het bijvoorbeeld bij cheques en overschrijvingen wat kan duren voor het geld op de rekening staat. Dat hangt af van waar het geld afkomstig is (overschrijvingen binnen de bank of van een andere bank).

Woonsparen is voorbehouden voor jonge klanten tussen 18 jaar en 35 jaar. Elke klant kan maar één Woonspaarrekening openen. Ouders of grootouders kunnen uiteraard storten op de Woonspaarrekening van hun (klein)kinderen.

 

Meer informatie over Woonsparen

Als natuurlijk persoon hebt u recht op een belastingvrijstelling op de interesten. Voor 2016 bedraagt die 1.880 EUR.

De vrijstelling van de roerende voorheffing geldt voor alle spaarrekeningen.

 

Gehuwde en wettelijk samenwonende koppels met een gemeenschappelijke spaarrekening hebben recht op een dubbele vrijstelling voor deze spaarrekening. Het deel van de interesten waarvoor de bank geen vrijstelling mag toekennen, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.

 

Als u voor verschillende spaarrekeningen (waaronder ook die van uw minderjarige kinderen) een belastingvrijstelling kreeg en als de opgetelde vrijstellingen het belastingvrije plafond voor natuurlijke personen overschrijden, bent u verplicht om de ontvangen rente boven dat bedrag en waarvoor geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden in uw belastingaangifte aan te geven.

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen schommelen als de marktomstandigheden wijzigen. Elke wijziging van de basisrente en/of getrouwheidspremie melden we op het eerstvolgende rekeningafschrift.

 

Hoe storten wij de interest voor uw spaarrekening?

 • De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij afsluiting van uw rekening.
 • De verworven getrouwheidspremies worden op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.


Een spaarrekening kan nooit negatief staan en er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.

Ga voor elke spaarverrichting altijd de valutadatum na. Op de valutadatum:

 • beginnen de interesten van een storting te lopen;
 • start ook de periode van opbouw van de getrouwheidspremie.


De valutadatum valt uiterlijk op de kalenderdag na de dag van storting.


Een deposito levert op de dag van de opvraging geen interest meer op. Voor de berekening van de getrouwheidspremie geldt dat bedragen die u opvraagt altijd afgehouden worden van de meest recente stortingen.

Met deze spaarrekening kunt u:

 • geld in speciën opvragen
 • overschrijvingen uitvoeren:
  • naar een eigen rekening bij  Fintro
  • geld overschrijven naar een spaarrekening op naam van uw partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) of op naam van (één van) de ouders of kinderen van de titularis van de spaarrekening bij   Fintro ;
 • effecten aankopen
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap

 

Wettelijke informatie

 • Lees beslist het document 'Essentiële spaardersinformatie' vóór u een rekening opent.
 • De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen schommelen als de marktomstandigheden wijzigen. Elke wijziging van de basisrente en/of getrouwheidspremie melden we op het eerstvolgende rekeningafschrift.
 • Als natuurlijk persoon hebt u recht op een belastingvrijstelling. Voor 2016 bedraagt deze vrijstelling 1.880 EUR. De interesten waarvoor de bank geen vrijstelling mag toekennen, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.
 • In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico, voor het deel van zijn vorderingen tegenover de financiële instelling die boven 100.000 EUR uitkomen, zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. Hij kan verplicht worden een deel af te staan of om te zetten in aandelen (bail-in). Bedragen tot 100.000 EUR vallen onder de depositogarantieregeling.
 • Klachten kunt u richten aan:
  • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
  • Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

 

Essentiële Spaardersinformatie (pdf) Actuele rentevoeten (pdf)

Precontractuele info van het Woonsparen (pdf)Bijzondere Voorwaarden van het Woonsparen (pdf) Nieuwe regeling van de getrouwheidspremie op gereglementeerde spaarrekeningen (pdf)

 

 

 


Alle details van dit product afdrukken