Houders van een Mastercard Business Silver en hun gezinsleden genieten een uitgebreide reisbijstand bij ziekte, ongeval, overlijden, diefstal,… als de reissom betaald is met deze kaart.

 

De Comfort bijstandsdiensten is een verzekeringsproduct van Inter Partner Assistance. De vennootschap Bank Card Company is nemer van deze verzekering voor rekening van BNP Paribas Fortis, uitgever van de Visa Business Silver- en Mastercard Business Silver-kaarten. Dit collectieve verzekeringscontract naar Belgisch recht is jaarlijks verlengbaar. De automatische aansluiting van de houder van een verzekerde kredietkaart eindigt, ook voor reeds betaalde goederen, bij niet-vernieuwing van de verzekerde kredietkaart, bij opzegging van de verzekerde kredietkaart en bij beëindiging van het verzekeringscontract van de verzekeringsnemer bij de Verzekeraar, om welke reden ook.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

  • Bijstand aan personen bij ziekte of verwonding met mogelijkheid tot repatriëring van de verzekerde naar een verpleegdienst in België dicht bij de woonplaats of naar de woonplaats, afhankelijk van het geval.
  • Bij overlijden van een verzekerde tijdens een verblijf in het buitenland als gevolg van een ziekte of ongeval staat Visa – Mastercard Comfort in voor:

hetzij :

a) de organisatie en de kosten van de repatriëring of het vervoer van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden tot de plaats van bijzetting in België;
b) de kosten van de post-mortembehandeling, de kisting, de kist tot een bedrag van 495,79 euro;

hetzij de kosten van de begrafenis ter plaatse, beperkt tot het bedrag waartoe Visa – Mastercard Comfort zou gehouden zijn bij repatriëring.

 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

 

Er is geen dekking voor:

  • Reisannulering: ingeval van reizen in het kader van beroeps- of handelsactiviteiten.
  • Aankoopgarantie: bij gewoon verlies of verdwijnen van het verzekerde goed.
  • Aankoopgarantie internet: niet-levering van het verzekerde goed door staking bij de post of de koerierdienst.
  • Frauduleus gebruik voortvloeiend uit een opzettelijke fout of medeplichtigheid van de verzekerde of het bij elkaar en/of niet beveiligd bewaren van de verzekerde kredietkaart en de geheime code ervan.

 

Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen, beperkingen en aansluitingsvoorwaarden vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, of kunt u het Easy Banking Centre bellen op het nummer 02 762 60 00.

 

Inter Partner Assistance nv – Louisalaan 166, 1050 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0415 591 055– www.ip-assistance.be

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0487 voor toeristische verzekeringen onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

 

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunnen worden ingediend bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as