Philipp Bollen

Het einde van de verzekeringsgift in Vlaanderen? Deel 1

 

Auteur: Philipp Bollen, director estate planning

  

In een gediversifieerde portefeuille zitten vaak een of meer beleggingsverzekeringen. Net als de effectenportefeuille zelf, kan een beleggingsverzekering in principe het voorwerp uitmaken van een notariële schenking naar een volgende generatie. Een recente beslissing van de Vlaamse belastingdienst stelt daar nu paal en perk aan voor het Vlaamse Gewest.

 


Sinds 1 januari 2015 beschikt het Vlaamse Gewest over een aantal bevoegdheden extra voor de successie- en schenkingsrechten, die voortaan trouwens erfbelastingen en schenkbelastingen heten. Zo kan Vlaanderen voortaan eigen administratieve standpunten innemen. We stellen in dit verband vast dat Vlaanderen steeds vaker een eigen koers vaart.

 

Op 12 oktober 2015 nam de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) een opmerkelijke beslissing over de schenking van een levensverzekering, ook verzekeringsgift genoemd.

 

Stel:

 • u sloot als ouder een verzekering op uw naam (A);
 • met uzelf (A) als verzekerde;
 • uw dochter (B) als begunstigde bij overlijden;
 • we hebben het dus over een zgn. AAB-polis.

Bij uw overlijden ontvangt uw dochter het opgebouwde kapitaal. Dit wordt bij uw overlijden belast in hoofde van uw dochter. Immers: deze verzekeringsconstructie geldt als een beding ten behoeve van een derde[1].

 

De verzekering schenken

Wie deze erfbelasting wil vermijden, maakt het verzekeringscontract voorwerp van een schenking. In dat geval:

 • draagt de verzekeringnemer al zijn rechten over naar de begiftigde: het recht van afkoop, het recht om de begunstigde aan te duiden, …;
 • is op de afkoopwaarde van het contract enkel een schenkbelasting verschuldigd van resp. 3% of 7%;
 • vereist de schenking in principe de tussenkomst van een notaris;
 • wordt de schenking concreet gemaakt door een bijvoegsel aan het verzekeringscontract.

 

Door de schenking verandert de aanvankelijke AAB-structuur naar een BAB-structuur. Maar dan hebben we niet langer te maken met een beding ten behoeve van een derde maar met een beding ten behoeve van zichzelf. En dat laatste beding is in de regel niet belastbaar, behalve tussen echtgenoten gehuwd onder het gemeenschapsstelsel.

In het verleden werd dit uitgangspunt algemeen aanvaard. Een recente beslissing van Vlabel brengt daar evenwel verandering in voor het Vlaamse Gewest.

 

Vlabel besliste immers deze onbelastbaarheid te beëindigen ondanks het feit dat er toch schenkbelasting verschuldigd was. Vlabel motiveert haar beslissing als volgt:

 • de begunstiging werd initieel bedongen door de verzekeringnemer-schenker;
 • de verzekering blijft om die reden een beding ten behoeve van een derde;
 • daardoor is erfbelasting verschuldigd.

De facto einde van de verzekeringsgift in het Vlaamse Gewest

Door de beslissing van Vlabel is een verzekeringsgift in de toekomst niet langer een optie in het Vlaamse Gewest. Onduidelijk blijft trouwens of deze beslissing enkel geldt voor contracten geschonken ná de datum van de beslissing of dat ze ook geldt voor contracten geschonken vóór die datum. Hopelijk brengt Vlabel hierover snel duidelijkheid.


[1] artikel 2.7.1.0.6 Vlaamse Codex Fiscaliteit

 


 

  

Redactie afgesloten op 9 november 2015. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

 

 

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

 

 

 

 

 •