Patrimoniale actualiteit

Levensverzekering en schenking van een geldsom met beding van terugkeer: Vlabel volgt het federale standpunt

Auteur: Philipp Bollen, director estate planner

01 maart 2016

  

De laatste maanden nam de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) verschillende standpunten in over de successierechten voor bepaalde levensverzekeringen. Die leidden op hun beurt tot tal van reacties en discussies. Hoe interpreteert Vlabel momenteel de schenking van geld met een bedongen terugkeer en een levensverzekering?

 

De problematiek

 

U wilt een familielid bevoordelen door een geldbedrag te schenken maar u voorziet wel in een beding van terugkeer. Op die manier keert het geschonken bedrag zonder successierechten naar de schenker terug als de begiftigde eerder zou overlijden dan de schenker.

 

Een levensverzekering kan de bedongen terugkeer dekken. Met het geld dat het familielid kreeg, sluit die voor zichzelf een levensverzekering op zijn naam af. Van zijn kant wordt de schenker begunstigde bij overlijden en dat met het oog op de eventuele bedongen terugkeer.

 

Dit is de zogenaamde 'AAB'-polis:

 • A als verzekeringsnemer;
 • A als verzekerde;
 • B als begunstigde bij overlijden.

 

Met andere woorden, als de begiftigde (A) vóór de schenker (B) overlijdt, krijgt de schenker het geschonken bedrag via de levensverzekering terug zonder het te moeten opeisen via de nalatenschap van de begiftigde. Zijn vordering tegen de nalatenschap vervalt immers door de uitvoering van het beding van terugkeer.

 

Successierechten

 

Grote vraag is of de schenker in een dergelijke situatie successierechten moet betalen op het kapitaal dat hij ontvangt na het vooroverlijden van de begiftigde.

 

In 2007 bevestigde de federale Administratie van Belastingen dat, in een dergelijke hypothese, de verzekeringsprestatie die de schenker kreeg, onder bepaalde voorwaarden, niet onderworpen is aan successierechten. Dat is met name het geval als u het verband kunt aantonen tussen de bedongen terugkeer en de levensverzekering (beslissing van 22 februari 2007, nr. E.E./101.887). Het beding ten behoeve van derden van A ten gunste van B, is namelijk ten bezwarende titel en niet kosteloos.

 

Vlaams Gewest

 

In zijn standpunt nr. 15142 van 26 oktober 2015 beschrijft Vlabel die verrichtingen maar de beslissing bevatte enkele onduidelijkheden. In Vlaanderen stelde men zich bijgevolg de vraag of dit standpunt niet terug kwam op de federale beslissing uit 2007. Specialisten en burgers vertolkten een legitieme ongerustheid, temeer omdat de techniek veelvuldig wordt toegepast.

 

Als reactie op alle vragen heeft Vlabel tweemaal zijn standpunt aangevuld en verduidelijkt (21 december 2015 en 8 februari 2016).

 

In zijn geüpdatete beslissing volgt Vlabel ditmaal uitdrukkelijk de federale beslissing van 22 februari 2007: ook voor haar zijn geen successierechten verschuldigd. Meer zelfs: Vlabel versoepelt de bewijsmogelijkheden:

 • de datum en het voorwerp van de schenking;
 • het feit dat er een beding van terugkeer was overeengekomen;
 • het feit dat de verzekeringspolis werd onderschreven met als doel de bedongen terugkeer te verzekeren.
 • dit laatste kunt punt kan worden bewezen, hetzij:
  • met een mededeling in de schenkingsakte dat de begiftigde verplicht een verzekeringscontract moet afsluiten; of
  • met een mededeling in het verzekeringscontract dat het contract tot doel heeft de bedongen terugkeer van de schenking te waarborgen.

 

De aangifte van nalatenschap van de begiftigde maakt uitdrukkelijk melding van deze verklaringen en verschaft ook de nodige bewijsstukken.

 

Een aantal details verdienen nog verdere toelichting. Toch kunnen wij er op basis van deze nieuwe verduidelijkingen van uitgaan dat de successierechten, volgens de hierboven beschreven voorwaarden, niet verschuldigd zijn op het verzekeringskapitaal dat naar de schenker gaat. Dit werd expliciet bevestigd door Vlabel aan het tijdschrift 'De Fiscoloog'[1].

 

Waalse en Brusselse Gewesten

 

Het debat waarvan hierboven sprake, gold enkel voor het Vlaamse Gewest. De Waalse en Brusselse Gewesten handhaven nog steeds het standpunt van de federale belastingadministratie uit 2007 en zij hanteren daarbij de voorwaarden die de toenmalige administratie vastlegde.


[1] P. Van Eesbeeck, 'Levensverzekering en conventionele terugkeer: hemel klaart (een beetje) op', Fiscoloog, nr. 1464, 19 februari 2016, p. 6 e.v.


Redactie afgesloten op 01 maart 2016. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

  

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

 

 

 

 

 •