Menu
Item

Veelgestelde vragen

Geen resultaten gevonden

Geen resultaten gevondenZoekresultatenZoekresultaten

Welke informatie lees ik in de aflossingstabel van mijn krediet?

Dankzij de aflossingstabel kunt u het verloop van uw krediet gemakkelijk volgen. In de aflossingstabel leest u:

  • het saldo na vervaldag, het gaat om het bedrag aan kapitaal dat na de vervaldag nog verschuldigd blijft. Opgelet: dit bedrag houdt geen rekening met eventuele onbetaald gebleven vervaldagen, het kan dus verschillen met het verschuldigd kapitaal zoals aangegeven in het detailscherm van het krediet;
  • het gedeelte 'kapitaal' in de mensualiteit;
  • het gedeelte 'interest' in de mensualiteit;
  • het ‘totaal te betalen’, het bedrag dat op een specifieke vervaldag verschuldigd is. In de praktijk is het de optelsom van de bedragen vermeld in de kolommen 'Te betalen kapitaal' en 'Te betalen interest'.

Wat is een Krediet op afbetaling?

Het Krediet op afbetaling is een krediet voor bepaalde duur. U krijgt het in de vorm van één enkel voorschot dat niet hernieuwbaar is.

De interest is vast voor de gehele looptijd.

De kredietnemer moet het krediet aflossen binnen de afgesproken termijn en volgens het afgesproken aflossingsplan. De terugbetalingen kunnen met:

  • constante periodiciteiten (vast totaalbedrag per maand: interesten plus kapitaaldelgingen);
  • constante kapitaaldelgingen (vaste kapitaalsaflossing per maand).

Wat is het Kaskrediet?

Het gaat om een krediet voor beroepsdoeleinden. De bank stelt een kredietlijn ter beschikking van de kredietnemer waaruit die kan putten naargelang de behoeften van zijn bedrijf of zaak.

Het Kaskrediet kan een einddatum hebben, maar kan zonder specifieke einddatum ook onbepaald doorlopen.

Van zijn kant moet de kredietnemer:

  • tijdens de duur van het krediet vergoedingen betalen. Deze bestaan uit de verworven interesten en provisies (vergoeding voor het ter beschikking stellen van het kapitaal);;
  • terugbetalen wat nog open staat bij het einde van het krediet.

Wat is een Investeringskrediet?

Een Investeringskrediet is een krediet voor professioneel gebruik. Het heeft een bepaalde duur en wordt afgelost volgens een afgesproken aflossingsplan.

De interesten:

  • zijn vast;
  • kunnen periodiek herzien worden na afloop van een door de kredietnemer afgesproken periode.

De kredietnemer moet zijn krediet aflossen binnen de afgesproken termijn en volgens het overeengekomen aflossingsplan.

Wat moet ik verstaan onder een krediet met variabele rentevoet en vaste mensualiteit?

Bij een krediet met variabele rentevoet en vaste maandelijkse aflossing blijft de rentevoet telkens gedurende een afgesproken periode (bijvoorbeeld 1 jaar) van kracht. Daarna berekent de bank de rentevoet opnieuw op basis van de rentevoet die op dat moment van kracht is en die wordt gedicteerd door de referentie-index. De nieuwe rente ligt hoger? Dan blijft het maandelijks bedrag (mensualiteit) onveranderd maar de duur van het krediet wordt evenredig verlengd. Voor leningen met een looptijd van 15 jaar kan er maximaal 3 jaar bijkomen. Voor leningen met een looptijd van 20 of 25 jaar kan er maximaal 5 jaar bijkomen. De nieuwe rente ligt lager? Dan blijft het maandelijks bedrag (mensualiteit) onveranderd maar de looptijd wordt evenredig ingekort.

Wat is het verschil tussen Woonkrediet met vaste rentevoet en Woonkrediet met variabele rentevoet?

Bij een krediet met vaste rentevoet liggen de basisrentevoet en de looptijd vast. Vanaf de start van het krediet weet u dus exact hoeveel u betaalt en gedurende welke periode. Bij een krediet met variabele rentevoet blijft de rentevoet vast gedurende 1, 5 of 10 jaar. Na afloop van die periode past de bank de rentevoet aan volgens de referentie-index van dat moment. Die eventueel aangepaste rentevoet blijft dan opnieuw van kracht voor een nieuwe periode van 1, 5 of 10 jaar. De stijgingen zijn beperkt: zij kunnen niet hoger gaan dan een bepaald percentage boven de oorspronkelijke rentevoet. Eventuele dalingen zijn ook beperkt: zij kunnen niet lager gaan dan een bepaald percentage onder de oorspronkelijke rentevoet.

Kan ik een spaarrekening kiezen als nieuwe rekening voor de aflossingen van mijn lening?

Neen. Het is niet mogelijk om de aflossingen van een lening via een spaarrekening te doen. De wetgeving ter zake vereist dat u steeds een zichtrekening aanduidt als nieuwe rekening.

Kan ik voor de aflossingen van mijn lening een zichtrekening kiezen die alleen op mijn naam staat?

Dat kan slechts als u het krediet alleen bent aangegaan, zonder mede-ontleners of andere mensen die zich borg stelden.

Kan ik voor de aflossingen van mijn lening een zichtrekening kiezen waarvan alleen ik gevolmachtigde ben?

Neen. U kunt immers op elk moment van uw volmacht ontheven worden. In dit geval zou het krediet niet meer terugbetaald worden en dat zou leiden tot niet wenselijke verwijlinteresten en andere kosten.

Kan ik voor de aflossingen van mijn lening ook een zichtrekening op twee namen aanduiden, die voordien een zichtrekening alleen op mijn naam was?

U kunt ook een zichtrekening op twee namen aanduiden voor de betalingen. Het beste neemt u de zichtrekening waarop u uw inkomsten laat storten. Zo voorkomt u laattijdige betalingen die tot verwijlinteresten zouden kunnen leiden. Meer zelfs: als loondomiciliëring bij Fintro de voorwaarde was voor een goedkopere rentevoet voor uw lening, dan moét u contractueel een zichtrekening nemen bij Fintro waarop u uw inkomsten laat storten.

Kan ik een rekening bij een andere bank invoeren als nieuwe rekening voor de aflossingen van mijn lening?

Neen. De enige mogelijkheid is een zichtrekening bij BNP Paribas Fortis of bij Fintro. Het moet dus wel degelijk gaan om een zichtrekening. Bij voorkeur neemt u de zichtrekening waarop u uw inkomsten laat storten. Zo vermijdt u laattijdige betalingen, verwijlinteresten en andere kosten. In sommige gevallen is een zichtrekening met loondomiciliëring zelfs contractueel verplicht.

Wat moet ik doen als ik mij vergist heb in de rekening waarmee ik de aflossingen van mijn krediet wilde regelen?

U herhaalt de procedure 'Wijzigen zichtrekening' en u kiest de juiste rekening voor de betaling van de aflossingen.

Moet ik voor de aflossing van al mijn kredieten dezelfde zichtrekening kiezen?

Theoretisch kunt u voor elk krediet een andere zichtrekening kiezen, dat is echter niet praktisch. De meeste kredietnemers kiezen ervoor de aflossingen van hun leningen van dezelfde rekening te laten afnemen. In dit opzicht gaat de absolute voorkeur uit naar de zichtrekening waarop u uw inkomsten laat storten.

Ik wijzigde mijn zichtrekening waarop de aflossingen van mijn krediet gebeurden. Wanneer wordt die wijziging van kracht?

De wijziging gaat onmiddellijk in. Al de dag na de wijziging van deze rekening kan de eerstvolgende aflossing van de lening van deze rekening af gaan.

Mag ik de rekening wijzigen waarop de aflossingen van mijn leningen gebeuren?

Dat mag op elk moment. U volgt gewoon de procedure 'Wijzigen zichtrekening'.

Als ik de rekening wijzig waarop de aflossingen van mijn krediet gebeuren, wijzigen dan ook de kenmerken van het krediet?

Neen. U wijzigt enkel de zichtrekening waarop de aflossingen gebeuren. De andere kenmerken van de lening zoals bijvoorbeeld de periodiciteit van de betalingen, het bedrag van de aflossing of de volgende vervaldag blijven onveranderd.

Als ik de rekening wijzig waarop de aflossingen van mijn krediet gebeuren, verandert dan ook de betaaldatum van de aflossingen?

Neen. De kenmerken van de lening zoals bijvoorbeeld de betaaldatum, de periodiciteit van de betalingen of het bedrag van de aflossing blijven onveranderd.

Kan ik de betaaldatum van mijn aflossingen wijzigen?

Neen. U kunt enkel de zichtrekening wijzigen waarop de aflossingen worden ingehouden. De andere kenmerken van een krediet zoals bijvoorbeeld de betaaldatum, de periodiciteit van de betalingen of het bedrag van de aflossing kunnen alleen door uw kantoor gewijzigd worden.

Kan een wijziging van de zichtrekening, waarop de aflossingen van mijn krediet ingehouden worden, gevolgen hebben voor mijn rentevoet?

Dat kan. Indien loondomiciliëring op een zichtrekening bij Fintro de voorwaarde was voor een korting op de rentevoet van uw lening, dan bent u contractueel verplicht een zichtrekening te hebben bij Fintro waarop uw inkomsten gestort worden. Bovendien kan de korting ook gebonden zijn aan bijkomende voorwaarden voor de zichtrekening: een bepaald omloopvolume op uw rekening, een specifieke klantenrelatie, enz. Het is dus belangrijk dat ook de nieuwe zichtrekening blijft beantwoorden aan de contractuele voorwaarden. Anders bestaat het gevaar dat u de voordelige voorwaarden voor de lening, zoals bijvoorbeeld de korting op de rentevoet, verliest.

Wat wordt bedoeld met 'Huidige rentevoet'?

Deze uitdrukking duidt de rentevoet aan die momenteel van toepassing is. Die kan gelijk zijn aan de oorspronkelijke rentevoet in uw contract of verschillend, bijvoorbeeld na een herziening van de rentevoet.

Wat is het Jaarlijks Kostenpercentage?

Het JKP drukt de totale kosten uit die aan uw lening verbonden zijn. Het wordt uitgedrukt in een percentage en is te vergelijken met een interest op jaarbasis. Uiteraard houdt het JKP rekening met de interesten, maar ook met alle andere kosten, zoals dossierkosten. Naast het JKP mag een krediet geen extra kosten meer aanrekenen.

Wat wordt bedoeld met de totale kosten van een kredietovereenkomst?

Dit is het verschil tussen het geleende bedrag en alles wat u aan het einde van de rit terugbetaald zult hebben.

Wat wordt bedoeld met een kredietlijn?

Een kredietlijn is het toegestane debetbedrag op uw rekening. Het wordt onder andere gebruikt in Kaskrediet.

Wat wordt bedoeld met de 'Periodiciteit van de herzieningen'?

De periodiciteit duidt aan hoe vaak de interestvoet zal worden herzien na de eerste herziening. Deze frequentie kan variabel zijn. U kunt dan na de allereerste herziening bepalen volgens welke frequentie er voortaan zal herzien worden.

Wat wordt bedoeld met 'de vermoedelijke einddatum'?

Dat is de datum waarop het krediet naar alle waarschijnlijkheid afloopt. Elke herziening van de rentevoet kan resulteren in een langere of kortere looptijd van het krediet. Die einddatum berekenen we dus opnieuw bij elke herziening van de rentevoet.

Wat wordt bedoeld met 'Verschuldigd kapitaal'?

Dat is het bedrag aan kapitaalsaflossingen dat op dit ogenblik in de lening nog verschuldigd is. Dit bedrag houdt rekening met eventuele onbetaald gebleven vervaldagen.

Wat wordt bedoeld met 'Volgende herziening'?

Volgende herziening geeft u de datum van de eerstvolgende herziening van de rentevoet van uw krediet.