Online bankieren

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

Online bankieren

 • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

PARTICULIEREN

Privacyverklaring

Voorwoord: belangrijkste wijzigingen

Als vertrouwenspartner hechten wij veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben deze privacyverklaring gewijzigd met het oog op meer transparantie door het optimaliseren van de informatie met betrekking tot:

 • de verwerking voor direct marketing doeleinden
 • de verwerking in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en internationale sancties (bevriezing van activa)

De bescherming van uw persoonsgegevens staat bij ons centraal

De BNP Paribas Group heeft sterke principes vastgelegd in haar Charter voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

BNP Paribas Fortis nv (“Wij”) is, als verwerkingsverantwoordelijke en via onze merken – BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank! –, verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, in verband met haar activiteiten.

Onze opdracht bestaat erin al onze klanten – particulieren, ondernemers, ZKO’s (Zeer Kleine Ondernemingen), KMO’s (Kleine en Middelgrote Ondernemingen), grote ondernemingen en institutionele beleggers – te helpen bij hun dagelijkse bankactiviteiten en bij de verwezenlijking van hun projecten via onze financierings-, investerings-, spaar- en verzekeringsoplossingen.

Als lid van een geïntegreerde bank- en verzekeringsgroep bieden wij, in samenwerking met de verschillende entiteiten van de Groep, onze klanten een volledig gamma aan financiële en verzekeringsproducten en -diensten aan.

Het doel van deze privacyverklaring is u uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u deze kunt controleren en beheren.

Indien nodig kan bijkomende informatie verstrekt worden op het ogenblik waarop uw persoonsgegevens worden verzameld.

1. Op wie heeft deze privacyverklaring betrekking?

Deze privacyverklaring is op u van toepassing indien u:

 • een van onze klanten bent, of met ons in een contractuele relatie staat (bijv. als borg of mede-kredietnemer)
 • een familielid en/of lid van het huishouden van onze klant bent. Onze klanten kunnen namelijk worden verzocht informatie over hun familie met ons te delen wanneer dat noodzakelijk is om hen een product of dienst te leveren of om hen beter te leren kennen.
 • iemand bent die geïnteresseerd is in onze producten of diensten wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt (in een agentschap of op onze websites of apps, tijdens evenementen of sponsoring activiteiten) zodat wij contact met u kunnen opnemen
 • een (wettelijke) vertegenwoordiger van onze cliënt bent
 • een begunstigde van een betaling door onze cliënt bent
 • een uiteindelijke begunstigde van onze cliënt bent
 • een schuldenaar van onze cliënt (bijv. in geval van faillissement van onze cliënt) bent
 • een aandeelhouder van onze cliënt bent
 • een lid van het personeel van onze cliënt bent

Wanneer u persoonsgegevens over andere personen aan ons verstrekt, vergeet hen dan niet te informeren over de openbaarmaking van hun gegevens en hen uit te nodigen om deze privacyverklaring te lezen.

2. Hoe kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens door ons controleren?

U beschikt over rechten die u toelaten om uitgebreide controle uit te oefenen over uw persoonsgegevens en de manier waarop wij die verwerken. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze rechten beperkt kunnen zijn wanneer de regelgeving hierin voorziet. Dit is het geval met de regelgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die ons verbiedt om u toe te staan uw verschillende rechten uit te oefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde worden verwerkt.

Als u de hieronder vermelde rechten wilt uitoefenen, gelieve ons een verzoek te sturen per post naar BNP Paribas Fortis nv - Data Privacy Office – 1GA2W, Warandeberg 3, 1000 Brussel of via Fintro Easy Banking Web of App* met een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt ook bellen met uw vertrouwde Fintro-agent of langskomen in een van onze kantoren.

Als u vragen hebt in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens onder deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: BNP Paribas Fortis nv - Data Privacy Office - 1GA2W, Warandeberg 3, 1000 Brussel of door ons een e-mail te sturen naar privacy@bnpparibasfortis.com.

2.1. U kunt om inzage in uw persoonsgegevens verzoeken

U kunt bepaalde gegevens rechtstreeks vanuit uw klantenaccount op onze Fintro Easy Banking Web website of via de Fintro Easy Banking App mobiele applicatie raadplegen.

Indien u inzage wenst te krijgen in uw persoonsgegevens, zullen wij u een kopie bezorgen van de persoonsgegevens waarop uw verzoek betrekking heeft, alsook informatie over de verwerking ervan.

2.2. U kunt verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken om dergelijke persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. In sommige gevallen kan u worden gevraagd bewijsstukken voor te leggen.

2.3. U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen

Indien u dit wenst, kunt u vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden, voor zover dit wettelijk toegestaan is.

2.4. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen

Indien u het niet eens bent met een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang, kunt u hier bezwaar tegen maken vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, door ons precies mee te delen om welke verwerking het gaat en waarom. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om dit te doen of indien deze noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

2.5. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

2.6. U kunt het gebruik van uw persoonsgegevens beperken

Indien u de juistheid van de door ons gebruikte gegevens betwist of bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, zullen wij uw verzoek verifiëren of onderzoeken. Gedurende de periode waarin uw verzoek in behandeling is, kunt u ons verzoeken het gebruik van uw gegevens te beperken.

2.7. U hebt rechten ten aanzien van geautomatiseerde besluiten

In beginsel hebt u het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerd besluit, al dan niet op basis van profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Wij kunnen evenwel een dergelijk besluit automatiseren indien dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst die met ons is gesloten, bij wetgeving is toegestaan of indien u uw toestemming hebt gegeven.

In elk geval hebt u de mogelijkheid om het besluit aan te vechten, uw standpunt kenbaar te maken en een tussenkomst te vragen van iemand die het besluit kan toetsen.

2.8. U kunt uw toestemming intrekken

Indien u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.

2.9. U kunt de overdraagbaarheid van een deel van uw persoonsgegevens vragen

U kunt om een kopie vragen van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Indien technisch haalbaar, kunt u ons verzoeken deze kopie aan een derde over te dragen.

2.10. Hoe een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit?

Bovenop de hierboven vermelde rechten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, meestal diegene van uw woonplaats. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

3. Waarom en op welke basis gebruiken we uw persoonsgegevens?

Het doel van deze sectie is om u uit te leggen waarom we uw persoonsgegevens verwerken en op welke rechtsgrond we ons baseren om dit te rechtvaardigen.

3.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan onze verschillende wettelijke verplichtingen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan de regelgeving waaraan wij onderworpen zijn, in het bijzonder regelgeving inzake bank- en financiële aangelegenheden.

3.1.1. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • verrichtingen en transacties te monitoren en zo de ongebruikelijke op te sporen (bijv. als u een groot geldbedrag opneemt in een ander land dan het land waar u verblijft)
 • uw transacties te monitoren om fraude te beheren, te voorkomen en te detecteren
 • risico's (financiële, krediet-, juridische, nalevings-, reputatierisico's, enz.) die de BNP Paribas Group kan lopen in het kader van haar activiteiten, te beheren en te rapporteren
 • communicatie op te slaan, in gelijk welke vorm, die ten minste verband houdt met transacties die zijn gesloten in het kader van handel voor eigen rekening en het verlenen van diensten in verband met cliëntenorders en in het bijzonder de ontvangst, doorgifte en uitvoering daarvan, overeenkomstig de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II)
 • een gepastheids- of geschiktheidsanalyse uit te voeren van de beleggingsdiensten verstrekt aan elke klant conform de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II)
 • bij te dragen aan de strijd tegen belastingfraude en het voldoen aan belastingcontrole- en kennisgevingsverplichtingen
 • uw kredietrisiconiveau te beoordelen en uw vermogen om terug te betalen wanneer u een lening aangaat
 • transacties te registreren voor boekhoudkundige doeleinden
 • de risico's in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling te voorkomen, op te sporen en te melden
 • omkoping op te sporen en te voorkomen
 • te voldoen aan de bepalingen die van toepassing zijn op verleners van vertrouwensdiensten die certificaten voor elektronische handtekeningen afgeven
 • verschillende operaties, transacties of bestellingen uit te wisselen en te rapporteren of op een officieel verzoek van bevoegde lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of juridische autoriteiten, arbiters of bemiddelaars, wethandhavingsinstanties, staatsinstanties of overheidslichamen te reageren

3.1.2. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wij maken deel uit van een bankgroep die moet beschikken over een robuust systeem ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/FT) op het niveau van onze entiteiten, en dat centraal wordt beheerd, alsook over een systeem voor de toepassing van lokale, Europese en internationale sancties.

In deze context zijn wij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken samen met BNP Paribas nv, de moederonderneming van de BNP Paribas Group (de term "wij" in dit deel omvat ook BNP Paribas nv).

De verwerkingen die worden uitgevoerd om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen, worden nader beschreven in bijlage 1 van deze verklaring.

3.2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een contract waarbij u partij bent uit te voeren of om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst om:

 • uw kredietrisicoscore en terugbetalingscapaciteit te definiëren
 • te evalueren (bijv. op basis van uw kredietsrisicoscore) of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden (bijv. prijs)
 • de producten en diensten te leveren die u hebt gekocht overeenkomstig het toepasselijke contract
 • uitstaande schulden te beheren (identificatie van klanten met uitstaande schulden)
 • te reageren op uw verzoeken en u te helpen bij de stappen die u onderneemt
 • u te helpen bij het beheer van uw budget door automatische categorisering van uw transactiegegevens
 • te zorgen voor de afwikkeling van uw nalatenschap

3.3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde

Wanneer wij de verwerking baseren op een gerechtvaardigd belang, zullen wij dit belang afwegen tegen uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden om ervoor te zorgen dat er een eerlijk evenwicht tussen beide bestaat. Indien u meer informatie wenst over het gerechtvaardigd belang dat met de verwerking wordt nagestreefd, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder sectie 2 van deze verklaring.

3.3.1. In het kader van onze activiteiten als bank-verzekeraar, gebruiken wij uw persoonsgegevens om:

 • de risico’s te beheren waaraan we worden blootgesteld
 • wij bewaren het bewijs van verrichtingen of transacties, inclusief in elektronische vorm
 • wij innen schulden
 • wij behandelen rechtsvorderingen en verdedigen ons in rechtsgeschillen
 • wij ontwikkelen individuele statistische modellen om de bepaling van uw kredietwaardigheid en risicoprofiel te vergemakkelijken
 • de cyberbeveiliging te verbeteren, onze platforms en websites te beheren en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen
 • persoonlijk letsel en schade aan personen en eigendommen te voorkomen door middel van videobewaking
 • de automatisatie en efficiëntie van onze operationele processen en klantendiensten te verbeteren (bijv. automatische verwerking van klachten, opvolging van uw verzoeken en verbetering van uw tevredenheid op basis van persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens onze interacties met u, zoals telefoonopnames, e-mails of chats, gebruik van deze interacties om ons personeel te trainen).
 • financiële operaties uit te voeren zoals de verkoop van schuldportefeuilles, securitisaties, financiering of herfinanciering van de BNP Paribas Group
 • statistische analyses uit te voeren, alsook voorspellende en beschrijvende modellen te ontwikkelen voor de volgende doeleinden:
  • commerciële doeleinden: om de producten en diensten te identificeren die we u kunnen aanbieden om het beste aan uw behoeften te voldoen, om nieuwe aanbiedingen te creëren of nieuwe tendensen bij onze klanten, overeenkomsten in gedrag vast te stellen teneinde ons commercieel beleid te ontwikkelen in overeenstemming met de voorkeuren van onze klanten, om waarnemingen af te leiden (bv. geaggregeerde consumptiepatronen) die wij op de markt kunnen aanbieden
  • wetenschappelijke en aanverwante doeleinden: om bij te dragen tot academische projecten, alsook tot privé-en publieke projecten, met inbegrip van micro-of macro-economische analyse ten behoeve van de maatschappij
  • beveiliging: om potentiële incidenten te voorkomen en het beveiligingsbeheer te verbeteren
  • compliance management (zoals bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) en risicobeheer
 • bestrijding van fraude
 • wedstrijden, loterijen, promotionele acties, opiniepeilingen en klantentevredenheidsenquêtes te organiseren
 • uw gezinsomgeving te kennen aan de hand van producten die u gemeenschappelijk hebt met leden van uw gezin en/of huishouden, uw eigen verklaringen of die van een lid van uw gezin en/of uw huishouden
 • onze overeenkomsten met externe partners op te volgen wanneer u hen rechtstreeks aanspreekt en zij ons vervolgens informeren.

3.3.2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u commerciële aanbiedingen te sturen via elektronische weg, telefonisch en per post

Als deel van de BNP Paribas Group willen wij u toegang kunnen bieden tot het volledige gamma van producten en diensten die het beste aan uw behoeften voldoen.

Zodra u klant bent en tenzij u daartegen bezwaar maakt, kunnen wij deze aanbiedingen voor onze producten en diensten en die van de Groep elektronisch naar u verzenden, indien zij gelijkaardig zijn aan die waarop u zich reeds heeft ingeschreven.

Wij zorgen ervoor dat deze commerciële aanbiedingen betrekking hebben op producten of diensten die passen bij uw behoeften en complementair zijn aan diegene waarover u reeds beschikt, zodat onze respectieve belangen in evenwicht zijn.

Wij kunnen u ook telefonisch en per post, tenzij u daartegen bezwaar maakt, aanbiedingen sturen betreffende onze producten en diensten evenals die van de Groep en onze vertrouwde partners.

3.3.3. Wij analyseren uw persoonsgegevens om standaardprofilering uit te voeren en zo onze producten en aanbiedingen te personaliseren

Om uw ervaring en tevredenheid te verbeteren, moeten wij weten tot welke klantengroep u behoort. Daartoe bouwen wij een standaardprofiel op basis van relevante gegevens die wij selecteren uit de volgende informatie:

 • wat u rechtstreeks aan ons hebt meegedeeld tijdens onze interacties met u of wanneer u zich inschrijft op een product of dienst
 • informatie die voortvloeit uit uw gebruik van onze producten of diensten, zoals die met betrekking tot uw rekeningen zoals rekeningsaldi, regelmatige of ongebruikelijke transacties, gebruik van uw kaart in het buitenland en automatische categorisering van uw transactiegegevens, dat wil zeggen de uitsplitsing van uw uitgaven en inkomsten per categorie zoals zichtbaar in uw klantenomgeving
 • informatie uit uw gebruik van onze verschillende communicatiekanalen: websites, applicaties en sociale netwerken (bijv. of u digitaal onderlegd bent, of u de voorkeur geeft aan een klanttraject om u in te schrijven op een product of dienst met meer autonomie)

Tenzij u bezwaar maakt, voeren wij deze personalisering uit op basis van standaardprofilering. We kunnen verder gaan om beter aan uw behoeften te voldoen, als u daarmee instemt, door een op maat gemaakte personalisatie te maken, zoals hieronder aangegeven.

3.3.4. Wij registeren elektronische communicatiegegevens

Naast opnames van elektronische communicatie die zijn toegestaan of vereist door de wet of waarvoor u toestemming hebt gegeven, dienen wij elektronische communicatie waarbij u partij bent op te nemen, met inbegrip van verkeersgegevens, in het kader van rechtmatige zakelijke transacties, om:

 • onze medewerkers op te leiden en te controleren en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren
 • om bewijs te kunnen leveren van zakelijke transacties of transacties die hebben plaatsgevonden tijdens die elektronische communicatie, met inbegrip van de inhoud van die communicatie en het advies dat door ons werd gegeven

Wij bewaren opnames van elektronische communicatie zo lang als vereist of toegestaan door de wet, met name gedurende de periode waarin een geschil met betrekking tot die communicatie kan ontstaan.

Dit geldt zowel voor telefoongesprekken als voor elektronische communicatie (zoals e-mails, sms, instant messaging of andere soortgelijke technologie) die u voert met ons call center, (onafhankelijke) kantoren, private banking en business centers, marktenzalen of een van onze vertegenwoordigers.

3.4. Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u daarvoor toestemming hebt gegeven

Voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens zullen we u specifieke informatie geven en om uw toestemming vragen. We wijzen u erop dat u deze toestemming op elk moment kunt intrekken.

In het bijzonder vragen wij uw toestemming voor:

 • op maat gemaakte personalisatie van onze aanbiedingen en producten of diensten, op basis van een meer verfijnde profilering (afgeleid uit uw huidige gedrag, vaardigheden en voorkeuren) om te anticiperen op uw behoeften en gedrag
 • elk elektronisch aanbod voor producten en diensten die niet gelijkaardig zijn aan de producten en diensten waarop u hebt ingeschreven, of producten en diensten van onze vertrouwde partners
 • gebruik van uw browsegegevens (cookies) voor commerciële doeleinden of om de kennis van uw profiel te verrijken.

Indien nodig, kunnen andere toestemmingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens aan u worden gevraagd.

4. Welke categorieën van persoonsgegevens verzamelen wij?

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens, dat wil zeggen alle informatie die u identificeert of waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

Afhankelijk van onder andere het type van product of dienst die we u verstrekken en de interacties die we met u hebben, verzamelen we verschillende categorieën persoonsgegevens over u, waaronder:

 • identificatiegegevens: bijv. volledige naam, geslacht, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer (met inachtneming van de desbetreffende regelgeving), paspoortnummer, rijbewijsnummer, kenteken voertuig, foto, handtekening
 • Contactinformatie: (privé of professioneel) postadres, e-mailadres, telefoonnummer
 • informatie over uw vermogens- en gezinssituatie: bijv. burgerlijke staat, huwelijksvermogensstelsel, aantal en leeftijd van kinderen, studies of werk van de kinderen of van uzelf, gezinssamenstelling, eigendom dat u bezit: appartement of huis
 • belangrijke momenten in uw leven: bijv. u bent pas getrouwd, gescheiden, gaat samenwonen, krijgt kinderen
 • levensstijl: hobby's en interesses, reizen, uw omgeving (nomadisch of sedentair)
 • economische, financiële en fiscale informatie: bijv. belastingnummer, belastingstatus, land van woonplaats, loon en andere inkomsten, waarde van uw activa
 • informatie over opleiding en werk: bijv. opleidingsniveau, functie, naam werkgever en vergoeding
 • bank- en financiële informatie in verband met de producten en diensten waarover u beschikt: bijv. bankrekeninggegevens, producten en diensten in eigendom of gebruik (krediet, verzekering, sparen en beleggen, leasing, woningbescherming), kaartnummer, overschrijvingen van geld, activa, verklaard beleggersprofiel, kredietgeschiedenis, betalingsincidenten
 • transactiegegevens: rekeningbewegingen en -saldi, transacties met inbegrip van gegevens over begunstigden, waaronder volledige namen, adressen en contactgegevens, alsmede details over banktransacties, bedrag, datum, tijdstip en type transactie (bankkaart, overschrijving, cheque, automatische afschrijving)
 • gegevens over uw gewoonten en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van onze producten en diensten
 • gegevens verzameld in het kader van onze interacties met u: uw opmerkingen, suggesties, behoeften verzameld tijdens onze uitwisselingen in levende lijve in onze agentschappen en online tijdens telefonische communicatie, discussie per e-mail, chat, chatbot, uitwisselingen op onze sociale media pagina’s en uw laatste klachten. Uw verbindings- en trackinggegevens zoals cookies en tracers voor niet-reclamedoeleinden of analytische doeleinden op onze websites, onlinediensten, applicaties, sociale media pagina's
 • gegevens van het videobewakingssysteem (inclusief videobewakingscamera’s) en geolokalisatiegegevens: bijv. de locaties van geldopnames of betalingen om beveiligingsredenen, of om de locatie te bepalen van het agentschap of de dienstverlener die het dichtst bij u in de buurt is
 • gegevens over uw apparaten (mobiele telefoon, computer, tablet, enz.): IP-adres, technische specificaties en unieke identificatiegegevens
 • gepersonaliseerde logingegevens of beveiligingsfuncties om verbinding te maken met de Fintro website en applicaties

Wij kunnen gevoelige persoonsgegevens verzamelen, zoals gezondheidsgegevens, biometrische gegevens of gegevens betreffende strafbare feiten, in overeenstemming met de strikte voorwaarden die zijn vastgelegd in de regelgeving inzake gegevensbescherming.

5. Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van u, maar wij kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen.

Wij verzamelen soms gegevens uit openbare bronnen:

 • publicaties of databases die beschikbaar worden gesteld door officiële autoriteiten of derden (bijv. het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, databases die beheerd worden door toezichthoudende autoriteiten in de financiële sector)
 • websites of sociale media pagina’s van rechtspersonen of professionele klanten die informatie bevatten die door u openbaar werd gemaakt (bijv. uw eigen website of sociale media pagina)
 • openbare informatie zoals informatie verschenen in de pers

 

Wij verzamelen ook persoonsgegevens afkomstig van derde partijen waaronder:

 • andere entiteiten van de BNP Paribas Groep
 • onze klanten (bedrijven of particulieren)
 • onze zakelijke partners
 • betaaldienstverleners en rekeningaggregatoren (aanbieders van rekeninginformatiediensten)
 • derden zoals kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus
 • gegevensmakelaars die ervoor moeten zorgen dat ze op een wettelijk geoorloofde manier relevante informatie verzamelen

6. Met wie delen we uw persoonsgegevens en waarom?

6.1. Met entiteiten van de BNP Paribas Groep

Als lid van de BNP Paribas Groep werken wij wereldwijd nauw samen met de andere bedrijven van de groep. Uw persoonsgegevens kunnen bijgevolg, waar nodig, uitgewisseld worden tussen entiteiten van de BNP Paribas Groep om:

 • te voldoen aan de diverse wettelijke en reglementaire verplichtingen die hierboven zijn beschreven
 • te voldoen aan onze gerechtvaardigde belangen en die van de entiteiten van de BNP Paribas Groep, namelijk:
 • om fraude te beheren, te voorkomen en te detecteren
 • statistische analyses uit te voeren, alsook voorspellende en beschrijvende modellen te ontwikkelen voor commerciële, beveiligings-, compliance-, risicobeheers- en fraudebestrijdingsdoeleinden
 • de betrouwbaarheid verbeteren van bepaalde gegevens over u die in het bezit zijn van andere entiteiten van de Groep
 • u toegang te bieden tot een volledig assortiment van producten en diensten van de Groep die het best beantwoorden aan uw behoeften en wensen
 • het personaliseren van de inhoud en prijzen van producten en diensten
 • het gezamenlijke klantenbeheer en de klantenervaring te optimaliseren
 • elkaar bijstand te verlenen bij het nakomen van onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen in het kader van de uitoefening van onze activiteiten.

6.2. Met ontvangers buiten de BNP Paribas Groep en verwerkers

Om sommige van de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken, kunnen we waar nodig of indien voorzien in onze diensten uw persoonsgegevens delen met:

 • verwerkers die ten behoeve van ons diensten verlenen, bijv. IT-diensten, printing, telecommunicatie, invordering, adviesverlening, distributie en marketingdiensten
 • bancaire en commerciële partners, onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars, financiële instellingen, tegenpartijen, overheidsdiensten, handelsregisters waarmee we relaties onderhouden als een dergelijke doorgifte van gegevens noodzakelijk is om u diensten of producten te verstrekken of om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of transacties uit te voeren (bijv. banken, correspondentbanken, bewaarders, emittenten van effecten, uitbetalende instanties, wisselkoersplatforms, verzekeringsmaatschappijen, beheerders van betalingssystemen, uitgevers of tussenpersonen van betaalkaarten, onderlinge waarborgmaatschappijen of financiële garantiestelsels)
 • lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of gerechtelijke autoriteiten, arbiters of bemiddelaars, overheidsinstanties of -instellingen (zoals de Nationale Bank van België, de FSMA, de deposito-en consignatiekas) waaraan wij of een lid van de BNP Paribas Groep gegevens moeten verstrekken
 • op hun verzoek
 • als onderdeel van onze verdediging, een vordering of een procedure
 • om te voldoen aan regelgeving of een aanbeveling uitgevaardigd door een bevoegde autoriteit die op ons of een lid van de BNP Groep van toepassing is
 • derde betaaldienstverleners (informatie over uw bankrekeningen), met het oog op het aanbieden van een betalingsinitiatie- of een rekeninginformatiedienst waarvoor u zich bij hen hebt aangemeld
 • bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of auditors wanneer specifieke omstandigheden dit vereisen (rechtsgeschil, audit, enz.) evenals aan onze verzekeraars of elke feitelijke of potentiële koper van bedrijven of activiteiten van de BNP Paribas Groep
 • universiteiten en publieke en/of privé wetenschappelijke instellingen

7. Internationaal doorgeven van persoonsgegevens

In geval van het internationaal doorgeven van uw persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar een niet-EER land, kan dit gebeuren op basis van een beslissing van de Europese Commissie, wanneer deze laatste heeft erkend dat het land waarnaar uw gegevens worden doorgegeven een passend beschermingsniveau waarborgt.

In het geval dat uw gegevens worden doorgegeven aan een land waarvan het niveau van bescherming van uw gegevens door de Europese Commissie niet als adequaat wordt erkend, zullen we ons ofwel baseren op een afwijking die van toepassing is op de specifieke situatie (bijv. als de doorgifte noodzakelijk is om een contract met u uit te voeren, zoals in het bijzonder bij het uitvoeren van een internationale betaling), ofwel zullen we een van de volgende waarborgen implementeren om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen:

 • modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie
 • bindende bedrijfsvoorschriften

Om een kopie te krijgen van deze waarborgen ter bescherming van uw gegevens of om informatie over de toepasselijkheid daarvan te verkrijgen, kunt u een verzoek sturen via de contactgegevens vermeld onder sectie 2 van deze verklaring.

8. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Voor meer informatie over de bewaartermijnen, zie bijlage 3 van deze verklaring.

9. Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze privacyverklaring?

In een wereld van voortdurende technologische evoluties, herzien wij deze privacyverklaring regelmatig en werken wij deze indien nodig bij.

We nodigen u uit om de meest recente versie online te raadplegen en we zullen u informeren over alle materiële wijzigingen via onze website of via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

Hoe behoudt u de controle over uw gegevens?Ontdek het hier