Online bankieren

#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
  • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

Online bankieren

  • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
  • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

SPAREN EN BELEGGEN

Gereglementeerde spaarrekeningen gecommercialiseerd door Fintro

Deze webpagina bevat een synthese van alle relevante informatie met betrekking tot de twee verschillende gereglementeerde spaarformules aangeboden door Fintro, die allebei tot de categorie B behoren (gereglementeerde spaarrekeningen met bedragsvoorwaarden).

Goed om te weten

In geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven, op voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd.

I. Tariefinformatie en modaliteiten van gereglementeerde spaarrekeningen

De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie.
Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt enkel vandaag voor een bedrag dat 1 jaar op uw rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert!

Voordat u een spaarrekening opent, moet u het document met essentiële spaardersinformatie lezen.

1

Spaarrekening Plus

Cat. Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Toepasselijke voorwaarden
B 0,50 % op jaarbasis 1,25 % op jaarbasis

1,75 %
op jaarbasis

Saldo begrensd tot 100.000 euro.
Slechts één rekening geopend op naam van dezelfde titularis(sen) bij Fintro

Essentiële spaardersinformatie

2

Spaarrekening

Cat. Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Toepasselijke voorwaarden
B 0,50 % op jaarbasis 0,25 % op jaarbasis

0,75 %
op jaarbasis

Saldo begrensd tot 250.000 euro.
Slechts één rekening geopend op naam van dezelfde titularis(sen) bij Fintro

Essentiële spaardersinformatie

Interesten en kosten

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien u uw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag na de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, namelijk op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.

Klanten worden via hun rekeningafschriften op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven tarieven.

Kosten: deze spaarrekeningen zijn gratis, behalve eventuele portkosten als de rekeninguittreksels per post naar huis worden gestuurd. Als het saldo van de rekening lager is dan 25 euro en er geen opvragingen of deposito's zijn verricht over een periode van 10 jaar, wordt jaarlijks een bedrag van 2,50 euro aangerekend. Dit gebeurt alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij Fintro.

II. Plaats waar de spaarcalculator van Fintro kan worden geconsulteerd

Deze spaarcalculator is ontwikkeld door elke kredietinstelling en is van toepassing op elke individuele gereglementeerde spaarrekening. Doelstelling is u in staat te stellen na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat u met name de geldelijke impact van een eventuele geldopneming kan inschatten. Deze tool kan digitaal worden geconsulteerd via uw Fintro Easy banking Web.

Ga na de nodige controles naar de lijst van uw rekeningen via 'Rekeningen en kaarten'. Klik in de sectie spaarrekeningen op de menuknop rechts van de spaarrekening waarvan u de opvraging wil simuleren. Klik in het afrolmenu op 'Opvragingssimulatie' en voer de datum en het bedrag van de geplande opvraging in. Het detail en het totaal van alle getrouwheidspremies in opbouw die verloren gaan, worden getoond.

III. Welke rekening en welke vergoeding stemmen overeen met uw behoeften?

Via de link www.wikifin.be/nl/sparen-en-beleggen/spaarsimulator komt u op de webpagina van de simulator die is ontwikkeld door de FSMA en als doel heeft u, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht te bieden van de vergoeding per gereglementeerde spaarrekening en per financiële instelling.

IV. Link naar de bankoverstapdienst

Via de link www.bankswitching.be/nl komt u terecht op de pagina over de  bankoverstapdienst van Febelfin waar u alle nodige info kan vinden om op deze dienst beroep te kunnen doen om eventueel naar een andere bank over te stappen.

V. Belangrijkste risico’s

  • Risico op faillissement

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vindt u op de site van het Garantiefonds en het Beschermingsfond (www.garantiefonds.belgium.be).

  • Risico op inflatie

Door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.

VI. Andere

De op deze pagina beschreven spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen van Fintro. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zijn van onbepaalde duur.

VII. Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van 1.020 euro voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 2.040 euro voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

VIII. Klachten

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, B-1000 Brussel of per e-mail op Fintro.klachtenmanagement@fintro.be

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsdienst voor financiële diensten – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), B-1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be