Online bankieren

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

Online bankieren

 • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest
SPAREN EN BELEGGEN

Spaarrekening Plus (Cat. B)* van Fintro

PRAKTISCH

Spaar voor een project zonder uw geld vast te zetten

Wilt u de komende jaren geld sparen voor een mooie reis of de aanschaf van een nieuwe auto? Maar behoudt u zich ook het recht voor om uw spaargeld terug te vorderen als dat nodig is? Dan is de Spaarrekening Plus (Cat. B)* iets voor u.

* Categorie B: rekening met bedragsvoorwaarden

UW VOORDELEN

Een interessant rendement om uw geduld te belonen

Deze gereglementeerde spaarrekening biedt u een aantrekkelijke basisrente en getrouwheidspremie. Die getrouwheidspremie is pas verworven als uw geld 12 opeenvolgende maanden op de rekening heeft gestaan. Zo laat u het rendement op uw spaargeld optimaal aangroeien.

MEER INFO

Open uw Spaarrekening Plus online

Het duurt slechts enkele minuten om uw Spaarrekening Plus via Fintro Easy Banking Web of Fintro Easy Banking App te openen. U bevestigt uw identiteit, vult enkele gegevens in en ondertekent uw contract online. Uw rekening wordt onmiddellijk geopend, op voorwaarde dat u nog geen Spaarrekening Plus op naam van dezelfde houder(s) hebt bij Fintro.

De belangrijkste kenmerken van de Spaarrekening Plus

Alles wat u moet weten over de opening van uw Spaarrekening.

Spaar wanneer u het wilt

Uw Spaarrekening Plus staat open voor onbepaalde tijd. U zet geld opzij wanneer en wanneer u wilt, tot een maximum van 100.000 euro. U doet regelmatige betalingen, bijvoorbeeld in het kader van automatisch sparen of sporadische betalingen, naargelang uw financiële inkomsten... U beslist.

Saldo geplafonneerd tot 100.000 euro

Het saldo van de Spaarrekening Plus is beperkt tot 100.000 euro. Als uw rekening deze limiet overschrijdt, wordt het teveel overgeheveld naar een bestaande of daarvoor geopende Blue Deposit rekening met dezelfde beheerkenmerken (zelfde houder of medehouders, zelfde mandataris(sen), enz.). De Blue Deposit rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening die dezelfde flexibiliteit biedt als uw Spaarrekening Plus. Die rekening is bedoeld om cash aan te houden in afwachting van een toewijzing op korte of middellange termijn.

Meer weten over de Blue Deposit rekening.

Uw spaargeld, altijd beschikbaar

Om in aanmerking te komen voor de aantrekkelijke getrouwheidspremie moet uw geld minimaal 12 opeenvolgende maanden op de Spaarrekening Plus staan. U kan natuurlijk altijd geheel of gedeeltelijk over uw spaargeld beschikken wanneer u dat wilt.

Eén enkele rekening per houderschap/medehouderschap

Een nieuwe Spaarrekening Plus openen is enkel mogelijk als er nog geen Spaarrekening Plus geopend is op naam van dezelfde titularis(sen), bij Fintro.

Een rendement met een extraatje

Welke interesten krijgt u?

De rentevoet van de Spaarrekening Plus is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,50% en de getrouwheidspremie 1,25% (brutopercentages op jaarbasis).

Deze percentages kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeninguittreksel. Een spaarrekening kan nooit een negatief saldo hebben. U kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Basisrente

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw Spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening).

Deze percentages kunnen schommelen afhankelijk van de markt. Wij informeren u over elke wijziging via het eerste rekeninguittreksel volgend op deze wijziging. Een spaarrekening kan nooit een negatief saldo hebben. U betaalt dus nooit debetrente.

Getrouwheidspremie

U ontvangt een getrouwheidspremie op elke storting die gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden op uw Spaarrekening blijft staan. De betaalde getrouwheidspremies genereren op hun beurt interest. De getrouwheidspremie wordt aan u uitbetaald op de eerste dag na het einde van het kwartaal waarin deze is verworven (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of wanneer de rekening wordt afgesloten).

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de Spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of bij opzeg van de rekening).
De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de verwervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 euro op uw Spaarrekening op 10 januari 2024. Dan krijgt u 12 maanden later, op 11 januari 2025, voor die 100 euro de getrouwheidspremie die geldig was op 10 januari 2024. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

De kosten, belastingen en risico’s

Hoeveel kost de Spaarrekening Plus ?

Het openen, sluiten en beheren van de Spaarrekening Plus is gratis, exclusief eventuele portkosten. Indien het saldo van de Spaarrekening Plus minder is dan 25 euro en er gedurende 10 jaar geen opnames of stortingen op zijn gedaan, wordt er jaarlijks een bedrag van 2,50 euro in rekening gebracht. Dit gebeurt alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij Fintro.

Welke belastingen betaalt u?

Op de interesten van uw gereglementeerde spaarrekening houdt de bank geen roerende voorheffing in voor zover die niet hoger zijn dan het jaarlijkse vrijgestelde bedrag van 1.020 euro (inkomsten 2024). Voor een spaarrekening geopend op naam van twee gehuwden/wettelijk samenwonenden houdt de bank geen roerende voorheffing in voor zover de interesten niet hoger zijn het dubbele van dit bedrag, namelijk 2.040 euro (inkomsten 2024).

Als u fiscaal inwoner bent van België moet u elk jaar nagaan wat het totaalbedrag is van de interesten op gereglementeerde spaarrekeningen die op grond van uw (huwelijks)vermogensrechtelijke situatie aan u toekomen (alsmede die waarvan u, in geval van minderjarige kinderen, het wettelijk genot heeft) en waarvoor de banken geen roerende voorheffing inhielden. In de mate dat dit bedrag hoger is dan het jaarlijkse vrijgestelde bedrag van 1.020 euro per belastingplichtige (in de hypothese van inwonerschap gedurende het gehele inkomstenjaar) moet u het surplus aangeven in uw aangifte in de personenbelasting. Het niet-vrijgestelde deel van uw interesten is onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.

Risico’s verbonden aan de Spaarrekening Plus

 • Risico op faillissement

Geld dat op een spaarrekening bij Fintro wordt gestort, valt onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of dreigend faillissement van de bank loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook worden verplicht om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling, die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme, te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in). Meer informatie hierover vindt u in de Informatiefiche over de depositobescherming

 • Risico op inflatie

Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Meer weten?

Meer weten over de Spaarrekening Plus? Lees eerst de informatie over de sleutelbesparing voordat u uw account opent.

Wettelijke informatie

De ‘Spaarrekening Plus’ is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, aangeboden door Fintro, afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Volgens de classificatie van de federale regering en de banksector behoort deze rekening tot de categorie B (rekeningen met bedragsvoorwaarden).

Voor de exacte omvang van de waarborgen verwijzen we naar de algemene voorwaarden van dit product, die u kunt terugvinden op fintro.be en in uw Fintro-kantoor.

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op fintro.klachtenmanagement@fintro.be

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsdienst voor financiële diensten – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be

UW SPAARREKENING PLUS IN DRIE STAPPEN GEREGELD

Een eenvoudige en snelle manier om uw Spaarrekening Plus te openen

1

Identiteit bevestigen

2

Vul uw gegevens in

3

Onderteken online

Zorg ervoor dat u de getrouwheidspremies in opbouw niet verliest!

Als u een bedrag rechtstreeks overboekt van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening geldt onmiddellijk de basisrente van de spaarrekening waarop het geld wordt voor dat overgeboekte bedrag.

Maar wist u dat de verwervingsperiode voor de getrouwheidspremies die in opbouw zijn voor dat overgeboekte bedrag bovendien blijft doorlopen als u aan de volgende voorwaarden voldoet?

 • Het bedrag wordt rechtstreeks (dus niet via de zichtrekening) overgeboekt tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis op naam van dezelfde houder(s).
 • U boekt minstens 500 euro over.
 • Het gaat niet om een doorlopende opdracht.
 • De houder(s) hebben tijdens hetzelfde kalenderjaar niet meer dan drie zulke overschrijvingen gedaan vanaf dezelfde spaarrekening

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de verwervingsperiode van de reeds opgebouwde getrouwheidspremie overgedragen naar de nieuwe spaarrekening en voortgezet voor de resterende tijd van de verwervingsperiode met de rente die van toepassing was op de spaarrekening van waar het bedrag werd overgeboekt. Aan het einde van de verwervingsperiode van 12 maanden wordt de getrouwheidspremie berekend op basis van het tarief van de getrouwheidspremie dat van toepassing was op de oorspronkelijke spaarrekening en dat van de spaarrekening waarnaar werd overgeboekt, en dat in verhouding tot de tijd dat het geld op elk van de twee rekeningen zal hebben gestaan.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan of als de overschrijving via de zichtrekening gebeurt, zal de getrouwheidspremie in opbouw verloren gaan. Een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden begint dan te lopen vanaf de datum van de overboeking.

Lees de informatie tot beneden aan deze pagina vooraleer uw Spaarrekening Plus te openenOnline aanvragen

Ook interessant voor u

 • Easy Save

  Spaar elke keer u een betaling of overschrijving doet met uw betaalkaart. Easy Save rondt het bedrag af naar boven en stort het verschil op uw spaarrekening.

  Ontdek Easy Save

 • Automatisch sparen

  Spaar elke maand een vast bedrag of het beschikbare saldo op uw zichtrekening. Een goede oplossing om gemakkelijk te sparen.

  Spaar automatisch

 • Een tweede spaarrekening nodig?

  Wilt u een andere spaarrekening? Kies voor de Fintro (gereglementeerde) spaarrekening. Veilig en flexibel.

  Lees zeker de essentiële informatie alvorens uw spaarrekening te openen.

  Ontdek de Spaarrekening