Online bankieren

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

Online bankieren

 • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest
SPAREN EN BELEGGEN

Spaarrekening (Cat. B)* van Fintro

PRAKTISCH

Leg een spaarreserve aan

Wilt u sparen? Een spaarreserve aanleggen? Met deze gereglementeerde spaarrekening van categorie B* spaart u eenvoudig tot 250.000 euro voor later.

* Categorie B: rekening met bedragsvoorwaarden

UW VOORDELEN

Een buffer voor onverwachte uitgaven

Sparen is een goed idee, want het dekt alle onverwachte uitgaven. Hebt u geld nodig? Uw spaarbedrag hebt u altijd achter de hand.

MEER INFO

Open uw Spaarrekening online

In 1-2-3 begint u met sparen en opent u online uw Spaarrekening. U bevestigt wie u bent, u vult uw gegevens in en tenslotte bevestigt u online het contract. Op voorwaarde dat u nog geen Spaarrekening van hetzelfde type en met hetzelfde (mede)houderschap bij Fintro hebt, zal uw rekening onmiddellijk worden geopend.

Belangrijkste kenmerken van de Spaarrekening

Alles wat u moet weten over de opening van uw Spaarrekening.

Kies wanneer u stort

Met de Spaarrekening zet u geld opzij hoe en wanneer u wil, tot een maximum van 250.000 euro. U doet regelmatige betalingen, bijvoorbeeld in het kader van automatisch sparen of sporadische betalingen, naargelang uw financiële inkomsten... Dat beslist u zelf.

Saldo beperkt tot maximaal 250.000 euro

Het saldo van de Spaarrekening is beperkt tot 250.000 euro. Indien uw rekening deze limiet overschrijdt, wordt het teveel overgeheveld naar een bestaande of daarvoor geopende niet-gereglementeerde spaarrekening met dezelfde beheerparameters (zelfde houder of medehouders, zelfde mandataris(sen), enz.). Deze andere rekening biedt dezelfde flexibiliteit als uw Spaarrekening. Die rekening is bedoeld om cash opzij te houden in afwachting van een toewijzing op korte of middellange termijn.

Meer weten over de Blue Deposit rekening

Uw spaargeld is altijd beschikbaar

U kunt altijd cash geld opnemen en gebruiken, een bedrag overschrijven naar een Fintro-rekening op uw eigen naam of effecten aankopen.

Eén enkele rekening per houderschap/medehouderschap

U kunt geen nieuwe Spaarrekening openen als er al een Spaarrekening van hetzelfde type bestaat voor dezelfde houder of dezelfde medehouder(s) bij Fintro. Goed om te weten: het is wel mogelijk om een Spaarrekening én een Spaarrekening Plus te openen voor dezelfde houder of dezelfde medehouder(s).

Het rendement van de Spaarrekening

Welke intresten krijgt u?

De rentevoet van de Spaarrekening is samengesteld uit een basisrente een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,50% en de getrouwheidspremie 0,25% (brutopercentages op jaarbasis).

Deze percentages kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeninguittreksel. Een spaarrekening kan nooit een negatief saldo hebben. U kan dus nooit rente verschuldigd zijn.

Basisrente

De basisrente is de rente die u ontvangt voor elk bedrag dat u op uw Spaarrekening stort. Uw geld brengt interest op voor elke dag dat het op uw rekening staat (uiterlijk vanaf de kalenderdag na de storting). U ontvangt uw basisrente op 1 januari van elk jaar (of wanneer uw rekening wordt afgesloten).

Getrouwheidspremie

U ontvangt een getrouwheidspremie op elke storting die gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden op uw Spaarrekening blijft staan. De betaalde getrouwheidspremies genereren op hun beurt interest. De getrouwheidspremie wordt aan u uitbetaald op de eerste dag na het einde van het kwartaal waarin deze is verworven (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of wanneer de rekening wordt afgesloten).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd gedurende de hele verwervingsperiode. Wat betekent dit? U stort op 10 januari 2024 100 euro op uw Spaarrekening. 12 maanden later, dus op 11 januari 2025, ontvangt u voor deze 100 euro de getrouwheidspremie die gold op 10 januari 2024, ongeacht of de getrouwheidspremie tussentijds is gewijzigd of niet.

De kosten, belastingen en risico’s

Wat kost de Spaarrekening?

Om uw Spaarrekening te openen, af te sluiten en te beheren betaalt u geen kosten, behalve eventuele portkosten. Een Spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd.

In geval het saldo van de spaarrekening minder dan 25 euro bedraagt en er de voorgaande 10 jaar geen enkele opvraging of storting is gebeurd, word jaarlijks een bedrag van 2,50 euro aangerekend. Dit gebeurt enkel indien de houder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen bij Fintro heeft.

Welke belastingen betaalt u?

Op de interesten van uw gereglementeerde spaarrekening houdt de bank geen roerende voorheffing in voor zover die niet hoger zijn dan het jaarlijkse vrijgestelde bedrag van 1.020 euro (inkomsten 2024). Voor een spaarrekening geopend op naam van twee gehuwden/wettelijk samenwonenden houdt de bank geen roerende voorheffing in voor zover de interesten niet hoger zijn het dubbele van dit bedrag, namelijk 2.040 euro (inkomsten 2024).

Als u fiscaal inwoner bent van België moet u elk jaar nagaan wat het totaalbedrag is van de interesten op gereglementeerde spaarrekeningen die op grond van uw (huwelijks)vermogensrechtelijke situatie aan u toekomen (alsmede die waarvan u, in geval van minderjarige kinderen, het wettelijk genot heeft) en waarvoor de banken geen roerende voorheffing inhielden. In de mate dat dit bedrag hoger is dan het jaarlijkse vrijgestelde bedrag van 1.020 euro per belastingplichtige (in de hypothese van inwonerschap gedurende het gehele inkomstenjaar) moet u het surplus aangeven in uw aangifte in de personenbelasting. Het niet-vrijgestelde deel van uw interesten is onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.

Risico's verbonden aan de Spaarrekening

Risico op faillissement

Tegoeden op een Spaarrekening bij BNP Paribas Fortis NV vallen onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of dreigend faillissement van de bank loopt de spaarder het risico dat het bedrag van zijn spaargeld boven 100.000 euro wordt omgezet in aandelen (bail-in) of dat hij dit bedrag geheel of gedeeltelijk verliest. Meer informatie hierover vindt u in het informatieblad over depositobescherming.

Risico op inflatie

Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Spaarrekening? Lees eerst het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ vóór u een Spaarrekening opent.

Wettelijke informatie

De Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht van Fintro, afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel. Volgens de classificatie van de federale regering en de banksector behoort deze rekening tot de categorie B (rekeningen met bedragsvoorwaarden).

Klachten

Met al uw klachten over onze producten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op fintro.klachtenmanagement@fintro.be.
Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.

UW SPAARREKENING IN DRIE STAPPEN GEREGELD

Een eenvoudige en slimme manier om uw Spaarrekening te openen

1

Bevestig uw identiteit

2

Vul uw gegevens in

3

Onderteken online

Zorg ervoor dat u de getrouwheidspremies in opbouw niet verliest!

Als u een bedrag rechtstreeks overboekt van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening geldt onmiddellijk de basisrente van de spaarrekening waarop het geld wordt voor dat overgeboekte bedrag.

Maar wist u dat de verwervingsperiode voor de getrouwheidspremies die in opbouw zijn voor dat overgeboekte bedrag bovendien blijft doorlopen als u aan de volgende voorwaarden voldoet?

 • Het bedrag wordt rechtstreeks (dus niet via de zichtrekening) overgeboekt tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis op naam van dezelfde houder(s).
 • U boekt minstens 500 euro over.
 • Het gaat niet om een doorlopende opdracht.
 • De houder(s) hebben tijdens hetzelfde kalenderjaar niet meer dan drie zulke overschrijvingen gedaan vanaf dezelfde spaarrekening

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de verwervingsperiode van de reeds opgebouwde getrouwheidspremie overgedragen naar de nieuwe spaarrekening en voortgezet voor de resterende tijd van de verwervingsperiode met de rente die van toepassing was op de spaarrekening van waar het bedrag werd overgeboekt. Aan het einde van de verwervingsperiode van 12 maanden wordt de getrouwheidspremie berekend op basis van het tarief van de getrouwheidspremie dat van toepassing was op de oorspronkelijke spaarrekening en dat van de spaarrekening waarnaar werd overgeboekt, en dat in verhouding tot de tijd dat het geld op elk van de twee rekeningen zal hebben gestaan.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan of als de overschrijving via de zichtrekening gebeurt, zal de getrouwheidspremie in opbouw verloren gaan. Een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden begint dan te lopen vanaf de datum van de overboeking.

Lees de informatie tot beneden aan deze pagina vooraleer uw spaarrekening te openenOnline aanvragen

Ook interessant voor u

 • Easy Save

  Betaalt u met uw debetkaart of doet u een overschrijving? Easy Save rondt het bedrag af tot de euro erboven. Het verschil wordt op uw spaarrekening gestort.

  Ontdek Easy Save

 • Automatisch sparen

  U spaart met een doorlopende betalingsopdracht om een vast bedrag of het restsaldo op uw rekening over te schrijven, elke maand op een vast tijdstip. Zo vergeet u niet te sparen.

  Meer weten