Online bankieren

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

Online bankieren

 • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

SPAREN EN BELEGGEN

BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Conservative

beheerd door BNP Paribas Asset Management France, Belgian Branch

Internationale spreiding

Om de risico's van uw belegging te spreiden, selecteren specialisten beleggingsfondsen met een focus op internationale beleggingsdiversificatie.

Het Global Sustainable Conservative-compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas B Strategy heeft geen vooraf bepaalde looptijd en biedt geen kapitaalbescherming.

Kant-en-klare formule

Het beheer van een beleggingsportefeuille vereist veel kennis en informatie, een nauwgezette opvolging en een goed beslissingsvermogen.

Als u kiest voor een compartiment van de bevek B Strategy hoeft u dit beheer niet zelf te doen. Beleggingsspecialisten volgen het fonds op de voet en grijpen onmiddellijk in als dat nodig is.

Ook voor kleine bedragen

Al vanaf 30 euro per maand kunt u automatisch beleggen, met Flexinvest.

U kunt ook op elk moment inschrijven voor het bedrag van uw keuze en om terugbetaling vragen wanneer u maar wilt, tegen de huidige netto-inventariswaarde.

Hoe werkt dit beleggingsfonds?

De doelstelling van het compartiment BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Conservative bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's. Om dat doel te bereiken, belegt het fonds wereldwijd voornamelijk in andere beleggingsfondsen die op hun beurt in verschillende soorten activaklassen (aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen) beleggen. Er is geen vooraf bepaalde eindvervaldag.

Het fonds wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in de referentie-index. Die index is, in een verhouding die varieert in functie van het risicoprofiel van het compartiment, samengesteld uit de volgende onderliggende indexen: STOXX Europe 600 (EUR) NR, EURO STOXX (EUR) NR, S&P 500 Composite (EUR) NR, Topix 100 (EUR) RI, MSCI Emerging Markets (EUR) NR, Bloomberg Euro Aggregate Treasury (EUR) RI, Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI en Cash Index €STR (EUR) RI). Die index wordt gebruikt voor de vergelijking van de prestaties, maar heeft geen ecologische en sociale eigenschappen.

De beheerder kan, op basis van de marktomstandigheden en zijn verwachtingen, afwijken van de volgende 'neutrale' spreiding van 90% in obligaties en 10% in alternatieve beleggingen, en dit binnen de volgende limieten: aandelen 0%-5%, obligaties 0%-100%, alternatieve beleggingen 0%-15% en contanten en geldmarktinstrumenten 0%-100%.

Beleggen via een instelling voor collectieve belegging (ICB)

De gouden regel van beleggen is diversificatie. Hoe meer verschillende activa in uw portefeuille, hoe beter het risico wordt gespreid. Het beheren van een portefeuille vereist zorgvuldige monitoring, voldoende kennis en informatie, een goed beslissingsvermogen en... sterke zenuwen als de markten wispelturig zijn.

Door beleggen te benaderen via een ICB kunt u deze beperkingen eenvoudig wegnemen. U streeft naar het potentiële rendement van een breed gediversifieerde portefeuille en u delegeert het beheer ervan aan professionals die tot doel hebben uw kapitaal op termijn te laten groeien.

Algemeen duurzaamheidsbeleid

Dit compartiment promoot ecologische en/of sociale kenmerken door speciale aandacht te besteden aan ecologische, maatschappelijke en bestuurlijke kwesties.

De beheerder selecteert uit een groot universum van ICB’s die fondsen die hem in staat zullen stellen de strategische beslissingen ten uitvoer te brengen bij de samenstelling van de portefeuille. Maar niet alle fondsen komen in aanmerking … Ten minste 75% van de fondsen die in de portefeuille komen, moet het Towards Sustainability-label hebben behaald (zie hieronder) of zich ertoe verbinden dit binnen 6 maanden na de datum van toetreding tot de portefeuille te verkrijgen.

De andere fondsen (maximaal 25%) zijn fondsen die milieu- of maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en een goed bestuur bevorderen, of als doel hebben om duurzaam te beleggen.

Wanneer een fonds het Towards Sustainability-label krijgt, impliceert dit dat de beheerder ervan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door bij beleggingsbeslissingen bijzondere aandacht te besteden aan ecologische, maatschappelijke en bestuurlijke kwesties. In de praktijk gebeurt dit door de volgende drie strategieën toe te passen:

 • de integratie van criteria met betrekking tot ecologie, samenleving en goed bestuur, de zogenaamde ESG-criteria in verband met:
 • ecologie: vervuilende uitstoot onder controle houden, afvalbeheer, energie-efficiëntie, …
 • samenleving: respect voor diversiteit, opleiding van het personeel, ongelukkenpreventie, ...
 • goed bestuur: transparantie van de rekeningen, corruptiebestrijding, onafhankelijkheid van de raad van bestuur, ...
 • het gebruik van een normatieve screening op basis van internationale normen, zoals de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties.
 • de toepassing van uitsluitingslijsten om ondernemingen te weren die betrokken zijn bij schadelijke of controversiële activiteiten zoals tabak, steenkool, wapens, niet-conventionele winning van petroleum en gas, ...

Boven op deze strategieën moet minstens één duurzame strategie worden toegepast zoals, een hogere ESG-score dan die van het beleggingsuniversum, een ‘Best in Class’- benadering die de voorkeur geeft aan ondernemingen met de beste ESG-scores binnen hun sector, een duurzaam beleggingsthema, zoals water, klimaatverandering of menselijk kapitaal, of een solidaire belegging die financiële steun biedt aan een goed doel of een milieuproject.

Bij de beslissing om in dit Global Sustainable-compartiment te beleggen moet u rekening houden met alle kenmerken en doelstellingen zoals die beschreven staan in het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument.

Het Towards Sustainability-label

Dit compartiment draagt sinds november 2019 het Towards Sustainability-label. Dit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labeling Agentschap (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moeten financiële producten beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op de vindt u op de website van het CLA.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit compartiment beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Welke risico’s neemt u met deze belegging?

Deze compartimenten bieden geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. U kunt uw belegging dus geheel of gedeeltelijk verliezen.

Kredietrisico: gaat de financiële situatie van een emittent erop achteruit, dan kan de waarde dalen van de obligaties waarin het fonds belegt.

Liquiditeitsrisico: beleggingen van het compartiment kunnen illiquide worden als de markt te klein is. Door een gebrek aan kopers kan het moeilijk zijn om activa te verkopen tegen een correcte marktkoers en op het gewenste moment.

Een overzicht van alle risico’s vindt u in het prospectus en de Essentiële-informatiedocumenten.

Risicoprofiel

Het risicoprofiel van een beleggingsfonds wordt bepaald in functie van het soort beleggingen waar het in belegt (aandelen, obligaties, cash, ...) en gaat van 1 tot 7 (waarbij 1 staat voor het kleinste risico en 7 voor het grootste risico). Het laat zien hoe groot de kans is u uw belegd geld verliest omwille van veranderende marktomstandigheden of omdat er geen geld voor de uitbetaling is.

Het risicoprofiel wordt berekend door BNP Paribas Asset Management en gaat ervan uit dat u het compartiment gedurende de aanbevolen beleggingshorizon van minstens 3 jaar bewaart.

Andere relevante risico’s voor het fonds, die niet in overweging worden genomen voor de indicator, worden hierboven vermeld.

Hoe gaat men te werk voor de risicospreiding?

Zelfs met een beperkt startkapitaal kunt u rekenen op een adequate risicospreiding dankzij een ruime diversificatie

 • over de verschillende beleggingsklassen (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash) via verschillende beleggingsfondsen
 • op geografisch vlak: niet alle regio's in de wereld hebben hetzelfde groeitempo, dezelfde risico's of hetzelfde ontwikkelingspotentieel

Dividend of niet?

Maakt uw beleggingsfonds winst? Als u belegt in distributiedeelbewijzen, dan kunt u een dividend krijgen. Dat is de opbrengst die het fonds gerealiseerd heeft, min de kosten. Kiest u voor kapitalisatiedeelbewijzen, dan krijgt u geen dividend. De fondsen herbeleggen dan uw jaarlijkse opbrengst. Verkoopt u uw deelbewijzen? Dan ontvangt u de tegenwaarde van op dat ogenblik. (zie ook onder 'Fiscaliteit')

Het compartiment BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Conservative biedt twee soorten deelbewijzen:

 •  distributiedeelbewijzen Classic Distribution': ISIN-code BE0146933750.
 •  kapitalisatiedeelbewijzen 'Classic Capitalisation': ISIN-code BE0146932745.

Fiscaliteit

Roerende voorheffing

 • U betaalt 30% roerende voorheffing op de dividenden van distributiedeelbewijzen
 • Dit compartiment is voor meer dan 10% in schuldvorderingen (obligaties) belegd. U moet daarom 30% roerende voorheffing betalen op de meerwaarde die door deze schuldvorderingen wordt gerealiseerd. Bij verkoop is dus slechts een deel van de eventueel gerealiseerde meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing.

Taks op beursverrichtingen (TOB)

 • Bij instap: geen TOB
 • Bij uitstap: 1,32% TOB voor kapitalisatiedeelbewijzen met een maximum van 4.000 euro per verrichting. Deze taks betaalt u op de waarde van uw deelbewijzen op het moment van de verkoop.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

 • Bij instap: 2,50% op het belegde bedrag
 • Bij uitstap: geen
 • Lopende kosten (berekend op 31 december 2022): 1,33% op jaarbasis. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar en wordt afgehouden van de tegenwaarde van uw compartiment. Ze omvatten de beheerkosten en andere administratieve en exploitatiekosten, alsook de transactiekosten.
 • Kosten in geval van conversie: minimum 1,25%.
 • Bewaring: gratis op een effectenrekening bij Fintro

Goed om te weten: de bevek BNP Paribas B Strategy kan gebruik maken van de 'swing pricing'-methode om de netto-inventariswaarde (NIW) van haar compartimenten te bepalen. Deze methode laat toe om alle dagelijkse transactiekosten en taksen (op voorwaarde dat die niet hoger liggen dan 1% van de NIW van het compartiment) die voortvloeien uit de inschrijvingen en uittredingen van beleggers, op te nemen. Inschrijvingen en uittredingen hebben immers gevolgen voor de waarde van het fonds en de beleggers daarin.

Meer weten?

Het Global Sustainable Conservative fonds is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Strategy zonder vooraf bepaalde vervaldag en zonder kapitaalwaarborg.

Waarschuwing: dit is een promotioneel document. De belegger is verplicht kennis te nemen van het Essentiële-informatiedocument (kapitalisatie), het Essentiële-informatiedocument (distributie) en het Prospectus alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Deze documenten zijn gratis beschikbaar, in het Nederlands en het Frans, via bovenstaande linken en in elk kantoor van Fintro.

Nuttige informatie voor de belegger:

Beheervennootschap: BNP Paribas Asset Management France, Belgian Branch, een vennootschap naar Frans recht..

Financiële dienst: BNP Paribas Fortis

Inschrijven is elke bankwerkdag (voor 12 uur) mogelijk op basis van de NIW. Er is geen minimale inschrijving vereist. Als u inschrijft via Flexinvest, kan de inschrijving worden gesplitst tot 0,001 aandelen. De NIW wordt elke werkdag gepubliceerd op https://www.beama.be/.

U kunt elke klacht over onze producten of diensten per post sturen naar BNP Paribas NV – Dienst Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail naar klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Als u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing, kunt u uw klacht per post sturen naar Ombudsfin – Ombudsdienst Financiële Diensten – North Gate II, Koning Albert II 8/2, 1000 Brussel of per e-mail naar ombudsman@ombudsfin.be.

Een samenvatting van de rechten van de beleggers is beschikbaar, in het Nederlands en het Frans, op de website van Asset Management.