Online bankieren

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Online bankieren

 • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

De Belgische Staat geeft nieuwe Staatsbons uit in euro aan 3,30% (bruto) met een looptijd van 1 jaar

Diversifieer uw spaargeld

De Staatsbon is een obligatie in euro die wordt uitgegeven door de Belgische Staat, met een looptijd van 1 jaar en een eenmalige brutocoupon van 3,30%.

De Belgische Staat verbindt er zich toe u op de eindvervaldag 100% van het belegde kapitaal terug te betalen, samen met de nettocoupon.

De rentevoet is op voorhand gekend. U weet dus precies hoeveel uw belegging zal opbrengen op de eindvervaldag.

Bovendien heeft de Ministerraad voor de uitgifte van deze Staatsbons een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een verminderde roerende voorheffing van 15%. Dat wetsontwerp werd aan de Raad van State voorgelegd.

Inschrijving

De inschrijvingsperiode loopt van 24 augustus 2023 (9u) tot en met 1 september 2023 (16u00).

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure vindt u op het einde van deze productpagina, in de rubriek ‘Hoe inschrijven?’. Daar vindt u ook een link naar een gedetailleerde beschrijving van de online inschrijvingsprocedure, indien u daarvoor zou opteren.

Belangrijkste kenmerken van de Staatsbon op 1 jaar

 • Emittent: Koninkrijk België (Belgische Staat)
 • Rating van de emittent: Aa3 bij Moody’s, AA bij Standard & Poor’s
 • Aard van de effecten: vastrentend gedematerialiseerd schuldinstrument met eenmalige coupon
 • Toepasselijk recht: Belgisch recht
 • Uitgiftedatum: 4 september 2023
 • Eindvervaldag: 4 september 2024
 • Looptijd: 1 jaar
 • Munteenheid: euro
 • Coupure en minimaal inschrijvingsbedrag: 100 euro
 • Notering op de secundaire markt: vanaf 5 september 2023 zullen de Staatsbons worden genoteerd op Euronext Brussel
 • ISIN-code: BE3871291212

Kenmerken van de uitgifte

Uitgifteprijs 100% van de nominale waarde, dat is 100 EUR per coupure (met inbegrip van de plaatsingscommissie van 0,10% die door het Federaal Agentschap van de Schuld  aan BNP Paribas Fortis wordt betaald in zijn hoedanigheid van plaatsende instelling)
Totaalbedrag van de kosten inbegrepen in de uitgifteprijs

0,10% plaatsingscommissie, dat is 0,10 EUR per coupure van 100 EUR

Ligt het geplaatste bedrag tussen 75 miljoen en 150 miljoen euro inbegrepen, dan betaalt het Federaal Agentschap van de Schuld een bijkomende plaatsingscommissie van 0,15% aan BNP Paribas Fortis. Wordt er meer dan 150 miljoen euro geplaatst, dan bedraagt de bijkomende plaatsingscommissie 0,20%.

Brutorendement1 3,30%
Nettorendement1 (na afhouding van de aangekondigde roerende voorheffing van 15%) 2,805%
Terugbetalingsprijs op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde

Risico’s eigen aan de Staatsbons

De Belgische Staat heeft een goede kredietrating (Aa3 bij Moody’s, AA bij Standard & Poor’s). Toch is aan een belegging in Staatsbons een aantal risico’s verbonden. Het is belangrijk de hieronder vermelde risico’s te begrijpen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen:

 • Emittentenrisico: de terugbetaling en rentebetalingen hangen af van de kredietwaardigheid van de emittent. Dit kredietrisico van het Koninkrijk België wordt bewaakt door de belangrijkste ratingbureaus waarvan Moody’s en Standard & Poor’s de bekendste zijn. Het Federaal Agentschap van de Schuld publiceert een groot aantal van deze ratings op zijn website : https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating.
 • Marktrisico: de marktprijs van de Staatsbons kan schommelen als gevolg van een aantal factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun Staatsbons willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen aan de op dat moment geldende marktprijs. Dit kan resulteren in een meer- of minwaarde ten opzichte van de nominale waarde van de Staatsbons.
 • Liquiditeitsrisico: een liquiditeitsaanbrenger aangeduid door de Staat, Florint BV, verzekert de liquiditeit van de Staatsbons. Dit betekent dat het op elk ogenblik mogelijk is om een Staatsbon te verkopen.
 • Inflatierisico: de stijging van prijzen van goederen en diensten in de bredere economie kan de koopkracht van het initieel gestorte bedrag tegen de terugbetaling ervan verminderen.

Kosten

Plaatsingscommissie van maximaal 0,30% van het nominale bedrag van de belegging, die door het Federaal Agentschap van de Schuld aan BNP Paribas Fortis wordt betaald in zijn hoedanigheid van plaatsende instelling, en inbegrepen is in de uitgifteprijs (zie hoger voor meer info).

Geen bewaarloon voor deze Staatsbons

Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.

Kosten gekoppeld aan orders op de secundaire markt:

 • Transactiekosten: 0,30% met een minimum van 25 euro
 • Marge van de makelaar: 0,15%

Raadpleeg de brochure ‘Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen' voor uitgebreide informatie over de kosten met betrekking tot de diensten die BNP Paribas Fortis aan zijn klanten verleent. Die brochure is beschikbaar op www.fintro.be/tarieven > Kosten en taksen.

Fiscaliteit

Belastingstelsel van toepassing op particuliere beleggers met woonplaats in België – De inkomsten uit deze Staatsbons zijn onderworpen aan een verminderde roerende voorheffing (RV) Voor de uitgifte van deze Staatsbons heeft de Ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een RV van 15%. Dat wetsontwerp werd aan de Raad van State voorgelegd. De RV is bevrijdend voor particuliere beleggers. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke latere wijzigingen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over de fiscale regeling die op hen van toepassing is.

Taks op beursverrichtingen (TOB) - Geen TOB op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode) en op de eindvervaldag. 0,12% TOB bij de verkoop en aankoop op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR per verrichting).

Documentatie

Productinformatie

Er wordt geen prospectus opgesteld voor Staatsbons.

Meer informatie over deze nieuwe Staatsbons vindt u in de informatiebrochure van het Federaal Agentschap van de Schuld, die werd aangevuld met de specifieke informatie over de kosten en taksen die gekoppeld zijn aan deze uitgifte indien u inschrijft bij BNP Paribas Fortis, en een beknopte beschrijving en verduidelijking van de online inschrijvingsprocedure. Algemene informatie over Staatsbons kan u ook vinden op de website http://www.destaatsbons.be.

Opvolging van uw belegging

 • De belegger die zijn Staatsbons in bewaring geeft op een effectenrekening Fintro kan de evolutie van de waarde elke dag volgen via Fintro Easy Banking Web. Het aanhouden van deze Staatsbons op een effectenrekening van Fintro is gratis.
 • De waarde van de Staatsbons is ook op elk moment beschikbaar op de website ‘NYSE Euronext Brussels’: https://live.euronext.com/nl/search_instruments/BELG.

Hoe inschrijven?

Via Fintro Easy Banking Web

Indien u over Fintro Easy Banking Web en over een effectenrekening bij Fintro beschikt, kan u online inschrijven (zonder advies) via de knop ‘Online inschrijven’ onderaan deze pagina (die knop wordt actief van zodra u de pagina tot het einde hebt doorlopen).

Om u te helpen bij het online inschrijven kan u de bijlagen van de informatiebrochure raadplegen waarin de verschillende stappen kort worden uitgelegd. Ze bevat ook extra verduidelijkingen over bepaalde gegevens die tot verwarring zouden kunnen leiden. We raden u aan deze bijlagen van de Informatiebrochure te doorlopen voor u online inschrijft.

In een Fintro-kantoor Contacteer uw Fintro-agent.

Klachten

Met al uw klachten over onze beleggingsdiensten kan u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, B-1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.

Klachten in verband met de Staatsbons kan u indienen bij