Menu

Soorten spaarrekeningen: overzicht

Spaarrekening

Eenvoudig sparen

Blue Vision Spaarrekening

Voor iedereen

Woonsparen

Voor jongvolwassenen - sparen op lange termijn

Gereglementeerde spaarrekeningen (naar Belgisch recht) voor een onbepaalde duur, gecommercialiseerd door Fintro.

De spaarrekening voor natuurlijke personen.

Onze standaardrekening voor iedereen.

Ideaal voor jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar.

Met welk doel?

Op een eenvoudige manier een spaarreserve opbouwen.

Eenvoudig een geldreserve opbouwen.

Sparen op lange termijn voor een woning, verbouwing of ander groot vastgoedproject.

Rentevoet (brutopercentages op jaarbasis). Getrouwheidspremies krijgt u voor bedragen die twaalf opeenvolgende maanden op de rekening staan.

  • 0,01% basisrente
  • 0,10% getrouwheidspremie

  • 0,01% basisrente
  • 0,10% getrouwheidspremie

  • 0,01% basisrente
  • 0,10% getrouwheidspremie

Maximumbedrag

Maximaal 250.000 EUR per rekening.

Een rekening per titulariteit of identieke co-titulariteit.

Stortingen beperkt tot 9.000 EUR par kalenderjaar

Stortingen beperkt tot 6.000 EUR per kalenderjaar

Kosten

Het openen, afsluiten en beheren van uw spaarrekening is gratis, met uitzondering van mogelijke postkosten. Een spaarrekening wordt geopend voor een onbepaalde periode. Jaarlijkse afrekening: voor rekeningen met een saldo < 25,00 EUR, waarop de afgelopen 10 jaar geen opnames of stortingen hebben plaatsgevonden, en waarvan de rekeninghouder minstens 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij Fintro aanhoudt: 2,50 EUR/jaar.

Het openen, afsluiten en beheren van uw spaarrekening is gratis, met uitzondering van mogelijke postkosten. Een spaarrekening wordt geopend voor een onbepaalde periode. Jaarlijkse afrekening: voor rekeningen met een saldo < 25,00 EUR, waarop de afgelopen 10 jaar geen opnames of stortingen hebben plaatsgevonden, en waarvan de rekeninghouder minstens 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij Fintro aanhoudt: 2,50 EUR/jaar.

Het openen, afsluiten en beheren van uw spaarrekening is gratis, met uitzondering van mogelijke postkosten. Een spaarrekening wordt geopend voor een onbepaalde periode. Jaarlijkse afrekening: voor rekeningen met een saldo < 25,00 EUR, waarop de afgelopen 10 jaar geen opnames of stortingen hebben plaatsgevonden, en waarvan de rekeninghouder minstens 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij Fintro aanhoudt: 2,50 EUR/jaar.

Risico's van een spaarrekening

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instellling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

Welke interesten krijgt u voor een spaarrekening?

Uw interesten worden uitgedrukt in brutopercentages op jaarbasis. Ze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een spaarrekening kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat is de basisrente?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd. Ze kan namelijk fluctueren op basis van de marktomstandigheden.

Wat is de getrouwheidspremie?*

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die twaalf opeenvolgende maanden onafgebroken op uw spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

*De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de verwervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 euro op uw spaarrekening op 30 maart 2017. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2018, voor die 100 euro de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2017. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Fiscaliteit

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2022 voor interesten tot 980 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (1.960 EUR). Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerende voorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

U hebt meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Bent u houder van verschillende spaarrekeningen (bijvoorbeeld voor uw minderjarige kinderen) en ontvangt u in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 980 EUR? Dan moet u zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in uw belastingaangifte opnemen.

Wettelijke informatie

Deze bovenstaande spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen naar Belgisch recht van Fintro, een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Klachten

Dan kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

Nog meer sparen voor u

Easy Save

U spaart telkens u betaalt of een overschrijving doet met uw debetkaart. Easy Save rondt het bedrag af naar boven en het verschil wordt op uw spaarrekening gestort.

Automatisch sparen

U spaart met een doorlopende betalingsopdracht om een vast bedrag of het restsaldo op uw rekening over te schrijven, elke maand op een vast tijdstip. Zo vergeet u niet te sparen.