Menu

Vergelijking van de gereglementeerde spaarrekeningen van Fintro

Spaarrekening Plus

Spaarrekening

Aanbod

Voordelig sparen tot 100.000 euro

Een tweede spaarrekening nodig?

Rentevoet (brutopercentages op jaarbasis). U ontvangt een getrouwheidspremie op de bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan.

  • 0,50% basisrente
  • 0,75% getrouwheidspremie

  • 0,15% basisrente
  • 0,10% getrouwheidspremie

Maximumbedrag

Saldo beperkt tot maximaal 100.000 euro per rekening

Saldo beperkt tot maximaal 250.000 euro per rekening

Aantal rekeningen per houderschap

Eén rekening per (co)titularis

Eén rekening per (co) titularis bij Fintro

Lees aandachtig het document ‘Essentiële Spaardersinformatie’ voor u een spaarrekening opent.

De Spaarrekening Plus en de Spaarrekening zijn gereglementeerde spaarrekeningen naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door Fintro, afdeling van BNP Paribas Fortis NV. Ze worden geopend voor onbepaalde duur.

De hierboven vermelde rentevoeten kunnen op elk moment worden gewijzigd. Klanten worden van elke wijziging op de hoogte gebracht via het eerstvolgende rekeninguittreksel.

Kosten gekoppeld aan spaarrekeningen

Deze spaarrekeningen zijn gratis behalve eventuele portkosten in het geval dat de rekeninguittreksels per post worden opgestuurd. Als het saldo op de spaarrekening minder dan 25 euro bedraagt en er gedurende 10 jaar geen opnames of stortingen zijn gedaan, wordt een jaarlijkse vergoeding van 2,50 euro in rekening gebracht. Dit gebeurt echter alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij Fintro.

Fiscaliteit

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op intresten die u ontvangt uit spaarrekeningen, tot 980 euro per persoon per jaar in 2023. De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond van 980 euro overschrijdt en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank.

Risico's verbonden aan de spaarrekeningen

Risico op faillissement: geld dat op spaarrekeningen bij Fintro wordt gestort, valt onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of dreigend faillissement van de bank loopt de spaarder het risico dat het bedrag van zijn spaargeld boven 100.000 euro wordt omgezet in aandelen (‘bail-in’) of dat hij dit bedrag geheel of gedeeltelijk verliest.

Inflatierisico: een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Klachten

Met al uw klachten over onze producten en/of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, B-1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com .

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), B-1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.

Nog meer oplossingen