Menu

NV Bekaert SA geeft nieuwe obligaties uit in euro met een looptijd van 7 jaar

Vervroegd afgesloten

Reclame

Beleggen in deze Obligaties houdt risico’s in. Vooraleer in te schrijven moet de potentiële belegger het volledige Prospectus lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen.

Het in het Engels opgestelde Prospectus werd goedgekeurd door de `Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten' (FSMA) op 8 oktober 2019. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA houdt geen aanprijzing in van de aangeboden Obligaties.

Er bestaan ook een Nederlandse vertaling van het Prospectus en samenvattingen van het Prospectus in het Nederlands, het Frans en het Engels. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/beleggingsnieuws) en op de website van de Emittent (www.bekaert.com). In geval van een tegenstrijdigheid tussen de verschillende versies, zal de Engelstalige versie voorrang hebben.

Termen geschreven met een hoofdletter op deze pagina verwijzen naar definities gebruikt in het Prospectus.

NV Bekaert SA, een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën, kondigt de lancering van een nieuwe obligatie-uitgifte aan met een looptijd van 7 jaar , voor een totaal bedrag van maximum 200 miljoen euro. Op de Obligaties kan worden ingeschreven binnen het kader van een openbare aanbieding in België die openstaat voor particuliere beleggers en, in mindere mate, voor gekwalificeerde beleggers.

Belangrijkste kenmerken van de Obligaties

 • Emittent : NV Bekaert SA, naamloze vennootschap onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Uitgifte- en betaaldatum: 25 oktober 2019.
 • De Obligaties zijn gedematerialiseerde, rechtstreekse, niet-achtergestelde, onvoorwaardelijke en (onderworpen aan de voorwaarden van Negatieve zekerheid) niet door zekerheden gedekte effecten, onderworpen aan het Belgisch recht.
 • De Emittent noch de obligaties hebben een kredietrating.
 • Notering: de Obligaties zullen worden genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

Obligaties op 7 jaar

Nominale waarde en minimaal inschrijvingsbedrag

1.000 euro

Maximale nominale waarde

200 miljoen euro

Jaarlijkse coupon

2,75% (bruto), jaarlijks te betalen op 25 oktober

Uitgifteprijs

101,875% (met inbegrip van een commissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger1)

Actuarieel brutorendement2 gebaseerd op de Aanbiedingsprijs

2,455%

Actuarieel nettorendement2 (na afhouding van 30% roerende voorheffing) gebaseerd op de Aanbiedingsprijs

1,639%

Eindvervaldag

25 oktober 2026

Terugbetalingsprijs

100% van de nominale waarde

1 : Voor gekwalificeerde beleggers is een andere commissie van toepassing, zoals uitgelegd in het Prospectus.

2 : In de veronderstelling dat de Obligaties tot de eindvervaldag worden aangehouden.

Aanbieding

De Aanbiedingsperiode loopt van 11 oktober 2019 (9u) tot en met 18 oktober 2019 (17u30), behoudens vervroegde afsluiting. De verkoopbeperkingen die van toepassingen zijn op deze obligatie-uitgifte staan vermeld in het Prospectus.

Particuliere beleggers worden aangemoedigd om op de eerste werkdag van de inschrijvingsperiode, namelijk 11 oktober 2019 vóór 17u30 (CET) in te schrijven op de obligaties om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen bij de toekenning van de Obligaties, onderworpen, in geval van overinschrijving, aan proportionele vermindering van hun inschrijving.

Voor de inschrijvers kunnen verschillende her-allocatiepercentages van toepassing zijn afhankelijk van de financiële tussenpersoon waarbij ze op de obligaties hebben ingeschreven.

Risico’s

Deze Obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in deze Obligaties houdt risico's in. Door in te tekenen lenen de beleggers geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt jaarlijks een coupon uit te betalen en op de eindvervaldag de hoofdsom terug te betalen. Bij faillissement of wanbetaling van de Emittent bestaat de kans dat de beleggers de bedragen waarop ze recht hebben niet terugkrijgen en hun belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Deze Obligaties zijn bestemd voor beleggers die, dankzij hun financiële kennis en ervaring, in staat zijn de interestvoeten te beoordelen. Elke beslissing om te beleggen in deze Obligaties moet uitsluitend gebaseerd zijn op de informatie uit het Prospectus. Vooraleer enige beleggingsbeslissing te nemen, zijn de beleggers verplicht het Prospectus volledig te lezen (en meer bepaald Deel 2 ‘Risicofactoren’, op pagina 10 en verder). Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de Emittent betrokken is bij een algemene zakelijke relatie en/of bij specifieke transacties met de Agent en/of de Joint Lead Managers en dat zij belangenconflicten kunnen hebben die een nadelig effect zouden kunnen hebben op de belangen van de obligatiehouders (zie Deel 2 ‘Risicofactoren’, sectie 2.3c van het Prospectus).

Beleggers dienen in het bijzonder rekening te houden met het feit dat de lange looptijd van de Obligaties de materialiteit van de geïdentificeerde risicofactoren met betrekking tot de Emittent en de Obligaties kan verhogen, dat de schuldratio van de Emittent de laatste drie tot vier jaar substantieel is gestegen en dat hij blootgesteld is aan een (her)financieringsrisico. Elke potentiële belegger moet, in het licht van zijn kennis en financiële ervaring, zorgvuldig overwegen of een belegging in deze Obligaties voor hem geschikt is en moet, indien nodig, professioneel advies vragen.

Kosten

 • Plaatsings- en verdelingscommissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger, inbegrepen in de Aanbiedingsprijs.
 • Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.
 • Andere kosten: raadpleeg de brochure 'Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen' voor  uitgebreide informatie over de andere kosten met betrekking tot de diensten die BNP Paribas Fortis aan haar klanten verleent (met name de transactiekosten in geval van verkoop voor de eindvervaldag, het bewaarloon enz.).

Fiscaliteit

 • Belastingstelsel van toepassing op particuliere beleggers in België - Volgens de huidige fiscale wetgeving zijn inkomsten uit schuldvorderingen onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. De roerende voorheffing is bevrijdend voor particuliere beleggers. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke latere wijzigingen.
 • Taks op beursverrichtingen (TOB) - Geen TOB op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode). 0,12% TOB bij de verkoop en aankoop op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR per verrichting).

Gebruik van de uitgifte-opbrengst

NV Bekaert SA zal de netto-opbrengst van de operatie gebruiken voor de terugbetaling van het uitstaande bedrag van 89.500.000 euro onder de brugfinanciering vrij van financiële convenanten die in oktober 2018 werd afgesloten bij verschillende banken (waaronder BNP Paribas Fortis) en de gedeeltelijke terugbetaling van de uitstaande 195.000.000 euro aan ‘2011 obligaties’ die op vervaldag komen in december 2019. Via deze obligatie-uitgifte wil NV Bekaert SA een optimaal evenwicht tot stand brengen tussen de bankfinanciering en de financiering via de kapitaalmarkten.

Documentatie

De belegger die zijn effecten in bewaring geeft op een Effectenrekening van Fintro kan het verloop van de waarde elke dag volgen via Fintro Easy Banking Web.

Hoe inschrijven op deze Obligatie?

De Aanbiedingsperiode loopt van  11 oktober 2019 (9u) tot en met 18 oktober 2019 (17u30).

Een vervroegde afsluiting is mogelijk, maar kan pas ten vroegste gebeuren op het einde van de eerste dag van de Aanbiedingsperiode, namelijk 11 oktober 2019 om 17u30. Particuliere beleggers worden aangemoedigd om op de eerste werkdag van de Aanbiedingsperiode vóór 17u30 (CET) in te schrijven op de Obligaties om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen bij de toekenning van de obligaties, onderworpen, in geval van overinschrijving, aan proportionele vermindering van hun inschrijving. De minimale inschrijving is vastgelegd op 1.000 euro.

Voor meer info of om in te schrijven:

 • ga langs bij een Fintro-kantoor.

Klachten

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.

Dit document is reclame, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV. Het bevat geen beleggingsadvies of beleggingsonderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.