Menu

Woonsparen

Een spaarrekening voor al uw toekomstplannen

Hebt u grote plannen voor de toekomst? Misschien droomt u ervan om een woning te kopen of te (ver)bouwen? Of u wilt gewoon wat geld enkele jaren opzij zetten? Dan is de spaarrekening Woonsparen ideaal. U kiest zelf wanneer en hoeveel u stort, met een maximum van 6.000 EUR per jaar. Bovendien zetten we uw geld niet vast. U kunt het meteen van uw rekening halen als u het nodig hebt.

Dit is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht van Fintro zonder bepaalde looptijd.

Hoe werkt deze spaarrekening?

  • Stort tot 6.000 EUR per jaarkalender*.
  • Stort geld wanneer het u uitkomt.
  • Geld overschijven naar een andere rekening bij Fintro op uw naam of op naam van uw kind, ouder of partner (gehuwd of wettelijk samenwonend).

Woonsparen openen, afsluiten en beheren is kostenloos (behalve eventuele portkosten). Ligt het saldo van uw rekening onder 25 EUR en doet u 10 jaar lang geen opvraging of storting? Dan is er een jaarlijkse afrekening van 2,50 EUR. Dit enkel als u ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij Fintro hebt.

* Hou er rekening mee dat het bijvoorbeeld bij cheques en overschrijvingen wat kan duren voor het geld op de rekening staat. Dat hangt af van waar het geld afkomstig is (overschrijvingen binnen de bank of van een andere bank).

Automatisch sparen

Met een spaarabonnement spaart u automatisch een vast bedrag op geregelde tijdstippen. Zo vergeet u niet te sparen.

Met 500 EUR per maand bereikt u het maximumbedrag dat u per jaar mag sparen op deze spaarrekening.

  • U geeft één keer de opdracht en hoeft er verder niet meer aan te denken.
  • U kiest zelf het moment waarop het geld van uw rekening gaat (bijvoorbeeld elke vijfde dag van de maand).
  • U zet het abonnement stop wanneer u maar wilt.
  • Vraag een spaarabonnement aan via Fintro Easy Banking.

Fiscaliteit

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2021 voor interesten tot 990 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (1 980 EUR). Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerende voorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

U hebt meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Bent u houder van verschillende spaarrekeningen (bijvoorbeeld voor uw minderjarige kinderen) en ontvangt u in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 990 EUR? Dan moet u zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in uw belastingaangifte opnemen.

Welke interesten krijgt u?

De rentevoet is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,01% en gentrouwheidspremie O,10% (brutopercentages op jaarbasis).Deze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een Spaarrekening kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat houdt de basisrente precies in?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd.

Wat houdt de getrouwheidspremie precies in?

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op uw spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 EUR op uw spaarrekening op 30 maart 2017. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2018, voor die 100 EUR de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2017. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Niet tevreden? Dan kunt u terecht bij:  

  • Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00.
  • U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

Risico

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instellling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

Wettelijke informatie

Woonsparen is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht van Fintro. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.